Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991 – 2001 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991 – 2001 рр.)

 Анотації

Совінська Н. В. Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991 – 2001 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України. – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002.

   Вперше у вітчизняній історіографії проведено комплексне дослідження розвитку взаємовідносин української діаспори Європи з історичною батьківщиною за десять років становлення її як незалежної держави. Обґрунтовано історичні, соціально-економічні причини її формування і функціонування. Досліджено внесок українців Європи в розвиток економіки, науки, освіти, культури та мистецтва незалежної України і країн поселення. Доведено об'єктивну необхідність об'єднання зусиль діаспори, уряду та Президента України для розбудови нашої держави та її входження до Європейського Союзу. Висвітлено історичну місію української еміграції у відродженні України як суверенної держави.
   Простежено шляхи надходження допомоги від закордонних українців. Визначено галузі, в які було спрямовано допомогу. Проаналізовано причини слабкого інвестування економіки України. Відображено процес повернення діаспорою в Україну історико-культурних цінностей з країн Західної Європи та вказано місця їх надходження в нашій державі. Проаналізовано якісну та кількісну структуру цих цінностей.
   Ключові слова: західноєвропейська українська діаспора, закордонні українці, історична батьківщина, материкова батьківщина, країни поселення, історико-культурні цінності, українці-емігранти.

Совинская Н. В. Вклад украинской диаспоры стран Западной Европы в развитие экономики и культуры независимой Украины (1991 – 2001 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07. 00. 01. – История Украины. – Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича. – Черновцы, 2002.

   Впервые в отечественной историографии проведено комплексное исследование развития взаимоотношений диаспоры Европы с Украиной на протяжении десяти лет становления независимого Украинского государства (1991–2001 гг.). Проанализировано ее исторические, социально-экономические причины формирования и функционирования. Исследовано вклад украинцев Европы в развитие экономики, науки, образования, культуры и искусства независимой Украины и стран поселения. Доказано объективную необходимость объединения усилий диаспоры, правительства и Президента Украины с целью развития нашей страны и вступление ее в Европейский Союз. Отражено историческую миссию украинской эмиграции по возрождению независимой Украины.
   Прослежено пути поступления помощи от зарубежных украинцев. Определено отрасли, в которые была направлена помощь. Проанализировано причины слабого инвестирования экономики Украины. Отражено процесс возращения диаспорой в Украину историко-культурных ценностей из стран Западной Европы и указано места их поступления в нашей стране. Проанализировано качественную и количественную структуру этих ценностей.
   Ключевые слова: западноевропейская украинская диаспора, зарубежные украинцы, историческая родина, материковая родина, страны поселения, историко-культурные ценности, украинцы-эмигранты.

Sovinska N. Contribution of the Ukrainian Diaspora from Western Europe Countries to Economic and Cultural Development of Independent Ukraine (years 1991–2001). – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree. Speciality 07.00.01. – History of Ukraine. – Chernivtsi National University named after Yuriy Fedkovych. – Chernivtsi, 2002.

   It is for the first time in our native historiography that the correlation between the European Ukrainian Diaspora and the historical Motherland during the first decade of its formation as an independent state has been researched in details in the dissertation. The historical, social and economic reasons of emigration of the Ukrainian people have been proved by the scientific analysis of historiographical sources, archival materials and research literature of Ukrainian scientists from the West – European Diaspora. It has been served as the reason of such XX century's events as the Revolution of 1905, the First World War (years 1914–1918), October Revolution in Russia of 1917, the civil war (years 1918–1920), the Second World War (years 1939–1945), forming of totalitarian communist regime in Ukraine and former Soviet Union. These circumstances have determined political immigration of the most part of the Ukrainian people at first in the countries of Western Europe, and then in the USA, Brazil, Australia, Canada and other countries of the World. In a consequence of that Ukraine has lost significant intellectual potential, because there was almost all elite abroad: the well-known political figures, writers, artists and scientists.
   Historical, social and economic reasons of its origination and its functioning have been grounded in this thesis. The contribution of the Ukrainians in Europe to economic, scientific and cultural development in independent Ukraine and the states of their settlements is presented. Objective necessity to unite forces of the Diaspora as well as our governmental and President's ones in order to build our state, which is going to join the European Community, is examined. The work also deals with the historical mission of the Ukrainian emigration in the revival process of Ukraine as a sovereign state.
   The thesis covers the questions concerning the ways of the aid from abroad due to the Ukrainians. The branches of the aid are determined. The problems of weak investment in the Ukrainian economy are analysed. The main role of the Diaspora in the Ukrainian national revival is historically proved. The process of bringing back the historical and cultural values from Western Europe countries is introduced as well as the places of their appearance in our state. Quality and quantity structures of the values are also analysed in the work.
   According to the author's decision a present time, the most powerful help to the Ukrainians living abroad is not material, but moral and political support by means of defining the problems of the Ukrainians living abroad as one of the top priorities of our state foreign policy. Since August 24,1991, when Ukraine was proclaimed independent the Ukrainian diaspora positions concerning cooperation with our state become principally new. The main peculiarity of its activity was lied in great desire to help not only separate groups of the population, but to support the whole state, all people of Ukraine. Unfortunately, slow economic reforms, problems in the sphere of business organization created the mistrust atmosphere, i.e. People of Ukrainian origin stopped trusting in faithful reforms “building” in Ukraine. The Ukrainians from foreign countries, who temporary work in Ukraine, often meet various impediments on their way of bringing new fresh ideas in order to develop our economy. Using the practice gained abroad, they try to improve some Ukrainian economic object. Often all these efforts are in vain because of difficulties that appeared during the transition process to market economy in Ukraine.
   Ukraine should study to define and stand for the interests and needs of the Ukrainians on the international level, taking into consideration the experience of other countries including its neighbours. The situation of Ukrainians abroad should become the subject of the constant attention by the government, parliament and Ukraine's president. Only there we can speak about real help to the Ukrainians living abroad, at the same time implementing into the life the slogan of the second and third Ukrainian meetings of the Ukrainian people: “In unity and cooperation we shall come into the XXI century”.
   Nowadays, when the national self-conscience of the Ukrainians began to revive and the historic memory is steadily renewing, the interest of entire range of continental Ukrainian inhabitants to the life of the Ukrainians abroad, their social-political activity, achievements in the spheres of economy, science, culture, art, literature and education has risen greatly at the same time the intercultural, scientific, business, tourist contacts of the citizens of Ukraine with those Ukrainians who live abroad are spreading widely. Many publications abroad appear in our country and the works of famous writers of Ukrainian origin are being published; unmeritedly forgotten names of famous artist, scientists and political leaders are being introduced anew. A lot in this sphere has been done thanks to the activities of international and AU-Ukrainian Association of Ukraine's.
   Key words: Western Ukrainian Diaspora, foreign Ukrainians, historical Motherland, mainland motherland, settlements in countries, historical and cultural values, Ukrainian emigrants.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991 – 2001 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net