Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання міжнародних туристичних відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання міжнародних туристичних відносин

Анотації 

СЕРЬОГІН Олександр Юрійович. Правове регулювання міжнародних туристичних відносин. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою, комплексним дослідженням теоретичних та практичних аспектів правового регулювання міжнародних туристичних відносин. У дослідженні узагальнено теоретичні здобутки, підходи до законодавчого регулювання зазначеного аспекту зобов’язальних правовідносин, розкрито характерні риси розвитку правового регулювання міжнародних туристичних відносин, проаналізовано перспективи подальшого вдосконалення національного “туристичного” законодавства. Особливу увагу автор приділяє дослідженню системи та узагальненню існуючих підходів до матеріально-правового та колізійного регулювання міжнародних туристичних відносин у доктрині, законодавстві, судовій та арбітражній практиці держав-флагманів туристичної галузі. Результатом дослідження стали науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення окремих положень “туристичного” законодавства України з урахуванням світової практики правового регулювання міжнародних туристичних відносин, захисту прав споживачів, конкуренції, особливостей та пріоритетів в розвитку національної туристичної галузі.
   Ключові слова: міжнародний туризм, турист, туристична послуга, споживач, міжнародне приватне право, матеріально-правове регулювання, колізійна норма, уніфікація права.

Серёгин Александр Юрьевич. Правовое регулирование международных туристических отношений. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, комплексным исследованием теоретических и практических аспектов правового регулирования международных туристических отношений. На основании проведенного анализа теоретических достижений, подходов в законодательном регулировании указанного аспекта договорных правоотношений, автором раскрываются характерные особенности развития правового регулирования международных туристических отношений, исследуются перспективы дальнейшего усовершенствования национального “туристического” законодательства.
   Проанализировав доктрину, национальное и иностранное законодательство, судебную/арбитражную практику Украины и других государств континентальной и англо-американской систем права, автором доказана необходимость отмежевания обязательства предоставления туристических услуг от обязательств по другими, смежным договорам предметом которых также является предоставление услуг. Рассмотрены существенные условия, распределение взаимных прав и обязанностей сторон по договорам предоставления/продажи туристического путешествия/услуги, предоставления/продажи услуг размещения, а также существующие нормы-обычаи профессиональной туристической этики.
   Результатом анализа явилось определение существующего в мире и Европе минимального стандарта правового регулирования международных туристических отношений. Диссертантом предложен к применению в законодательстве Украины новый подход в определении ряда понятий и терминов.
   Доказана желательность создания в Украине постоянно действующего коммерческого арбитражного органа как более эффективного способа по решению споров между субъектами туристической деятельности и туристами.
   Обосновывается, что специальная коллизионная привязка “право государства места отъезда туриста” оперативно, с учетом ситуации и новейших тенденций в международном частном праве может указать на правопорядок компетентный в регулировании договорных отношений в области международных туристических отношений с учетом их юридической и фактической связи, а также может быть применена при реформе частного (гражданского) права в Украине.
   Ключевые слова: международный туризм, турист, туристическая услуга, потребитель, международное частное право, материально-правовое регулирование, коллизионная норма, унификация права.

Oleksandr Yuriyovich Serogin. Legal Regulation of International Tourist Relations. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific Candidate of Science degree (Law) specializing 12.00.03 – in civil law and civil procedure; family law; private international law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2002.

   The thesis is an independent accomplished comprehensive academic research on theoretical and practical issues of legal regulation in international tourist relations. The research is intended to generalize theoretical achievements made in civil law, analyse different legislative approaches on the mentioned aspect of relations. The author defines factors of development and distinctive features of legal regulation of international tourist relations as well as ways of improving national tourist regulation. The author pays particular attention to the analysis of the system and existing approaches in the doctrine, legislation and arbitration practise of well known tourist-atraction states to settle substantive and conflict of laws problems of international tourist relations. The research substantiates the scientific conclusion regarding improvement of particular rules of Ukrainian tourist legislation based on generally recognized world practise in legal regulation of international tourist relations, consumer rights, unfare competition, national tourist sector peculiarities and priorities.
   Key words: international tourism, tourist, tourist service, consumer, private international law, legal regulation, conflict rule, unification of law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання міжнародних туристичних відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net