Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ - початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ - початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій

Анотації 

Шандра В. С. Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ - початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій. - Рукопис ( 455 с.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2002.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню функціонування інституту генерал-губернаторства і його місця в історії України ХІХ – початку ХХ ст. З’ясовано витоки генерал-губернаторської влади в межах історичних регіонів – Лівобережної, Слобідської, Правобережної та Південної України, запровадженої для завершення їхнього інкорпорування у складі Російської імперії. Доведено, що Канцелярія генерал-губернатора мала статус надгубернської, вищої регіональної установи на підпорядкованих територіях кількох губерній. Порівняльним аналізом наглядово-контролюючих функцій генерал-губернатора вста новлено, що шляхом соціально-економічних, політичних, законодавчих, культурно-освітніх і військових заходів цей інститут влади спрямовував асиміляцію еліти та інтеграцію регіонів.
   Розглянуто структуру Канцелярії генерал-губернатора, що документувала соціальні процеси, вивчено систему управлінських документів створеного діловодного комплексу, що знаходиться у системі фондів державних архівів і функціонує як джерело ретроспективної історичної інформації з високим ступенем репрезентативності і достовірності.
   Ключові слова: інститут генерал-губернаторства, Малоросійське генерал-губернаторство, Новоросійське і Бессарабське генерал-губернаторство, Київське генерал-губернаторство, канцелярія генерал-губернатора, структура канцелярії, діловодство канцелярії, історія державної установи, вища регіональна установа, надгубернська установа, регіон, інтеграція, відомчий архів.

Шандра В.С Институт генерал-губернаторства в Украине ХІХ– начала ХХ вв.: структура, функции, архивы канцелярий. - Рукопись (455 с.)

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, по специальности 07.00.06 – Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины. Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, Киев, 2002.

   В диссертации на основании источников и научной литературы исследовано роль и место института генерал-губернаторства в истории Украины в ХІХ - начале ХХ в. Задуман как наместническая должность он трансформировался в институт власти с управленческими и политическими функциями и занял статус высшего регионального, надгубернского учреждения. Власть институции генерал-губернатора, полученная легитимно от императора, фиксировала незавершенность инкорпорирования региона в империю и признание верховною властью его отличий в сравнении с Великороссией. На губернии с генерал-губернаторськой формой управления, объединенные в генерал-губернаторства: Малороссийское (1802-1856), Новороссийское и Бессарабское (1822-1874) и Киевское (1832-1914) не распространялась в полной мере общероссийская система управления. На основании сравнительного анализа основных функций генерал-губернаторов установлено, что деятельность этого института власти была направлена на полную интеграцию регионов в составе Российской империи и ассимиляцию элиты путем сосредоточения в одной должности политического надзора и управленческих полномочий. Функции генерал-губернаторов, хотя существенно и не зависели от особенностей регионов, но влияли на приоритеты в их деятельности и сводились к политико-административному надзору и контролю над деятельностью государственных и выборных учреждений, в том числе и воинских частей. Специфические черты в управлении генерал-губернаторствами отражали региональные особенности, что заставляло имперский центр концентрировать деятельность генерал-губернаторов на приведение к однородности местные социальные структуры с российскими, ликвидировать отличия в политическом и социально-экономическом отношении, отменять действия местных правовых норм, льгот и привилегий с распространением общероссийских порядков.
   Рассмотрено структуру Канцелярии каждого генерал-губернатора, должностные обязанности чиновников, отмечено рациональное документирование социальных процессов и создание делопроизводственных комплексов, что сохранились на сегодня в системе фондов государственных архивов Украины и функционируют как источники ретроспективной исторической информации свысокой степенью репрезентативности и достоверности.
   Ключевые слова: институт генерал-губернаторства, Малороссийское генерал-губернаторство, Новороссийское и Бессарабское генерал-губернаторство, Киевское генерал-губернаторство, канцелярия генерал-губернатора, структура канцелярии, делопроизводство канцелярии, регион, история государственного учреждения, высшее региональное учреждение, надгубернское учреждение, интеграция, ведомственный архив.

Shandra V. S. The Institution of Governorship-General in Ukraine in the Nineteenth – the Beginning of the Twentieth Centuries: Structure, Functions, Archival Collections of the Offices. – Manuscript.

Thesis for the Degree of Doctor of Sciences (History), speciality 07. 00. 06 — Historiography, Source Studies and Special Historical Disciplines. M. Hrushevs’kyi Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies, Kyiv, 2002.

   The thesis is devoted to the complex research of the institution of Governorship-general in Ukraine in the XIXth – the beginning of the XXth centuries. It has been assessed sources of the governor-general’s power, what had been introduced at the borders of the historical regions – Left-Bank, Sloboda, Right-Bank and South Ukraine in order to complete their incorporation into the Russian empire.
   It has been demonstrated that the governor-general’s administration was a supergovernorship-general higher regional institution in subordinated territories of several governorships-general. By means of comparative analysis of governor-general’s control functions it has been ascertained that the institution turn activity to assimilation of elite and integrations of regions.
   It has been considered the structure of the Governor-general’s office that documented social processes, system of office work complex, that is being kept at State Archives and functions as source of retrospective information with a high degree of representation and authenticity.
   Key words: Institution of Governorship-General, the Little Russia Governorship-General, the Novorosiia and Besarabiia Governorship-General, the Kyiv Governorship-General, the Governor-General’s Office, History of State Institutions, Higher Regional Institution, Superprovince Institution, Region, Integration, Department archives.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ - початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net