Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Влада в системі суб'єктно-об'єктних управлінських відносин в державі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Влада в системі суб'єктно-об'єктних управлінських відносин в державі

Анотації 

Солових В.П. Влада в системі суб'єктно-об'єктних управлінських відносин в державі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. - Харківський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України. - Харків, 2002 р.

   У дисертації розглядаються актуальні теоретичні і методологічні проблеми феномену влади в контексті управління сучасним суспільством. Докладно аналізуються концептуальні підходи зарубіжної і вітчизняної наукової думки щодо сутності і механізмів функціонування влади в процесі управління державою.
   Запропоновано логіку структурно-функціонального аналізу механізмів публічного врядування, визначено змістовні, структурні і функціональні ознаки влади, що базуються на системних особливостях сучасного суспільства. Досліджено практичні механізми публічного врядування Франції, Канади і України, виявлено загальні принципи організації й функціонування сучасної демократичної системи влади. Пропонуються вагомі напрямки реформування механізмів врядування в Україні, передусім, практичні заходи щодо підвищення ролі складових громадянського суспільства в діяльності органів державної влади і введення у структуру системи влади ефективного механізму “стримувань і противаг” через перерозподіл владних повноважень.
   Ключові слова: влада, політична влада, публічна влада, система влади, публічне врядування, суб'єкт влади, об'єкт влади, вплив, державне управління.

Соловых В.П. Власть в системе субъектно-объектных управленческих отношений в государстве. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.01 – теория и история государственного управления. - Харьковский региональный институт государственного управления Украинской Академии государственного управления при Президенте Украины. - Харьков, 2002 г.

   В диссертации рассматриваются актуальные теоретические и методологические проблемы анализа власти в контексте управления современным обществом. Анализируются концептуальные подходы зарубежной и отечественной научной мысли, касающиеся сущности и механизмов функционирования власти в процессе управления государством.
   Предложена современная модель власти, сущность которой раскрывается в системном взаимодействии индивидуально-группового и институционального уровней проявления власти в управлении государством. С учетом принципа системности, касающегося организации современного общества, выявлена структурная и функциональная организация данных уровней проявления власти. Предлагается в структуру системы власти включить своеобразное единство двух основных подсистем: публичной и гражданской. Каждая из них представляет собой сложный комплекс взаимодействующих компонентов, которые структурно представлены различными институтами.
   Анализируется специфика социально-культурной среды и её влияние на механизмы общественного управления; определяются содержательные, структурные и функциональные особенности демократической власти, которые основаны на системных особенностях современного общества.
   На основе сравнительного анализа механизмов общественного управления Франции и Канады выявлены общие принципы организации и функционирования современной демократической системы власти.
   Предлагаются реальные пути реформирования механизмов управления в Украине, прежде всего, практические мероприятия повышения роли составляющих гражданского общества в деятельности органов государственной власти, а также оптимизация в современных реалиях Украины механизма “сдержек и противовесов” через перераспределение властных полномочий.
   Ключевые слова: власть, субъект власти, объект власти, влияние, политическая власть, публичная власть, общественное управление, система власти, государственное управление.

Solovikh V. The Authority in System of Subject-Object Managerial Relations in the State. - Manuscript.

The Thesis submitted in the context of competition for an academic degree in public administration science on the specialty 25.00.01 – Theory and History of State Administration. – The Kharkiv Institute of Public Administration of Ukrainian Academy of Public Administration attached to the Office of President of Ukraine. – Kharkiv, 2002.

   The thesis considers urgent theoretical and methodological problems of analysis in to the phenomenon of power that are essential for theoretical and practical substantiation of transformation of the Ukrainian society. Analysed in detailed are conceptual approaches to disclosure of essence and mechanisms of the functioning of power in process of state administration.
   The thesis develops methods of analysis into mechanisms of public administration and structural and functional particularities of democratic authorities based on system characteristics of the modern society. Practical mechanisms of public administration are analysed in France, Canada and Ukraine are analysed. On the basis of comparative analysis of these mechanisms in France and Canada, general principles of organization and operating of the modern democratic system of authorities are revealed. Use of these principles is offered for reformation mechanisms of management in Ukraine. These principles are offered for use in reforming mechanisms of administration in Ukraine and, first of all, practical steps aimed at increasing the role of civil society in this process, at improving the “checks and counterweights” mechanism in the structure the power system through re-distribution of powerful authorities.
   The Keywords: power, subject of power, object of power, influence, political power, public power, public administration, system of authorities, state administration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Влада в системі суб'єктно-об'єктних управлінських відносин в державі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net