Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України

Анотації 

Рябко Л. Г. Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національній університет внутрішніх справ, Харків, 2002.

   Дисертація присвячена комплексному теоретично-прикладному аналізу правових засобів упорядкування сучасних кредитних відносин в майновому обороті України, формуванню на цій основі рекомендацій по удосконаленню чинного цивільного законодавства. З позиції наук цивільного права та економічної теорії розглянуто сутність і структуру правового впливу на кредитні відносини в напрямку найбільш ефективного розвитку економічних відносин та захисту прав суб'єктів майнових відносин. Аналізу піддані економічний зміст і правова форма кредиту, який об'єктивно існує у товарній і грошовій формі, цілі і задачі організації кредитування, об'єкт, суб'єкти, зміст кредитних правовідносин, підстави їх виникнення та суміжні відносини. Обґрунтована цивільно-правова природа правових норм, що упорядковують сучасні кредитні відносини. Розглянута економіко-правова структура, а також найважливіші проблеми форм і видів кредитів.
   Ключові слова: кредитні правовідносини, кредит, товарний кредит, законодавство про кредитування, капітал, класифікація кредитів, форми кредиту, види кредиту.

Рябко Л. Г. Правовое регулирование кредитных отношений по законодательству Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному изучению и теоретическому и прикладному анализу правовых средств упорядочения современных кредитных отношений в экономике Украины, формированию на этой основе практических рекомендаций по совершенствованию действующего гражданского законодательства.
   С позиции науки гражданского права и экономической теории в работе рассмотрены понятие кредита и кредитных отношений, определены методология их исследования в имущественных отношениях, структура правового воздействия на кредитные отношения, роль правового регулирования кредитования в достижении экономического роста. Исследована такая особенность кредитования, как несовпадение экономического содержания и правовой формы в заемно-кредитных отношениях.
   Анализу подвергнуты составные элементы кредитных отношений: экономическое содержание, цели и задачи правового регулирования кредитования в товарной и денежной форме, объект и субъекты кредитных правоотношений, основания их возникновения и предпосылки. Разграничены такие понятия, как заем и кредит, ссуда и кредит, объект кредитования и объект кредитных правоотношений, проценты и неустойка, кредитование и учет векселей, кредит и лизинг, государственный заем и государственный кредит. Исследованы подходы к правовой природе норм, регламентирующих кредитные отношения, и их роль в организационном механизме.
   В работе представлена единая экономико-правовая структура кредитного процесса и важнейшие проблемы кредитных правоотношений. Показаны экономические свойства капитала в становлении таких свойств кредита, как возвратность, срочность и платность. Выявлены правовые условия разрешения противоречия между временным оседанием средств и необходимостью их эффективного использования. Исследована обусловленность свойств кредитных правоотношений характеристиками близлежащих экономических категорий. Доказывается гражданско-правовая природа кредитных отношений, в том числе возникающих при государственном кредите, рассрочке налогового долга и др. Показана роль нормирования кредитных отношений в преодолении экономического кризиса, защите прав потребителей.
   В исследовании дифференцированы формы и виды кредитных правоотношений. Исследование банковского и коммерческого кредитования охвачено общими подходами к организации действенной системы кредитования. Форма кредитования соотнесена с денежным и товарным содержанием. Предложено разграничение коммерческого товарного и коммерческого денежного кредитов. Актуализированы научно-правовые принципы построения кредитных отношений в Украине, роль ограничительных мер со стороны Национального банка Украины. Исследован правовой режим средств на депозитных банковских счетах, отграничены такие отношения от отношений, возникающих на основании договора текущего банковского счета. Предложено современное понятие контокоррентного кредита и отличительные особенности овердрафта. Осуществлена гражданско-правовая характеристика таких видов кредита, как ипотека, овердрафт и контокоррент, коммерческий кредит в товарной и денежной форме, кредитование кредитных союзов и др.
   В диссертации сделаны практические предложения по усовершенствованию законодательства в области кредитования в направлении согласования не только частных интересов, но и таковых с международными установлениями, уровнем прогрессивных научно-технических средств. Обоснована необходимость совершенствования нормативно-правовых актов в части упорядочения классификации форм и видов кредитных правоотношений. Сформулированы рекомендации по совершенствованию правового регулирования кредита, введению запрета на начисление сверхпроцентов, превышающих размер долга, развитию законодательства об обороте закладных. При формулировании правовых новаций применен метод сравнительно-правового анализа законодательств Российской Федерации, Франции, Великобритании.
   Результаты исследования отражены в шести научных и двух практических публикациях. Положения работы использованы в локальном нормотворчестве банков Одесской области и учебном процессе Одесской национальной юридической академии.
   Ключевые слова: кредитные правоотношения, кредит, товарный кредит, законодательство о кредитовании, капитал, классификация кредитов, формы кредита, виды кредита.

L. Ryаbko. Legal regulation of Credit Relations under Legislation of Ukraine. – Manuscript.

Ph.D. thesis for scientific degree of candidate of jurisprudence by specialty 12.00.03 – Civil law and Civil procedure, Family law, International private law. - State University of Internal affairs, Kharkov, 2002.

   Ph.D. thesis is devoted to the complex theoretical-applied analysis of legal ways of regulating modern credit relations in economy of Ukraine, formation thereupon recommendations on improvement of the current civil legislation. From the position of sciences of civil law and economic theory is considered essence and structure of legal influence on the credit relations in the directions of the most effective development of the economic relations and protection of the rights of the subject of the ( privity) property relations. The components of the credit relations are subjected to the analysis: the economic contents, purpose and tasks of legal regulation of crediting of organisation in the commodity and money form, object and subjects of the legal credit relationship, basis of their occurrence and precondition.
   Institutional structure and most important problems of the forms and kinds of the credits are considered in this research.
   Key words: legal credit relationships, credit, goods credit, credit legislation, capital, classification of the credits, forms of the credit, kinds of the credit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net