Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Технологія металів. Машинобудування arrow Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління

Анотації 

Васильченко Я. В. Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03. 01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. - Донецький політехнічний університет, Донецьк, 1999.

   Дисертація присвячена підвищенню ефективності експлуатації збірних різців зі змінними багатогранними пластинами в умовах ускладненого стружкодробління. Підвищення ефективності досягнуте за рахунок вибору змінних багатогранних пластин зі спеціальною стружкозавиваючою геометрією та оптимізації режимів різання з врахуванням форми стружки. Вирішені задачі вибору раціонального набору пластин та проектування нових конструкцій для забезпечення стабільного стружкодробління в заданих виробничих умовах. Розроблена методика багатокритеріальної оптимізації параметрів експлуатації різців з врахуванням імовірності стружкодробління та форми стружки. Наведені результати впровадження розроблених нових конструкцій пластин та рекомендацій щодо їхньої експлуатації.
   Ключові слова: змінна багатогранна пластина, стружкодробління, режими різання, критерії ефективності експлуатації.

Васильченко Я.В. Повышение эффективности эксплуатации сборных резцов в условиях затрудненного стружкодробления.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.01 - процессы механической обработки,станки и инструменты. - Донецкий политехнический университет, Донецк, 1999.

   Диссертация посвящена повышению эффективности эксплуатации сборных резцов со сменными многогранными пластинами в условиях затрудненного стружкодробления. Повышение эффективности достигнуто за счет выбора сменных многогранных пластин со специальной стружкозавивающей геометрией и оптимизации режимов резания с учетом формы образующейся стружки. Решены задачи выбора рационального набора пластин и проектирования новых конструкций для обеспечения стабильного стружкодробления в заданных производственных условиях. Разработана методика многокритериальной оптимизации параметров эксплуатации резцов с учетом вероятности стружкодробления и формы образующейся стружки. Приведены результаты внедрения разработанных новых конструкций пластин и рекомендаций по их эксплуатации.
   Ключевые слова: сменная многогранная пластина, стружкодробление, режимы резания, критерии эффективности эксплуатации.

Vasilchenko Y. Increasing of efficiency of operation of modular cutters in conditions complicated chip breaking.- Manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.03.01 - processes of machining, machine tools and tools. - Donetsk politechnical university, Donetsk.- 1999.

   The dissertation is devoted to increase of efficiency of operation of modular cutters with inserts in conditions complicated chip breaking. The increase of efficiency is achieved at the expense of a choice inserts with special chip breaking geometry and optimization of modes of cutting in view of the shaving form. The tasks of a choice of a rational set of inserts and designing of new designs for maintenance stable chip breaking in the given industrial conditions are decided. The technique multycriterion of optimization of parameters of operation of cutters is developed in view of probability chip breaking and shaving form. The results of introduction of the developed new designs of plates and recommendations for their operation are given.
   Key words: inserts, chip breaking, modes of cutting, criterion of efficiency of operation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності експлуатації збірних різців в умовах ускладненого стружкодробління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net