Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття

Анотації 

Руденко О.М. Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Українська Академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002.

   Дисертація присвячена вивченню ролі утопії як специфічної форми державно-управлінської свідомості в процесі формування й реалізації державної політики, дослідженню впливу утопічних феноменів на соціальні технології реалізації державної влади й управління.
   У дисертації містяться узагальнюючі підходи з проблематики дослідження, виявлено низку малодосліджених аспектів, що стосуються особливостей взаємодії утопії з теорією і практикою державного управління, наведено оригінальне тлумачення взаємозв’язку утопії і політичної ідеології.
   Особлива увага приділена дослідженню соціальної ролі утопічних уявлень у процесі суспільної трансформації і здійснення реформ у системі влади й управління, насамперед це стосується національного досвіду України за роки незалежності.
   Ключові слова: утопія, ідеологія, державне управління, свідомість, соціальна технологія, процес реалізації влади, технологія державного управління.

Руденко О.М. Мировоззренческо-утопические трансформации государственного управления ХХ столетия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления, специальность 25.00.01 – теория и история государственного управления. – Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2002.

   Диссертация посвящена изучению роли утопии как специфической формы государственно-управленческого сознания в процессе формирования и реализации государственной политики, исследованию влияния утопических феноменов на социальные технологии реализации государственной власти и управления.
   В диссертации содержатся обобщающие подходы к проблематике исследования, выявлено ряд малоисследованных аспектов, касающихся особенностей взаимодействия утопии с теорией и практикой государственного управления, приводится оригинальное толкование взаимосвязи утопии и политической идеологии.
   Особое внимание уделено исследованию социальной роли утопических представлений в процессе общественной трансформации и осуществления реформ в системе власти и управления, прежде всего это касается национального опыта Украины в годы независимости.
   Ключевые слова: утопия, идеология, государственное управление, сознание, социальная технология, процесс реализации власти, технология государственного управления.

Rudenko. O.M. Utopian outlooks and transformations of public administration in the XX century. – Manuscript.

Dissertation for a Candidate of science degree in Public Administration, specialization 25.00.01 – theory and history of public administration. – Ukrainian Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. – Kiev, 2002.

   The dissertation deals with the problems concerning the Utopia phenomenon as a constituent element of public administration consciousness; it as well considers the interaction of Utopian conceptions and expectations with the theory and practice of public administration, emphasizing the recent political history of independent Ukraine.
   Studying the phenomenon of Utopia as a constituent of state administration consciousness, comprehending its influence on the process of state power realization, as well as on the ideological and world outlook aspects of state policy will give us an opportunity to better understand nowadays social development, to formulate the ideological foundations of state administration under the conditions of social transformations within modern Ukrainian society.
   The concept “Utopia” in the theory of public administration context is defined as the way the project of realizing ethic values in rational-technological terms has been worded. In the first place the problem of both general and individual happiness due to state power is considered. In this connection Utopia’s characteristic features as the form of public consciousness are defined: firstly that is the conceptional-theoretical approach to formulating the Utopian project; secondly – the constant Utopian element are political state factors. Thus the peculiar feature of Utopia as the form of state administration consciousness consists in elaborating the model of both public administration and technological realization of authority.
   The dissertation as well deals with the methodological, ontological and gnoceological problems concerning the interaction of Utopia as a phenomenon of both culture and collective consciousness with the theory and practice of public administration, alongside of interacting ideology and Utopia with political state activity.
   The essential tendencies in the development of Utopian philosophy, beginning with its origins till the time when it acquired its classical form, that is the form of the 16-17 c. novel, are investigated in the dissertation.
   That period can be regarded as the culmination in Utopia’s development. Then we can trace attempts of its practical realization in the form of penetrating into other realms of culture as well as public activity; and later directly into the practice of public administration: beginning with Utopian Socialism till the grandiose 20th c. Utopian totalitarian experiments with all their consequences.
   Studying the process of public transformation one comes to the conclusion that Utopia plays the role of a particular transformation impulse.
   Utopian changes in the context of social reforms are actually a complex of ideas covering both rational technocratic stages and emotional elements due which the programmer turns into a problem or the society. The reforms based on Utopian expectations theoretically non-grounded can bring to social destabilization and, as a final result, to the collapse of the society. In such a case the policy of reforms merely reacts to the problems emerging spontaneously, without being controlled by the authorities, the latter attempting to solve them by “radicalization” and “deepening” the problems. In this case the most complicated task of social technology and public administration is reaching a balance between rational technocracy and the ethico-aesthetical content of the Utopian model.
   In case some attempts to carry out democratic reforms in a totalitarian society are made there is a danger that the correspondence of the political course to actually existing realia may be lost. Finally the reform will turn into an attempt of transforming one form of Utopia into another. That was proved by the failure of Gorbachov’s reform.
   The post-Soviet reforms in Ukraine were developing in a reverse way: beginning with “the Utopian Social Transformations” they gradually took a rational shape and solved the actual problems of the society. Finally Utopia loses its function of a “detonator” in social changes being transformed into a “regulative ideal” of realistic practical policy.
   The dissertation holds an original periodic system covering the recent political history of Ukraine; it is grounded on the dynamics of the changes inherent in Utopian models which influenced the state policy in 1991-2001, namely: 1st stage (August 1991 – January 1992) – proclaiming State Independence; 2nd stage ( January 1992 – July 1994) – Utopian “democracy” of State formation under the slogan of “economic reforms”; 3rd stage (July 1994 – June 1996) – Utopian “radical economic reforms” and actual administration restructuring; 4th stage (June 1996 – nowadays) – Utopian “European choice” and “administration vertical structure”. In this connection we can trace a peculiar regularity: the predominant Utopian models outstrip the actual content of the changes. When we mention a “radical market reform”, the restructure of authority takes place; when we mention the “European choice” – real economic changes start.
   On the whole we can state that Utopia will always exist in a parallel way with State and Authority, and influence them. Utopia comes into existence as the first theoretical model of State and Public Administration; in turned out to be a particular form of connection with the future for the Society as a whole and the subject of authority and administration.
   Keywords: utopia, ideology, public administration, consciousness, social technology, process of power realization, technology of public administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net