Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розвиток теорії та засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток теорії та засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху

Анотації 

Сопільник Л.І. Розвиток теорії та засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 –стандартизація та сертифікація. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2003 р.

   Дисертація присвячена питанням розроблення теоретичних засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху та прогнозування дорожньо-транспортних пригод. Сформовано методологію підвищення безпеки дорожнього руху (БДР) на основі розроблення системи стандартів та інших нормативних документів, яка дозволяє проводити сертифікацію процесів в системі “водій-автомобіль-дорога-довкілля” та систематичний нагляд за сертифікованими елементами системи. Встановлено кореляційні звўязки між факторами ДТП (інтенсивність потоку автомобілів, інтенсивність геомагнітного поля, якість покриття доріг тощо). За допомогою цих факторів, приймаючи відповідні вагові коефіцієнти, достатньо точно описуються кореляційні звўязки між інтенсивністю геомагнітного поля, потоку автомобілів, часом доби, якістю покриття доріг і ДТП. Створено алгоритми та розроблено принципи опису дорожньо-транспортних ситуацій, за допомогою яких розвўязуються задачі прогнозування ДТП. Розвинуто математичні моделі з ефективними властивостями прогнозу ДТП на перспективу, за допомогою яких можна сформувати багатофакторні рекомендації щодо зменшення ДТП, використовуючи функції мети, які сформовані на основі відповідних параметрів. Розроблені три ДСТУ з БДР, а також “Державна програма підвищення БДР на автомобільних дорогах, вулицях міст та інших населених пунктів і залізничних переїздах на 2003-2007 рр.”
   Ключові слова: Стандартизація, сертифікація, дорожньо-транспортна пригода, безпека дорожнього руху, нормативно-правовий документ, система “водій-автомобіль-дорога-довкілля”, інтенсивність геомагнітного поля, аварійність, математичні моделі, стандарти.

Sopilnyk L.I. The development of theory and principles of creating normative basis for traffic safety. – Manuscript.

The thesis for the Doctor of Technical Sciences degree in speciality 05.01.02 standardization and certification. Lviv Polytechnic National University , Lviv, 2003.

   The thesis is devoted to problems of mining of the theory and principles of formation of normative base and forecasting of road and transport incidents. The methodology of increasing traffic safety was worked out on the basis of creating a system of standards and other normative documents which allows to conduct the certification of processes in the system “driver-car-road-environment” and systematic execution of observation for certificated system components. The correlative links between factors of road accidents were established (intensity of car stream, intensity of geomagnetic field, quantity of road covering, etc.). With a help of these factors and taking into account appropriate weight coefficients, the correlative links between intensity of geomagnetic field, car stream, the time of the day or night, quantity of road covering and road accidents were described rather exactly. Algorithms were created and principles of description of road accidents were worked out, and with their help tasks of prediction of road accidents are solved. The mathematical models with effective properties of predictions of road accidents for perspective were developed, with the help of which it is possible to form polyfactor recommendations to decrease road accidents using aim functions which were formed on the basis of corresponding process parametres. Three State Standards of Ukraine (DSTV) for traffic safety (BDR) were worked out as well as “A State Programm of increasing traffic safety on the roads, city streets and other settlements and railway crossings in 2003-2007”.
   Key words: Standartization, certification, road accident, traffic safety, normative legal document, system “driver-car-road-environment”, intensity of geomagnetic field, accident risk, mathematical models, standards.

Сопильнык Л.И. Развитие теории и основ формирования нормативной базы безопасности дорожного движений. –Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.11.05 –стандартизация и сертификация. Национальный университет “Львивська политэхника”, г. Львив, 2003г.

   Диссертация посвящена вопросам разработки теории и основ формирования нормативной базы безопасности дорожного движения и прогнозирования дорожно-транспортных происшествий. Разработана методология повышения безопасности дорожного движения (БДР) на основе создания системы стандартов и других нормативных документов, которая позволяет проводить сертификацию процессов в системе “водитель-автомобиль-дорога-окружающая среда” и систематический надзор за сертификоваными элементами системы. Установлены корреляционные связи между факторами ДТП (интенсивность потока автомобилей, интенсивность геомагнитного поля, качество покрытия дорог и др.). С помощью этих факторов, принимая соответствующие весовые коэффициенты, достаточно точно описываются корреляционные связи между интенсивностью геомагнитного поля, интенсивностью потока автомобилей, временем дня, качеством покрытия дорог и ДТП. На основе предложенных моделей установлена корреляционная связь между распределением по возрасту водителей (участников ДТП), интенсивностью геомагнитного поля и частотой дорожно-транспортных происшествий. Эта методика использована для решения обратной задачи прогнозировання ДТП по возрасту водителей во Львовской области для первого полугодия 2002 года. Коэффициент корреляции между полученным результатом и реальным распределением – 0,88. Числовое значение отклонения позволяет утверждать, что обратная задача решена с достаточной точностью. Аналогичные вычисления сделаны для разного времени дня (ночь, день) и времен года (зима, весна, лето, осень). Определен алгоритм и разработаны принципы описания дорожно-транспортной ситуации, с помощью которых решаются задачи прогнозирования ДТП на перспективу. Обоснован алгоритм получения статистической модели для описания ДТП, основанный на данных пассивного эксперимента, которые недостаточно точно можно определить в исследуемых факторных пределах параметров. Синтезированы новые алгоритмы оптимизационной корреляционной связи между динамичными характеристиками интенсивности ДТП и соостветствующими параметрами системы “водитель-автомобиль-дорога-окружающая среда”. Разработан пакет прикладных программ, который позволяет проводить вычислительный эксперимент для анализа ситуаций, которые соответствуют ДТП для разных промежутков времени (недель, месяцев, времен года, лет), погоды и т.п.. Сформирован алгоритм актуализации ДТП с помощью моделирования с учетом причин его возникновения, а другие особенности конкретной аварии выводятся из соответствующей модели. Установлены принципы выявления связи между логической моделью и объектом моделирования по всем переменным, которые используются в модели дорожно-транспортной ситуации. Определено множество параметров, которые характеризуют дорожно-транспортную ситуацию, среди них: требования к дорогам и транспортным средствам, человеческий фактор и характеристики окружающей среды. Обоснован подход к формальному описанию диагностической модели, с помощью которой можно решать задачи прогнозирования аварийных ситуаций в дорожно-транспортной среде. Для повышения объективности выводов совместно с диагностическими моделями используется математический аппарат вероятностно–статистического подхода и регрессивного анализа со строгой обработкой числовой информации. Предложена эффективная методика моделирования зависимостей, которые характеризуют влияние геомагнитных возмущений на ДТП и определение корреляции между изменениями солнечной активности, интенсивности геомагнитного поля и параметрами, характеризующими ситуацию на автомобильных дорогах, что, в конечном итоге, позволит решить обратную задачу прогноза распределения числа ДТП по часам дня и более продолжительному времени. Разработано три ДСТУ по БДД, а также “Государственная программа повышения БДД на автомобильных дорогах, улицах городов и других населенных пунктов, железнодорожных переездах на 2003-2007 гг.”.
   Ключевые слова: Стандартизация, сертификация, дорожно-транспортное происшествие, безопасность дорожного движения, нормативно-правовой документ, система “водитель-автомобиль-дорога-окружающая среда”, интенсивность геомагнитного поля, аварийность, математические модели, стандарты.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток теорії та засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net