Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі

Анотації 

Стефанов С.О. Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2002.

   Дисертація присвячена проблемі організації трудової зайнятості засуджених, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі.
   У дисертації аналізується історико-правовий і теоретичний процес розвитку і становлення інституту трудової зайнятості засуджених в Україні. Проведено теоретичний аналіз нормативних положень, що регламентують залучення засуджених до праці.
   Проаналізовано результати проведених соціологічних досліджень трудової зайнятості у виправних установах Одеської області.
   У дисертаційному дослідженні характеризуються тенденції розвитку інституту трудової зайнятості засуджених у сучасних умовах. Докладно розглянутий вплив на трудову зайнятість соціально-демографічних, кримінологічних, організаційних факторів. Особлива увага приділена питанням організації праці засуджених. Розглядається концепція приватизації підприємств виправних установ.
   У висновках викладені теоретичні концепції, сформульовані практичні рекомендації, обґрунтована необхідність зміни чинного кримінально-виконавчого законодавства, визначені підходи для подальшого дослідження проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі.
   Ключові слова: засуджений, права засуджених, праця засуджених, трудова зайнятість, виправні установи, пенітенціарна система, виховний процес, виправлення засуджених.

Стефанов С.А. Организационно-правовые проблемы трудовой занятости осуждённых в местах лишения свободы. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002.

   Диссертация посвящена проблеме организации и правового регулирования трудовой занятости осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
   В диссертации даётся историко-правовой и теоретический анализ процесса развития и становления института трудовой занятости в Украине. Исследуется временной период с начала зарождения государственности в Украине и по настоящее время. Прослеживается изменение ролевой функции труда, которая изменялась следующим образом:
   - труд выступал как наказание с воспитательными моментами;
   - труд декларировался как средство “исправления” и “перевоспитания”, выполнял воспитательную функцию, но в то же время оставался наказанием;
   - труд провозглашался средством “исправления” и “перевоспитания”, содержал признаки наказания, носил воспитательный характер и служил средством для компенсации затрат на содержание осуждённых в местах лишения свободы, а также являлся источником заработка осуждённых;
   - труд, оставаясь средством “исправления” и “перевоспитания”, становится средством контроля за осуждёнными.
   В диссертации утверждается, что труд осуждённых фактически выступал экономической категорией, несмотря на то, что провозглашался средством исправления и перевоспитания осуждённых.
   Проведён анализ теоретической мысли и нормативных положений, научных подходов и законодательных норм, регламентирующих привлечение осуждённых к труду. В работе утверждается, что в действующем уголовно-исполнительном законодательстве определения задач труда осуждённых не содержится, в связи с чем ставится вопрос о соотношении воспитательных и экономических задач, достигаемых в процессе организации труда осуждённых.
   Обращается внимание на принципы организации труда осуждённых и предлагается закрепить одним из основных принципов полную трудовую занятость осуждённых на основе её ресоциализирующих особенностей. Рассматривается процесс подчинения производственно-хозяйственной деятельности исправительных учреждений задачам, стоящим перед наказанием. При определении соотношения принципов уголовно-исполнительного и трудового права автор диссертации приходит к выводу о том, что при правовом регулировании труда осуждённых не могут быть использованы принципы трудового права, которые противоречат самой сущности наказания в виде лишения свободы.
   Отдельно анализируется вопрос возможности исправления лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы в современных экономических условиях. Определяется роль труда и значение учёта личностных характеристик осуждённого при достижении целей, стоящих перед наказанием в процессе воспитательного воздействия на них и привлечения к труду.
   Проанализированы результаты проведённых социологических исследований вопроса трудовой занятости в исправительных учреждениях Одесской области. Обосновывается вывод о его репрезентативности. Приводятся данные анкетирования осуждённых, подтверждающие основные положения диссертационного исследования. Результаты анкетирования представлены в виде таблиц и диаграмм.
   В диссертационном исследовании характеризуются тенденции развития института трудовой занятости осуждённых в современных условиях. Подробно рассмотрено влияние на трудовую занятость социально-демографических, криминологических, организационных факторов. Особое внимание уделено вопросам организации труда осуждённых. Обосновывается концепция приватизации предприятий исправительных учреждений.
   Исследуя обеспеченность осужденных работой, данные о размере заработной платы автор обосновывает вывод о положительном их влиянии на исправление осуждённых и отрицательном влиянии на исправление осуждённых больших накладных расходов, низкого качества выпускаемой осуждёнными продукции, не удовлетворяющих заказчика, использование примитивных технологий в процессе выполнения заказов. Обеспеченность работой в местах лишения свободы рассматривается не как обязанность осуждённого трудиться и быть привлечённым к труду, а как его конституционное право.
   Раскрывается ресоциализирующее значение трудовой занятости осуждённых. Исследуются цели, стоящие перед наказанием, и роль труда в их достижении. Теоретические выводы автор подтверждает примерами из практики деятельности исправительных учреждений Одесской области. Обосновывается необходимость самостоятельного изучения цели восстановления социально-значимых ориентиров для осуждённых посредством привлечения их к труду.
   В выводах предложены определённые уточнения теоретических концепций, нормативных положений действующего законодательства, сформулированы практические рекомендации, определены подходы для дальнейшего исследования проблемы трудовой занятости осуждённых в местах лишения свободы. Предлагается внести ряд изменений и дополнений в действующий Уголовный кодекс Украины и обсуждаемый проект Уголовно-исполнительного кодекса Украины.
   Ключевые слова: осужденный, права осужденных, труд осужденных, трудовая занятость, исправительные учреждения, пенитенциарная система, воспитательный процесс, исправление осужденных.

Stefanov S.A. The problems of legal organization of prisoners employment at places of incarceration. – Manuscript.

Dissertation for getting a candidate degree on juridical sciences in the field 12.00.08 – criminal law and criminology, criminal and executive law. Odessa national academy of law. – Odessa, 2002

   Dissertation is devoted to the problems of organization of prisoners employment at the places of incarceration.
   The historic legal and theoretical analysis of the process of establishment and development of prisoners employment institute in Ukraine is given in the dissertation.
   The analysis of theoretical ideas, scientific approaches, regulation and legislative standards determining the labour involvement of convict was carried out.
   The results of conducted sociological researches on the question of employment in the correctional facilities of Odessa oblast were analyzed. The facts are represented in tables and diagrams.
   The tendencies of development of prisoners employment institute in the present day conditions are characterized in the scientific research. Social-demographic, criminal, organizing factors influences the employment are considered in details.
   The problems of prisoners work organization are emphasized. The conception of enterprise privatization of correctional facilities is now render consideration.
   In conclusion definite specification of the theoretical conception, regulation of present day legislation are suggested, practical recommendations are formulated, approaches for the future research on the problems of prisoners employment at places of incarceration are determined.
   Key-wards: convict; right of convict; convict labour; employment; correction facilities; penitentiary system; the convict improvement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net