Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тактика злочинної діяльності

Анотації 

Сакало В. О. Тактика злочинної діяльності. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09. — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. — Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів злочинної тактики. На думку автора її дослідження має здійснюватися на основі аналізу природи та сутності злочинної діяльності, яка розглядається як життєдіяльність злочинного світу, а не просто вдосконалення окремих злочинних актів. У найзагальнішому плані тактика визначається як уміння переграти опонента за рахунок маскування своїх цілей. Слідча тактика — це лінія поведінки слідчого, вибір прийомів, поєднання і послідовність їхньої реалізації при проведенні слідчих дій залежно від слідчих ситуацій, що склалися. Обґрунтовується необхідність чіткого розмежування власне тактичних прийомів і правил організаційно-технологічного провадження слідчих дій, у тому числі для забезпечення розробки власне тактичних прийомів діяльності слідчого. Тактика злочинців відповідає загальному поняттю тактики, але відрізняється двома основними моментами: а) метою використання тактичних прийомів; б) відсутністю критеріїв обмеження їх застосування в злочинній діяльності. В тактиці злочинців виділяються два основних блоки: а) тактичні прийоми, що використовуються для підготовки і скоєння злочинів; б) тактичні прийоми, які застосовуються в процесі розслідування з метою ухилення від притягнення до відповідальності. Обґрунтовується необхідність вивчення в криміналістиці тактики злочинної діяльності як умови вдосконалення тактичного арсеналу слідства.
   Ключові слова: злочинна діяльність, слідча тактика, конфлікт, протидія, тактика злочинців.

Сакало В. А. Тактика преступной деятельности. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09. — уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. — Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических аспектов преступной тактики. По мнению автора ее изучение должно осуществляться на основе анализа природы и сущности преступной деятельности, которая рассматривается как жизнедеятельность преступного мира, а не просто совершение отдельных преступных актов. В наиболее общем плане тактика определяется как умение переиграть оппонента за счет маскировки своих целей. Подчеркнуто, что тактика, как правило, существует там, где имеет место противодействие целям деятельности или достижению конкретного результата. Следственная тактика — это линия поведения следователя, выбор приемов, сочетание и последовательность их реализации при проведении следственных действий в зависимости от складывающихся следственных ситуаций. Обосновывается необходимость четкого разграничения собственно тактических приемов и правил организационно-технологического производства следственных действий, в том числе для обеспечения разработки именно тактических приемов деятельности следователя, не подменяя их организационными моментами. Детально рассмотрены критерии оценки криминалистических средств борьбы с преступностью и, прежде всего, тактических. Рассматривается отношение к нормам допустимости использования следователем тактических средств и приемов. Предлагается расширить их спектр в соответствии с потребностями практики. Предлагается более тщательное рассмотрение научно-технических методов, которые были бы технической основой для использования тактических приемов (полиграф, метод гипноза, биоритмология), так как это крайне необходимо и обусловлено потребностями следственной практики. Рассмотрена характеристика современной преступности и, в первую очередь, такие ее аспекты, как профессиональность, интеллектуальность и организованность, которые определяют необходимость пересмотра и усовершенствования средств раскрытия и расследования преступлений, особенно в сфере тактики. Это проиллюстрировано данными проведенного анкетирования следователей, оперативных работников и осужденных. Отмечается степень противодействия расследованию, что значительно возросла и перешла в системный уровень. Тактика преступников соответствует общему понятию тактики, но отличается двумя основными моментами: а) целями использования тактических приемов; б) отсутствием критериев ограничения их применения в преступной деятельности. В тактике преступников выделяются два основных блока: а) тактические приемы, используемые для подготовки и совершения преступления (выбор и “обработка” жертвы, маскировка преступного поведения, фальсификация следов и т. п.); б) тактические приемы, применяемые в процессе расследования с целью избежания привлечения к ответственности (приемы получения необходимой информации от следователя, способы “связи” с сообщниками и поддерживающими лицами, приемы противодействия следователю и т. д.). Отмечен значительный уровень развития тактики преступников на сегодняшний день, который определяется еще таким немаловажным аспектом, как разработка тактики преступников на профессиональной основе: созданием тактики не только практическим, но и теоретическим путем. Подчеркнуто значение разграничения понятия “тактика” непосредственно в криминалистическом аспекте: 1) тактики как совокупности ее теоретических основ; 2) тактики как набора тактических рекомендаций для практики; 3) тактики как непосредственной реализации тактических приемов в практической деятельности. Обосновывается необходимость изучения в криминалистике тактики преступной деятельности как условия совершенствования тактического арсенала следствия.
   Ключевые слова: преступная деятельность, следственная тактика, конфликт, противодействие, тактика преступников.

Sakalo V. A. Tactics of criminal activity. — Manuscript.

The thesis is submitted for candidate's degree in legal sciences (profession code 12.00.09. — criminal process and criminalistics; judicial expert activity). — National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to the study of theoretical and practical aspects of criminal tactics. In the opinion of the author the investigation must be done by analyzing nature and essence of criminal activity, which should be considered as vital activity of criminal world rather then simply completion of a separate criminal act. In general, the tactics is defined as the skill to deceive and cheat the opponent by disguising own goals. The investigation tactics is a mode of behavior of the coroner, set of methods and their combinations and sequences of realization during investigation depending on the situation. The need to make difference between tactical methods and rules and organizing and technological investigation (including ensuring development of tactical methods of the coroner) is motivated in the study. The tactics of criminals corresponds to the general concept of the tactics but differs in two main moments: a) purpose of the use of tactical methods; b) absence of criteria restricting usage of tactical methods in criminal activity. Two main blocks may be allocated in criminal tactics: a) tactical methods, used for preparing and completion of the crime; b) tactical methods applicable in process of the investigation with the purpose to avoid responsibility for the crimes. The necessity of investigation in the tactics of criminal activity as a condition of improvement of the tactical arsenal is substantiated.
   Key words: criminal activity, investigation tactics, conflict, reluctance, tactic of criminals.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тактика злочинної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net