Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні

Анотації 

Шарапова С.В. Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право.- Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено комплексному та всебічному дослідженню проблем правового забезпечення екологічного моніторингу в Україні. Розглядаються питання щодо поняття та класифікації видів екологічного моніторингу. Екологічний моніторинг розглядається як еколого-правовий інститут, що знаходиться на стадії формування. Зроблено комплексне дослідження екологічного законодавства щодо здійснення екологічного моніторингу щодо використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. В роботі сформульовано концептуальні положення, обгрунтовані нові пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства.
   Ключові слова: екологічний моніторинг, екологічна інформація, спостереження, система екологічного моніторингу, довкілля.

Шарапова С.В. Правовое обеспечение экологического мониторинга в Украине. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 - земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсове право.- Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена комплексному и всестороннему исследованию проблем правового обеспечения экологического мониторинга в Украине.
   В работе анализируются вопросы относительно понятия и классификации видов экологического мониторинга. Экологический мониторинг рассматривается как эколого-правовой институт, который находится на стадии формирования. Исследуются существующие международно-правовые стандарты об экологическом мониторинге, обосновывается возможность их имплементации в национальное экологическое законодательство.
   Значительное место отводится комплексному исследованию экологического законодательства относительно осуществления экологического мониторинга по поводу использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. Проведен исторически-правовой анализ зарождения и существования экологического мониторинга, предложены этапы его периодизации. В диссертации рассматривается экологический мониторинг как самостоятельная функция управления в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды. Впервые исследуется вопрос правового регулирования процедуры осуществления экологического мониторинга, определяются его стадии.
   Экологический мониторинг рассматривается как один из элементов реализации права человека на безопасную для его жизни и здоровья окружающую природную среду.
   В работе сформулированы концептуальные положения, обоснованы новые предложения относительно совершенствования действующего законодательства.
   Ключевые слова: экологический мониторинг, экологическая информация, наблюдение, система экологического мониторингу, окружающая среда.

Sharapova S.V. Legal guaranteeing ecological to monitoring in Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Law, Speciality 12.00.06. – land property law, environment protection law, natural resource law. – Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine, Kharkiv, 2002.

   Dissertation devoted to complex and comprehensive research of problems of legal guaranteeing ecological to monitoring in Ukraine. Consider the questions as for notion and appearances classification ecological to monitoring. A Ecological monitoring considers as ecological-legal institute, that is found on forming stage. Done complex research of ecological legislation as for realization ecological to monitoring as for utilization of natural resources and guard of nearby natural environment. In work formulated the conception regulations, are substantiated the new suggestions as for perfection of operating legislation.
   Key words: ecological monitoring, ecological information, supervision, system ecological to monitoring, environment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net