Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові аспекти вдосконалення адміністративного процесу в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові аспекти вдосконалення адміністративного процесу в Україні

Анотації 

Стахурський М.Ф. Правові аспекти вдосконалення адміністративного процесу в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   В дисертації досліджується комплекс теоретичних і практичних питань пов’язаних із вдосконаленням адміністративно-правового регулювання процесуальних відносин в Україні.
   В роботі висвітлюються зміст адміністративного процесу, його структура та основні напрями реформування, оновлення та систематизація принципів адміністративного процесу. Внесено пропозиції щодо процедури прийняття адміністративно-правових нормативних актів органів виконавчої влади, провадження із вирішення справ за заявами, скаргами та прийняття індивідуальних адміністративних актів, а також оновлення правового регулювання провадження в справах про адміністративні правопорушення.
   Дисертантом здійснено наукову розробку та обґрунтування ряду пропозицій щодо вдосконалення теорії і практики адміністративного процесу, реалізації норм адміністративно-процесуального права, запровадження в Україні адміністративної юстиції та порядку розгляду справ адміністративними судами.
   Ключові слова : адміністративний процес; адміністративне процесуальне право; процесуальні відносини; адміністративно-правовий індивідуальний акт; управлінська послуга; принцип адміністративного процесу; стадія адміністративного провадження; адміністративна юстиція; адміністративний суд; справа про адміністративне правопорушення.

Стахурский Н.Ф. Правовые аспекты совершенствования административного процесса в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   В диссертации исследуется комплекс теоретических и практических вопросов связанных с усовершенствованием административно-правового регулирования процессуальных отношений в Украине.
   В роботе освещены также содержание административного процесса, его структура и основные направления реформирования. Показана модель административного процесса в демократическом государстве и обнаружены потенциальные возможности организации новых процессуальных отношений с помощью их урегулирования административным правом в Украине. Внесены предложения к процедуре принятия административно-правовых нормативных актов органов исполнительной власти, производству по разрешению заявлений, жалоб и принятия индивидуальных нормативных актов.
   На основе анализа содержания административного процесса показывается новая трехуровневая система его принципов. Определены стадии административно-нормотворческого процесса, сделано вывод о необходимости отдельного закона, который урегулировал бы порядок принятия административно-правовых нормативных актов в органах исполнительной власти. Сделаны предложения к административно-правовому регулированию порядка разрешения споров, которые вытекают в случаях конфликта интересов, порождаемого вторжением органов исполнительной власти в права граждан.
   Показано приоритетное значение в административном юрисдикционном процессе демократического государства внесудебной и судебной защиты прав и свобод человека и гражданина. Сделано вывод о целесообразности закрепления в Административно-процессуальном кодексе Украины двоступенчатости обжалования решений, действий или бездействий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, которыми нарушено право гражданина или иного лица.
   В диссертации освещается материал о стадиях производства по делам об административных правонарушениях. Раскрывается правовая сущность этого вида производства, вносятся предложения о дополнениях в Конституцию Украины, позволяющие в дальнейшем развивать административно- деликтное законодательство.
   Ключевые слова : административный процесс; административное процессуальное право; процессуальное отношение; административно-правовой индивидуальный акт; управленческая услуга; принцип административного процесса; стадия административного производства; административная юстиция; административный суд; дело об административном правонарушении.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові аспекти вдосконалення адміністративного процесу в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net