Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Доказування та докази в господарському процесі України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Доказування та докази в господарському процесі України

Анотації 

Степанова Т.В. Доказування та докази в господарському процесі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарське процесуальне право.– Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2002.

   В дисертації досліджені загальнотеоретичні засади доказування та доказів у господарському процесі з точки зору виведення їх на практичний рівень вирішення справ у господарських судах України. Ця робота є першим у вітчизняній юридичній науці з часів проголошення незалежності багатоплановим і комплексним науковим дослідженням на дисертаційному рівні зазначених проблем. Проаналізовано поняття “доказування” та “докази”, розроблено єдину концепцію із зазначених понять, проведено чітку межу між процесом доказування і доказами в господарському процесі та аналогічними поняттями в кримінальному, цивільному процесах. Складено єдину класифікацію доказів у господарському процесі України. Визначено особливості змісту допустимості доказів саме у господарському процесі. Виділено специфіку правового положення свідків, експертів, спеціалістів, аудиторів по господарській справі. Визначена роль господарського суду в процесі. Внесено пропозиції про доповнення до ГПК України щодо свідків, документів як письмових і речових доказів, а також документів електронного документообігу, в тому числі прискорення прийняття Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.
   Ключові слова: господарський процес, господарський суд, докази, доказування, допустимість та належність доказів, експертиза, оцінка доказів, пояснення сторін.

Stepanova T.V. Proving and Evidences in Economic Legal Procedure of Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the competition for academic degree of Ph.D. (Jurisprudence) in speciality 12.00.04 – Economic Law; Economic Procedural Law. – Institute of Economic and Legal Studies of the Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk, 2002.

   The Dissertation studies general theoretical foundations of proving and evidences in economic processes from the viewpoint of taking them to the practical level of court judgements in the economic courts in Ukraine. The paper is the first multidimensional and complex scientific study in Ukrainian jurisprudence since the independence was declared. The notions “proving” and “evidences” are analysed, unified concept is developed out of the notions mentioned. Strict limit is drawn between the process of proving and evidences in the economic cases and the similar notions in the criminal or civil cases. The unified classification of evidences in economic procedure in Ukraine is made up. Peculiarities of admissibility of evidence in economic procedure are determined. Specific features of legal situation for witnesses, specialists, auditors in economic cases are disclosed. Proposals are made as to additions to the Code of Civil Procedure of Ukraine on witnesses, documents as the written and material evidences, as well as the documents of electronic documents¢ circulation, including speeding up passing of draft legislation “On Electronic Documents and Electronic Documents Circulation”.
   Key words: economic process, economic court, evidences, proving, admissibility and belonging of the proofs, expertise, assessment of the proofs, expositions of the parties.

Степанова Т.В. Доказывание и доказательства в хозяйственном процессе Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – Хозяйственное право; хозяйственное процессуальное право. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2002.

   В диссертации исследованы общетеоретические основы доказывания и доказательств в хозяйственном процессе с точки зрения вывода их на практический уровень разрешения дел в хозяйственных судах Украины. Эта работа является первым в отечественной юридической науке со времен провозглашения независимости Украины многоплановым и комплексным научным исследованием отмеченных проблем на диссертационном уровне.
   Проанализированы концепции и ценность понятий доказывания и доказательств, разработана единая концепция данных понятий, проведена четкая граница между процессом доказывания и доказательствами в хозяйственном процессе и аналогичными понятиями в уголовном, гражданском процессах. Создана единая классификация доказательств в хозяйственном процессе Украины. Определены особенности содержания допустимости доказательств именно в хозяйственном процессе.
   Проведен анализ теоретических основ различий между правовым положением свидетелей и сторон по хозяйственному спору, экспертов, специалистов и аудиторов. Определена роль хозяйственного суда в процессе, исходя из сочетания принципа состязательности и активности суда.
   По результатам исследования автор предлагает закрепить, что доказывание – это не только деятельность сторон, но и суда с целью установления истины и соответствующей защиты нарушенных и оспариваемых прав хозяйствующих субъектов.
   Предложено отказаться от двойной дефиниции доказательств, с одной стороны, как фактических данных, с другой, – как средств доказывания, определив, что доказательства – это сведения о предмете доказывания, полученные при помощи определенных в законе средств доказывания в предусмотренном законом порядке.
   Обосновывается целесообразность введения в процесс института свидетеля с определением его правового статуса, отмежевав от прав и обязанностей других участников процесса, в частности, закреплением положения о том, что свидетель должен предупреждаться об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний (статья 384 УК Украины) и отказ от дачи показаний (статья 385 УК); установлением иммунитета свидетеля, предусмотрев группы лиц, которых нельзя допрашивать в качестве свидетелей (судьи, адвокаты, защитники), и случаи, когда лицо в соответствии со статьей 63 Конституции Украины имеет право отказаться от дачи показаний (против супруга, детей, родителей).
   Также предложено приравнять по статусу аудитора к свидетелям (после введения последних в процесс); поэтому, в частности, они должны предупреждаться об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний.
   Необходимо закрепить, что вывод специалиста в определенной области приобщается к делу и оценивается как письменное доказательство, которое не может быть исключено из процесса доказывания вообще.
   Следует усовершенствовать дефиницию вещественных доказательств, указанную в ст. 37 ХПК Украины, определив их как документы и предметы, которые своими свойствами свидетельствуют об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора.
   Предлагается детально определить место электронно-вычислительных средств доказывания среди других доказательств по хозяйственному спору и ускорить принятие Верховной Радой Закона Украины “Об электронных документах и электронном документообороте”.
   Автор, основываясь на зарубежном и отечественном опыте по основам теории доказывания и анализе судебной практики, получила собственные результаты (описательные, аналитические и рекомендательные), которые можно применить в законодательной деятельности в Украине для совершенствования законодательства о разрешении споров в хозяйственных судах.
   Практическое значение работы заключается в том, что сформулирована целостная концепция доказательств в хозяйственном процессуальном праве и раскрыта ее практическая ценность.
   Положения работы использованы в локальном нормотворчестве секретариата Одесского областного совета, хозяйственном суде Одесской области и учебном процессе экономико-правового факультета Одесского национального университета им. И.И. Мечникова МОН Украины.
   Ключевые слова: хозяйственный процесс, хозяйственный суд, доказательства, доказывание, допустимость и относимость доказательств, экспертиза, оценка доказательств, пояснения сторон.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Доказування та докази в господарському процесі України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net