Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХст.)

Анотації 

Селіхов Д.А. “ Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХст.).- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2002р.

   У дисертації розглядається аграрне законодавство в Україні періоду утвердження і розвитку капіталізму. Аналізуються основні етапи розвитку аграрного законодавства після скасування у 1861р. кріпосного права у відповідності з потребами класичної ринкової економіки. З’ясовано значення економічних і політичних факторів у прискоренні аграрних реформ, що сприяли послабленню соціальної напруги в українському селі кінця XIX – початку ХХ століття. Визначено роль міністерств і відомств у підготовці відповідних законопроектів, порядок їх розгляду як у центрі, так і на місцях, механізм реалізації прийнятих законів та їх вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва. У дослідженні пропонуються конкретні рекомендації з питань удосконалення аграрного законодавства на сучасному етапі реформування економіки України.
   Ключові слова: аграрне законодавство, аграрні відносини, уставні грамоти, володільні записи, громада, подвірне землеволодіння, звичаєве право, сервітут, чинш, волосний суд, дворянський банк, селянський банк, переселенська політика, особлива нарада, місцеві комітети, редакційна комісія, землевпорядна комісія, столипінська реформа, хутір, відруб, недоїмка, обезземелення.

Селихов Д.А. Аграрное законодательство царской России в Украине эпохи капитализма (ІІ пол. ХІХ – нач. ХХвв.).- Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. - Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2002 г.

   В диссертации рассматривается аграрное законодательство в Украине периода утверждения и развития капитализма. Анализируются основные законодательные акты 60-х годов XIX в., имевшие непосредственное отношение к Украине, показаны особенности так называемых “Местных положений”, изданных для регулирования аграрных отношений в губерниях Левобережной, Правобережной и Южной Украины, а также социально-экономические последствия реализации соответствующих юридических норм для основной массы крестьянства. Наряду с нормами общеимперского гражданского права анализируются некоторые особенности обычного права украинцев и практика его применения волостными судами.
   Большое внимание в диссертации уделено поискам путей усовершенствования аграрного законодательства в условиях сельскохозяйственного кризиса конца XIX в. Вскрыта противоречивость и непоследовательность аграрной политики, которая проявлялась в создании неравных условий сельскохозяйственно деятельности для привелигированных и непривилигированных субъектов хозяйственной деятельности. С одной стороны, после отмены крепостного права и организации выкупа бывшими государственными крестьянами сельскохозяйственных угодий, которыми они пользовались до 1866 г., создавались условия для усиления конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг, а с другой - длительное время на законодательном уровне консервировались пережитки феодализма в виде привилегированного положения дворянства. Только под угрозой потери в ходе массовых выступлений трудящихся в 1902 и, особенно, в 1905 годах всех своих привилегий дворянство в целом согласилось на углубление рыночных реформ в стране, предоставление крестьянству права собственности на их надельные земли.
   Детальный анализ технологии подготовки в начале ХХ века проектов законов, известных в дальнейшем как столыпинские, позволил установить роль в этом процессе соответствующих министерств и ведомств, местных администраций и отдельных лиц, пути реализации новых правовых норм и методы контроля за их исполнением.
   Анализ развития аграрного законодательства Украины в течение нескольких десятилетий позволил автору обосновать вывод о решающем воздействии политической борьбы на ускорение процесса реформирования существующих в сфере сельскохозяйственного производства правоотношений. Только под давлением общественного мнения и прямых антиправительственных выступлений консервативное по своему характеру царское окружение шло на очередные уступки непривилегированным слоям населения страны, предоставляя крестьянству, как наиболее бесправной их части, все новые и новые права и свободы во всех, включая экономическую, сферах.
   Ключевые слова: аграрное законодательство, аграрные отношения, уставные грамоты, владельные записи, община, подворное землевлодение, обычное право, сервитут, чинш, волостной суд, дворянский банк, крестьянский банк, переселенческая политика, особое совещание, местные комитеты, редакционная комиссия, столыпинская реформа, хутор, отруб, недоимка, обезземеливание.

Selikhov D.A. Agrarian legislation of Tsar Russia in Ukraine of capitalism epoch (the second part of ХІХ – beginning of XX centuries).-Manuscript.

Dissertation for the Degree of Candidate of Law, Speciality 12.00.01 “Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Doctrines” Yaroslav Mudry National Law Academy of Ukraine, Kharkov, 2002.

   Agrarian legislation in Ukraine during the period of establishment and development of capitalism (1861-1917) is considered in the dissertation. Main stages of agrarian legislation`s improvement after serfdom`s abolition according to the demands of classical market`s economy are analysed. Economic and reforms that promoted social tension`s weakening in Ukrainian country the end of XIX century and at the beginning of the XX century has been cleared up. Role of ministries and departments in preparation of proper bills, order of consideration in the centre as well as in the provinces, mechanism of realization of accepted laws and their influence are defined. Concrete recommendations in the problems of agrarian legislation on the modern stage of Ukrainian economy`s reformation are suggested in the research.
   Key words: agrarian legislation, agrarian relations, regulation deeds, possession records, gromada, households land-ownership, customary law, servitut, chynsh, courts of volosts, nobility`s bank, peasants bank, re-settlement policy, special conference, local committee, drafting committee, the reform by Stolypin, farmstead, holding, arrears, dispossession of land.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net