Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав

Анотації 

Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено дослідженню способів та процесуальних форм захисту як структурних компонентів інституту захисту цивільних прав. Сформульовано положення, що інститут захисту цивільних прав є комплексним і міждисциплінарним для юридичної науки, який має матеріально-правові та процесуальні аспекти.
   Способи захисту цивільних прав характеризуються як такі, що мають матеріально-правовий характер. Виведено значення процесуальної форми в реалізації цивільних прав та охоронюваних законом інтересів. Досліджено сутність цивільного процесу, зроблено висновок про взаємодію цивільних процесуальних правовідносин, процесуальних дій і процесуальної форми. Розглянуто функціональну характеристику та ознаки судової влади, які відрізняють її від інших видів державної діяльності. Проведено аналіз сутності права на судовий захист з урахуванням стандартів доступності правосуддя.
   Досліджено засоби судового здійснення цивільних прав: позов та судове рішення. Формулюються поняття законної сили судового рішення та його легітимності. Висловлюються пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства.
   Ключові слова: способи захисту, процесуальні форми, юрисдикція, позов, судове рішення.

Тимченко Г.П. Способы и процессуальные формы защиты гражданских прав. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2002.

   Диссертация посвящена исследованию способов и процессуальных форм защиты как структурных компонентов института защиты.
   Исследование действующего гражданского и гражданского процессуального законодательства, анализ теории гражданского права и гражданского процесса стали основанием для вывода о том, что институт защиты гражданских прав является комплексным и междисциплинарным для юридической науки, имеющим материально-правовые и процессуальные аспекты. Структурные компоненты института защиты – объект, способы, процессуальные формы (средства) защиты.
   С учетом структурной характеристики института защиты сформулировано положение о том, что право на защиту – это юридическая возможность его обладателя самому совершать юридически значимые активные действия. Специфика субъективных гражданских прав заключается в том, что они могут защищаться не иначе как способами, адекватными характеру субъективных гражданских прав и отношений, которые составляют предмет гражданского права и т.д.
   Выведено концептуальное значение процессуальной формы в реализации гражданских прав и охраняемых законом интересов. Формы защиты – это гарантия реализации права на защиту. Наличие такой категории, как процессуальная форма, свидетельствует о специфичности отношений, которые возникают с целью защиты прав и охраняемых законом интересов. Функции процессуальной формы – обеспечение заинтересованным лицам и другим участникам процесса, а также юрисдикционному органу необходимых условий для правомерного разрешения спора и реализации своих прав и юридических полномочий.
   Исследована сущность гражданского процесса, сделан вывод о взаимодействии гражданских процессуальных правоотношений, процессуальных действий и процессуальной формы. С учетом предмета диссертационного исследования определены функциональная характеристика и признаки судебной власти, отличающие ее от других видов государственной деятельности. Освещается соотношение судебной власти и правосудия. Проведено исследование судебной юрисдикции как специфического полномочия суда по рассмотрению гражданских дел.
   Определяется сущность права на судебную защиту, при этом дается анализ проблемы с учетом стандартов доступности правосудия.
   Исследованы средства судебного осуществления субъективных гражданских прав: иск и судебное решение как акт реализации судебной власти. Сформулировано понятие законной силы судебного решения. Определены пределы действия (границы) законной силы в гражданском судопроизводстве, в связи с этим вводится понятие легитимности судебного решения.
   Сформулированы предложения по совершенствованию гражданского процессуального законодательства.
   Ключевые слова: способы защиты, процессуальные формы, юрисдикция, иск, судебное решение.

Tymchenko G.P. Means and procedural forms of civil rights protection. – Manuscript.

Dissertation for Candidate of Law scientific degree on speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; Private International Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Kharkiv, 2002.

   The dissertation is dedicated to the research of means and procedural forms of protection as structural components of civil rights protection institute. The author states that civil rights protection institute is complex and interdisciplinary event for the legal science, which has material-legal and procedural aspects.
   Means of civil rights protection are characterized as those having material-legal character. The significance of procedural form in realization of civil rights and interests, protected by law, is shown. The essence of civil procedure is researched, the conclusion about interaction between civil procedural legal relations, procedural actions and procedural form is made. The functional characteristics and signs of judicial power, which distinguish it from other types of state activity, are described. The analysis of the essence of right for legal protection taking into account justice availability standards is conducted.
   The author researches means of judicial realization of civil rights: claim and court decision. The concept of the lawful power of court decision and its legitimacy is stated. The proposals concerning improvement of civil procedural legislation are made.
   Key words: means of protection, procedural forms, claim, jurisdiction, court decision.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net