Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень

Анотації 

Смоков С.М. Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   У дисертації комплексно розглядаються теоретичні та практичні проблеми і шляхи їх вирішення, які пов’язані з реалізацією внутрішнього переконання слідчого при прийнятті процесуальних рішень.
   Розкривається сутність, зміст і значення внутрішнього переконання слідчого, роль закону при оцінці доказів і прийнятті слідчим процесуальних рішень. Обґрунтовується провідна роль слідчого при оцінці доказів по кримінальній справі, констатується, що процесуальні рішення –це форма реалізації внутрішнього переконання слідчого, розглядається роль внутрішнього переконання і процесуальна самостійність слідчого при прийнятті найважливіших рішень, в ході порушення кримінальної справи, затримання підозрюваного, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пред’явлення обвинуваченя, складання обвинувального висновку та закриття кримінальної справи.
   Сформульована низка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з метою підвищення ролі органів досудового слідства, укріплення процесуальної самостійності слідчого.
   Ключові слова: слідчий, внутрішнє переконання, процесуальні рішення, процесуальна самостійність.

Смоков С.М. Внутреннее убеждение следователя и его роль при принятии процессуальных решений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация представляет собой исследование на монографическом уровне комплекса теоретических и практических вопросов, связанных с внутренним убеждением следователя и значения его роли при принятии процессуальных решений по уголовным делам.
   В диссертации раскрыты понятие, сущность и значение внутреннего убеждения следователя, под которым диссертант понимает –такое состояние сформировавшегося профессионального знания в сознании следователя, при котором он считает собранные по делу доказательства достаточными для принятия решения, уверен в правильности своего вывода и готов к соответствующим практическим действиям – принятию решения в соответствии с полученными знаниями.
   Проанализирована роль закона и влияние внутреннего убеждения на оценку доказательств.
   Раскрыто понятие процессуального решения следователя и аргументирован вывод о том, что все процессуальные решения следователь принимает самостоятельно, даже те, которые согласно закона требуют санкции прокурора или решения суда; проанализировано каким образом внутреннее убеждение следователя реализуется в ходе принятия им решений формулирующих обвинение и принятие решения направленных на прекращение дела.
   Обосновывается вывод о том, что не существует процессуальной независимости следователя, а есть только его процессуальная самостоятельность.
   Вносятся предложения о переподчинении следственного аппарата в системе МВД напрямую Главному следственному управлению министерства.
   Обосновывается положение, согласно которого: процесс формирования внутреннего убеждения следователя условно проходит два этапа:
   1) от стадии возбуждения уголовного дела и до привлечения лица в качестве обвиняемого;
   2) с момента привлечения лица в качестве обвиняемого и до принятия решения об окончании досудебного следствия.
   И представляет собой: познавательную, конструктивную, воспитательную, коммуникативную, организационную, удостоверительную деятельность.
   Аргументируется необходимость дополнения УПК Украины ст.1181 “Сроки исполнения поручения и указаний следователя”, следующего содержания:
   “Следователь имеет право установить срок исполнения поручения и указания органу дознания о производстве розыскных и следственных действий. При невозможности исполнения указания в срок, установленный следователем, орган дознания обязан незамедлительно информировать об этом следователя в письменной форме”.
   Сформулировано целый ряд изменений в ст.114 и ст.1141 значительно расширяющих процессуальное положение следователя, в числе которых право следователя определять самому последовательность следственных действий и срок их выполнения при даче указания по делу прокурором или начальником следственного подразделения; обязанность следователя обжаловать соответствующему прокурору в случае его несогласия с изъятием у него дела и передачей другому следователю, а также ряд других предложений направленных на усовершенствование действующего уголовно-процессуального законодательства.
   Ключевые слова: следователь, внутреннее убеждение, процессуальное решение, процессуальная самостоятельность.

Smokov S.N. The internal persuasion of the investigator and his role at the acceptance of procedural decisions. – Manuscript.

The dissertation on competition of the scientific degree of the candidate of jurisprudence, speciality 12.00.09 – criminal process and criminalistics; legal examination. – The Kiev National University by Taras Shevchenko, Kyiv 2002.

   The theoretical and practical problems are considered in dissertation in complex. Also the dissertation research examines the ways of their decision, which are connected with the realization of internal persuasion of the investigator at the acceptance of procedural decisions.
   The essence, contents and meaning of persuasion of the investigator are revealed in the dissertation research. The role of law is opened at the estimation of the proofs and the acceptance of procedural decisions by the investigator. The fundamental role of the investigator is proved at the estimation of the proofs on criminal case. It is established that the procedural decisions are the form of the realization of internal persuasion of the investigator. In the scientific research the role of internal persuasion is examined as well as the procedural independence of the investigator at the acceptance of the major decisions, such as excitation of criminal case, detention of the suspected, choice of a compulsory measure of suppression the being under arrest, presentation of accusation, sign indictment and stopping of criminal case.
   Some offers were formulated to the current legislation. The main purpose of it is to promote the role of organs of pre-legal investigation, consolidation of procedural independence of the investigator.
   Key words: investigator, internal persuasion, procedural decisions, procedural independence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net