Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави

Анотації 

Сокуренко В.В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю – 12.00.12 – філософія права. - Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2002.

   Дисертація присвячена науковому дослідженню соціальної справедливості, яка в сучасних умовах виступає визначальним чинником демократизації та стабілізації суспільного розвитку, подолання наслідків тоталітарного режиму, зародження цивілізованих засад розбудови української державності. Автор розглядає соціальну справедливість як юридичну категорію, в якій критерій розподілу матеріальних і соціальних благ має гуманістичний характер, відповідає вимогам природного права, загальнолюдським цінностям, основним правам людини. В контексті гуманістичного змісту соціальної справедливості сформульована концепція правової соціальної держави, діяльність якої спрямована на соціальний захист населення, забезпечення соціально-економічних прав людини. Аналізуються основні соціальні та юридичні механізми приведення у відповідність із критерієм соціальної справедливості конкретних завдань соціального захисту населення через: перерозподіл доходів між різними верствами населення, прийняття соціально спрямованого державного бюджету, законодавчого забезпечення процесу приватизації та роздержавлення, реформування податкової системи, фінансування соціальних програм, забезпечення провідних соціальних прав людини.
   Ключові слова: соціальна справедливість, правова соціальна держава, соціальний захист, соціально-економічні права людини, соціальна функція, реформування, ринкова економіка, правоохоронні органи.

Сокуренко В.В. Роль социальной справедливости в построении правового социального государства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности – 12.00.12 – философия права. Национальная академия внутренних дел Украины. - Киев, 2002.

   Диссертация представляет собой научное исследование социальной справедливости, которая в современную эпоху выступает определяющим фактором демократизации и стабилизации общества, преодоления рецидивов тоталитарного режима, обеспечения цивилизованных основ построения украинской государственности.
   В диссертации дается научное определение социальной справедливости как категории философии права, переосмысливается ее содержание в соответствии с требованиями естественного права, общечеловеческими ценностями, основными правами человека. Раскрывается гуманистическая сущность социальной справедливости, которая выражается в правовом обеспечении социальной защиты человека, удовлетворении его социально-экономических прав. Социальная справедливость рассматривается как критерий в решении современных социально-экономических проблем, построении социально ориентированной экономики, реформировании социально-экономической сферы, обеспечении основных социально-экономических прав человека.
   Особое внимание уделяется исследованию юридического аспекта социальной справедливости и ее неразрывной связи с правом: она, с одной стороны, определяет право, наполняет собой его содержание и выступает своеобразным критерием права, а с другой -право воплощает социальную справедливость и обеспечивает ее претворение в жизнь.
   В контексте гуманистического содержания социальной справедливости сформулирована концепция правового социального государства, деятельность которого направлена на обеспечение социально-экономических прав человека.
   Получили дальнейшее научное развитие категории “правовое социальное государство”, “социальные права человека”, “социальная защита”, “социальное обеспечение”, “льготы”, “привилегии” и др.
   Конкретно исследован механизм приведения в соответствие с гуманистическим критерием социальной справедливости государственного бюджета, приватизации и разгосударствления, реформирования налоговой системы, финансирования социальных программ, повышения уровня жизни, обеспечения права на труд, реформирования оплаты труда и пенсионной системы.
   В диссертации дается критика “уравниловки”, которая в условиях демократии является причиной деформации общества и тормозит реформирование рыночной экономики. Раскрываются конкретные пути приведения в соответствие с принципами социальной справедливости системы льгот и привилегий: выравнивание доходов, благ, престижа только с помощью права, действующего законодательства соответственно гуманным принципам социальной справедливости – это цивилизованный путь преодоления различных форм социальной несправедливости, решения острых социальных проблем и конфликтных ситуаций.
   В этой связи в диссертации даются некоторые практические рекомендации, направленные на более эффективное использование принципов гуманистической концепции социальной справедливости при построении правового социального государства: законодательно упорядочить разветвленную систему льгот и привилегий, согласовать их как с экономическими возможностями государства, так и с гуманистическими принципами социальной справедливости; преодолеть “уравниловку”, которая выступает причиной деформации общества в условиях демократизации и становления рыночной экономики; комплексно реформировать всю социальную сферу, законодательно упорядочить программы социальной защиты населения; осуществить реформу пенсионной системы, заработной платы, налоговой системы; обеспечить соответствие деятельности органов внутренних дел принципам социальной справедливости, международным стандартам, правам человека.
   Исследование возрастающей роли социальной справедливости в социальной защите населения, обеспечении социально-экономических прав человека дает возможность сделать вывод, что эффективность решения этих вопросов в значительной мере зависит от усиления роли государства как правового и социального.
   Ключевые слова: социальная справедливость, правовое социальное государство, социальная защита, социально-экономические права человека, социальная функция, реформирование, рыночная экономика, правоохранительные органы.

Sokurenko V. The role social justice in creating legal social state. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate of Science in Law, speciality – 12.00.12 – philosophy of law. - The National Academy of Internal Affaires of Ukraine. Kyiv. 2002.

   The dissertation is dedicated to scientific research of social justice which is an indicative factor or stabilization of social development, springing up of democratic basis of Ukrainian statehood building.
   The author considers social justice as a legal category where the criterion of material and social benefits distribution corresponds to the requirements of natural law, common values and fundamental human rights.
   The concept of legal social state which activity is directed to the securing of social and economic human rights is formulated in the context of humane purport of social justice.
   The dissertation analyses basic social and legal mechanisms of corresponding to the social justice criterion the practice of social human rights securing through income re-distribution, creation of social budget, reforming of tax and pension system, stabilization of privileges, elimination of mechanical leveling off the incomes.
   Key worlds: social justice, legal social state, social security, social and economic human rights, social function, reforming, market economy, interior authorities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net