Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів

Анотації 

Саєнко В.В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. - господарське право; арбітражний процес. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із правовим регулюванням укладення на основі інсайдерської інформації угод, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів, та іншими формами використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. Розкрито суть заборони використання інсайдерської інформації, визначено поняття інсайдерської інформації та інсайдера, проаналізовано норми законодавства США і держав Європейського Союзу у галузі регулювання використання інсайдерської інформації, висвітлено проблеми правозастосування. Розглядаються правові підстави для запровадження Україною правового регулювання використання інсайдерської інформації; місце такого регулювання у законодавстві України, яке регулює інформаційні відносини; співвідношення між поняттям інсайдерська інформація і поняттями конфіденційна інформація та комерційна таємниця; існуючі вимоги з розкриття інформації на ринку цінних паперів та обмеження використання інформації деякими працівниками професійних учасників ринку цінних паперів. Виходячи з кращих зразків світової наукової думки і досвіду у цій галузі, пропонується розроблений з врахуванням особливостей українського законодавства текст статей закону, який покликаний врегулювати питання використання інсайдерської інформації в Україні.
   Ключові слова: інсайдерська інформація, інсайдер, інсайдерські операції, інсайдерька торгівля, регулювання ринку цінних паперів.

Саенко В.В. Правовое регулирование использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04. - хозяйственное право; арбитражный процесс. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с правовым регулированием использования инсайдерской информации для осуществления сделок с ценными бумагами. Автор аргументировано доказывает, что торговля ценными бумагами на основе неразглашенной информации должна регулироваться государством, а не развиваться свободно под влиянием рыночных сил.
   Диссертантом анализируются теоретические подходы и практика регулирования инсайдерских операций с ценными бумагами в США и государствах Европейского Союза, в частности, ФРГ, Великобритании и Франции. Основное внимание уделяется определениям инсайдера и инсайдерской информации, а также критериям запрещенной деятельности. На основе международного опыта выводятся основные принципы регулирования, делаются рекомендации, которые могут быть использованы Украиной и другими государствами Восточной Европы при внедрении или усовершенствовании правового регулирования операций с ценными бумагами, осуществляемых на основе инсайдерской информации.
   Предлагается строить нормы законодательства Украины в сфере регулирования использования инсайдерской информации на примере Директивы ЕС № 89/592/ЕЕС "О координации законодательства относительно инсайдерских операций" 1989 года. В частности, отмечается целесообразность определения понятия "инсайдер" как лица, владеющего инсайдерской информацией, при условии получения этой информации благодаря владению акциями (паями, долями в уставном фонде) эмитента или занятию должности в одном из органов управления или контроля эмитента, или благодаря доступу к инсайдерской информации в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей или договорных обязательств. При этом последняя категория охватывает неопределенный круг лиц независимо от наличия прямых отношений с эмитентом.
   Инсайдерской информацией является любая неразглашенная информация об эмитенте, его ценных бумагах или договорах относительно таких бумаг, которая является существенной, то есть в случае разглашения может значительно повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг.
   В контексте регулирования использования инсайдерской информации необходимо запретить инсайдеру осуществлять следующие действия: 1) заключать сделки, направленные на приобретение или отчуждение ценных бумаг, относительно которых он владеет инсайдерской информацией, 2) передавать инсайдерскую информацию другим лицам, 3) рекомендовать другим лицам приобретать или отчуждать ценные бумаги эмитента, относительно которого инсайдер владеет инсайдерской информацией. Аналогичный запрет необходимо также применять к лицам, которые не являются инсайдерами, но знают или должны знать, что источником имеющейся у них инсайдерской информации является инсайдер.
   В диссертации приводится текст правовых норм, которые целесообразно включить в закон, регулирующий функционирование рынка ценных бумаг, с целью введения запрета на использование инсайдерской информации.
   Ключевые слова: инсайдерская информация, инсайдер, инсайдерские операции, инсайдерская торговля, регулирование рынка ценных бумаг.

Sayenko V.V. Legal Regulation of Insider Trading on the Securities Market. – Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.04. – Business Law, Arbitration Procedure. - Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2002.

   The dissertation contains complex analysis of theoretical and practical problems related to purchase and sale of securities based on inside information. It outlines the essence of insider trading prohibition and defines the notions of inside information and insider. The author evaluates the laws of the USA and the European Union member-states in the sphere of insider trading regulation and describes the problems of enforcement. He analyses the legal grounds for introduction of insider trading regulation in Ukraine; the correlation between the notion of insider trading and the notions of confidential information and commercial secrets; the existing requirements for disclosure of information on the securities market and limitations on use of information by certain employees of professional securities market participants. The dissertation proposes the text for the law that is aimed at regulating the use of inside information in Ukraine based on the internationally recognized models and experience in this area.
   Key words: inside information, insider, insider trading, insider dealing, securities market regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net