Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях

Анотації

Шелухін М.Л. Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарське процесуальне право. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2002.

   Дисертація присвячена вивченню та комплексному аналізу вітчизняного досвіду, накопиченого в процесі реалізації законодавства, спрямованого на забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях, напрацюванню на цьому підґрунті практичних рекомендацій з удосконалення діючого національного законодавства, регулюючого процеси збереження вантажів. Обґрунтована доцільність господарсько-правового регулювання договору перевезення та взаємодії залізниці з транспортною міліцією в питаннях забезпечення збереження вантажів зі встановленням взаємних зобов'язань майнового характеру. Досліджені юридичні поняття “збереження”, “втрата”, “псування", "пошкодження”. Особлива увага приділена профілактичній роботі Управління Міністерства внутрішніх справ України на транспорті, воєнізованої та пожежної охорон Укрзалізниці. Досліджені окремі форми та засоби забезпечення збереження вантажів. Зроблено аналіз господарського законодавства України про права та обов’язки учасників перевезення вантажів. Розглянуті основні причини та умови незбереження вантажів при їх перевезеннях залізницями України.
   Ключові слова: господарське законодавство, правове забезпечення, засоби збереження вантажів, господарсько-правове регулювання, залізничні перевезення, транспортна міліція, Управління МВС України на транспорті.

Sheluhin N.L. Legal Regulation of the Cargo Safety in Railway Transit. – Manuscript.

The thesis on getting the scientific degree of candidate for Law Studies according to specialty 12.00.04 – Economic Law, Economic remedial Law. – Economics and Legal Research Institute of Ukraine NAR, Donetsk, 2002.

   The thesis is devoted to the research of complex analysis of home experience, accumulated in the process of legislation realization, aimed at cargo insurance and safety in railway transit; the development in this basis of practical recommendation in present national legislation improvement, regulating the safety cargo processes. Such a law categories as “consignor of goods”, “consignee – home commodity producer”, “transporter”, “intermediation in nature monopoly” have been developed. A special emphasis is laid upon preventive Management’s work of Ukrainian Ministry of Home Affairs concerning transport, Ukrainian railway military and fire security, the role of staff in the problem of cargo safety in railway transit. The forms and methods of cargo safety in transit have been researched. The analysis of Ukrainian Economy Legislation concerning the rights and the duties of cargo transportment participants has been made.
   Key words: the economic legislation, legal regulation, means of safety of cargoes, economic-legal regulation, rail transportation, transport militia, Ukrainian Ministry of Home Affairs concerning transport Management.

Шелухин Н.Л. Правовое обеспечение сохранности грузов при железнодорожных перевозках. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственное процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2002.

   Диссертация посвящена изучению и комплексному анализу отечественного и зарубежного опыта, накопленного в процессе реализации законодательства, направленного на обеспечение сохранности грузов при железнодорожных перевозках, наработке на этой основе практических рекомендаций по усовершенствованию действующего национального законодательства, регулирующего сохранность грузов в процессе перевозки.
   Выполненная работа является первым комплексным исследованием в независимой Украине проблемы сохранности грузов при железнодорожных перевозках. Исследование проведено с учетом проблем перестройки систем управления транспортом Украины и специфики экономики переходного периода. В первом разделе на основе анализа действующего законодательства, а также теоретических разработок, касающихся сохранности грузов при железнодорожных перевозках, исследована хозяйственно-правовая основа деятельности железнодорожного транспорта. Дано определение понятия “правовое обеспечение”. Роль государства в современной смешанной экономике постоянно возрастает с целью защиты правомерных интересов всех участников экономических отношений. Проанализированы уровни государственного управления в сфере транспорта.
   Одной из важнейших особенностей договора перевозки является его сложная правовая природа, сочетающая в себе элементы различных обязательств. Но определения перевозки как сложного обязательства недостаточно. Эти отношения объединяют не автономные элементы, не атомарные связи, они гармонично сочетают элементы организационные и имущественные, что делает их качественно отличными от гражданских, с одной стороны, от административных – с другой (например, договор на организацию перевозок имеет плановые предпосылки, особенно с участием государственных клиентов железной дороги).
   Следовательно, железнодорожная перевозка представляет собой хозяйственное правоотношение относительного характера, в соответствии с которым управомоченные лица (грузоотправитель и грузополучатель) вправе требовать (кредиторы), а обязанные к железнодорожной перевозке субъекты (должники) должны обеспечить доставку груза.
   Во втором разделе дано обоснование видов и причин несохранности грузов при железнодорожных перевозках, дано хозяйственно-правовое определение сохранности грузов, исследованы точки зрения ученых относительно понятия договора в пользу третьего лица – грузополучателя. В разделе сформулированы основные положения, которые составляют механизм обеспечения сохранности грузов при железнодорожных перевозках, а также ответственности за нарушения транспортного законодательства. Сделан вывод, что наряду с совершенствованием транспортного законодательства должны совершенствоваться и условия договора поставки.
   Проанализирован терминологический аппарат в отношении сохранности грузов, даны определения понятий утрата, повреждение, хищение, недостача.
   Проведен системный анализ национального законодательства по юридическому оформлению отношений перевозчика с грузоотправителями, грузополучателями, возникающих в связи с перевозкой определенного груза и необходимостью его получения в сохранном состоянии. Рассмотрены причины несохранности грузов в процессе перевозки и обязанности участников перевозки по обеспечению его сохранности, предложены конкретные пути устранения указанных причин и предотвращения несохранных перевозок.
   В третьем разделе диссертантом предложены рекомендации в отношении направлений совершенствования действующего транспортного законодательства Украины, и, прежде всего, Устава железных дорог Украины, который утвержден не Законом Украины, а Постановлением Кабинета Министров. Обосновывается целесообразность принятия Транспортного кодекса или Кодекса железнодорожного транспорта, который регламентировал бы деятельность как магистрального, так и промышленного (ведомственного) транспорта. Доказана необходимость четкого договорного урегулирования взаимодействия железной дороги с транспортной милицией в вопросах обеспечения сохранности грузов с установлением взаимных обязательств имущественного характера.
   Изложенные в диссертационной работе выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы при усовершенствовании законодательства о сохранности грузов при железнодорожных перевозках, при подготовке изменений и дополнений в транспортное, уголовное законодательства, в практике применения транспортного законодательства соответствующими органами, в научно-исследовательской работе и учебном процессе по курсу “Транспортное право” и спецкурсу “Сохранность грузов при железнодорожных перевозках”.
   Основное содержание и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Координационных совещаниях УМВДТ на Донецкой железной дороге, на международных и республиканских конференциях. Внедрение результатов исследования осуществлялось поэтапно в процессе разработки замечаний и предложений к действующим нормативным актам и проектам законов, регулирующих хозяйственную деятельность.
   Ключевые слова: хозяйственное законодательство, правовое обеспечение, средства сохранности грузов, хозяйственно-правовое регулирование, железнодорожные перевозки, транспортная милиция, Управление МВД Украины на транспорте.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове забезпечення збереження вантажів при залізничних перевезеннях

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net