Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Технологія металів. Машинобудування arrow Автоматизація розробки технології виготовлення деталей типу «корпус» ливарно-пресових автоматів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизація розробки технології виготовлення деталей типу «корпус» ливарно-пресових автоматів

Анотації 

Васильчук О.Р. Автоматизація розробки технології виготовлення деталей типу “корпус” ливарно-пресових автоматів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 - Технологія машинобудування. - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Київ 1999.

   Дисертація присвячена задачі розробки сучасних методів проектування технологій виготовлення деталей типу “корпус” для створення інтелектуальної комп'ютерної технології підготовки виробництва на основі комплексних моделей виробів, методів їх виготовлення і виробничого середовища, методів прийняття оптимальних комплексних технологічних рішень, принципів гнучкої адаптації до умов конкретного виробничого середовища і вимог сучасного ринку.
   Розроблено теоретичні основи нових технологій проектування шляхом комплексного використання вже існуючих методів. Запропоновано нову методологію проектування технологічних процесів і документів технологічної підготовки машинобудівного виробництва з використанням штучного інтелекту, що може ефективно застосовуватися в сучасних автоматизованих системах технологічної підготовки виробництва. Розроблено формалізовані моделі, методи й алгоритми процесів технології машинобудування для проектування технологічних процесів машинобудівного виробництва. Створено алгоритмічне забезпечення на основі нових методів проектування технології виготовлення складних деталей типу “корпус”, що використовує нові методи динамічного програмування в процесі формування технології їх виготовлення.
   Викладено результати практичної апробації на прикладі системи автоматизованої підготовки виробництва, упровадженої на ВАТ “Термопластавтомат” (м. Хмельницький), що дозволили скоротити терміни підготовки виробництва нових деталей у 1,5-2 рази.
   Ключові слова: комплексна деталь, комплект технологічних баз, штучний інтелект, експертні технологічні правила, база технологічних знань, САПР.

Васильчук О.Р. Автоматизация разработки технологии изготовления деталей типа “корпус” литейно-прессовых автоматов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.08 - Технология машиностроения. - Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”. Киев 1999.

   Диссертация посвящена задаче разработки современных методов проектирования технологий изготовления деталей типа “корпус” для создания интеллектуальной компьютерной технологии подготовки производства на основе комплексных моделей изделий, методов их изготовления и производственной среды, методов принятия оптимальных комплексных технологических решений, принципов гибкой адаптации к условиям конкретной производственной среды и требованиям современного рынка.
   Разработаны теоретические основы создания новых технологий проектирования путем комплексного использования уже существующих методов. Поскольку корпусные детали разнообразны с точки зрения конструктивных особенностей и функционального назначения представляется целесообразным организовать систему следующим образом: на верхнем уровне использовать метод типовых ТП, далее, чтобы исключить недостатки, присущие этому методу, использовать метод групповых технологий, а затем осуществляется автоматизированное индивидуальное проектирование с оптимизацией структуры и параметров ТП. Получение продукта проектирования -ТП- осуществляется на основании методов, алгоритмов и программ, общих для всех групп деталей и хранящихся в банке технологических знаний.
   Такой синтез позволяет, с одной стороны, сделать процесс проектирования достаточно гибким, учитывающим как теоретические основы науки технологии машиностроения, так и конкретный производственный опыт; с другой стороны, ограничивает количество информации, запрашиваемой в процессе проектирования.
   Предложена новая методология проектирования технологических процессов и документов технологической подготовки машиностроительного производства с использованием искусственного интеллекта, которая может эффективно применяться в современных автоматизированных системах технологической подготовки производства. Разработаны формализованные модели, методы и алгоритмы процессов технологии машиностроения для проектирования технологических процессов машиностроительного производства. С точки зрения целей и задач комплексной автоматизации технологической подготовки производства проведены стандартизация и формализация для трех классов технологических данных, которые в свою очередь взаимосвязаны в условиях реального производства и, таким образом, формируют единое производственное информационное пространство. Создано алгоритмическое обеспечение на основе новых методов проектирования технологии изготовления сложных деталей типа “корпус”, использующее новые методы динамического программирования в процессе формирования технологии их изготовления. Предлагаемый метод основан на математическом аппарате, позволяющем формализовать ТП таким способом представления технологических знаний, который поддерживается языком программирования SQL, позволяющему технологическое проектирование свести к технологическому программированию. SQL программирование поддерживается всеми современными “персональными” СУБД Access, FoxPro 2.2, Dbase IV и др. При этом открывается возможность использования QBE-способа манипуляции данными, представляющего специальную технологию “запрос по образцу” (QBE - Query By Example), поддерживающий реляционное представление данных.
   Изложены результаты практической апробации на примере системы автоматизированной подготовки производства, внедренной на ОАО “Термопластавтомат” (г. Хмельницкий), позволившие сократить сроки подготовки производства новых деталей в 1,5-2 раза.
   Ключевые слова: комплексная деталь, комплект технологических баз, искусственный интеллект, экспертные технологические правила, база технологических знаний, САПР.

Vasiltchuk O.R. Automation of the technology engineering of the type “cabinet” details of the casting-extruding machines production. - Typescript.

Thesis for candidate’s degree in technical science, speciality 05.02.08 - Technology of machine building. - National technical university of Ukraine “Kiev polytechnic institute”, Kiev, 1999.

   The thesis is dedicated to problem of the modern methods development of the designing technology production of the type “cabinet” details for creation of intellectual computer technology of preparation production on base of the complex models product, methods of their fabrication and production ambience, methods of the taking the optimum complex technological decisions, principle of the flexible adaptation to condition of concrete production ambience and requirements modern market.
   It is designed theoretical bases of the creation new technological designing by way of the complex use already existing methods. New methodology of the designing technological processes and the documents of technological preparation machine-building production with use the artificial intelligence, which can be effectively used in modern automated system of technological preparation is offered. The formalized models, methods and algorithms of the machine building technology for designing the technological processes machine-building production are developed. Algorithmic provision on base of the new methods of the designing of the production technology of the “cabinet” type complex details, using new methods dynamic programming in process of the technology shaping of their production is created.
   Practical results of approbation are brought on example preparation production, introduced by opened join-stock company “Термопластавтомат” (Khmelnytsky), which allow to reduce the time of preparation production new details in 1.5-2 times.
   Key words: complex detail, kit of the technological bases, artificial intelligence, expert technological rules, base of the technological knowledge, CAD.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизація розробки технології виготовлення деталей типу «корпус» ливарно-пресових автоматів

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net