Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові основи діяльності дільничних інспекторів міліції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові основи діяльності дільничних інспекторів міліції

Анотації 

Тучак М.О. Адміністративно-правові основи діяльності дільничних інспекторів міліції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2002.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності, змісту та порядку здійснення адміністративної діяльності дільничними інспекторами міліції в умовах забезпечення пріоритету прав і свобод громадян. Сформульовано загальнотеоретичні засади адміністративної діяльності дільничних інспекторів міліції: поняття, принципи, функції, форми та методи, розкрито їх зміст. Проаналізовано правовий статус дільничних інспекторів, визначено особливості правового регулювання їх діяльності. Досліджено проблеми адміністративної юрисдикції дільничних інспекторів міліції та запропоновано шляхи її удосконалення. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного законодавства, зокрема, до КпАП України, Законів “Про міліцію”, “Про звернення громадян”, “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”, а також пропозиції до проекту Закону України “Про профілактику злочинів”.
   Ключові слова: дільничний інспектор міліції, діяльність, громадський порядок, громадська безпека, адміністративний проступок, адміністративна юрисдикція, форми, методи, планування, взаємодія.

Тучак Н.А. Административно-правовые основы деятельности участковых инспекторов милиции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. - Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2002.

   Диссертационное исследование посвящено анализу сущности, содержания и порядка осуществления административной деятельности участковыми инспекторами милиции, осуществляемой в условиях изменения содержания и характера деятельности государственных органов в связи с необходимостью обеспечения в соответствии с Конституцией Украины приоритета прав и свобод граждан.
   Анализируя закономерности становления службы участковых инспекторов милиции, тенденции современного развития общества, диссертант формулирует общетеоретические основы их деятельности: понятие, принципы, функции, формы и методы. При этом обосновывается, что административно-правовая охрана общественного порядка как объект деятельности участковых инспекторов милиции состоит, наряду с установлением общеобязательных правил в сфере общественного порядка, в создании условий для реализации прав граждан и охране этих прав.
   Содержание административной деятельности участковых инспекторов милиции определяется ее направленностью на охрану общественного порядка. В этой сфере действуют такие административно-правовые отношения: отношения внутри подразделений службы участковых инспекторов в процессе организации и практического решения задач по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также отношения, складывающиеся в процессе непосредственной деятельности по охране общественного порядка. Проблема правового регулирования таких отношений состоит в обеспечении практической реализации соответствующих правовых норм.
   Анализ существующих понятий форм управленческой (административной) деятельности участковых инспекторов милиции позволил определить, что её следует понимать как административно-надзорную, юрисдикционную, профилактическую деятельность и, в связи с этим, принятие индивидуальных актов, а так же осуществление иных юридически значимых действий, с целью обеспечения охраны общественного порядка, безопасности и осуществления борьбы с преступлениями и другими правонарушениями.
   Основными методами административной деятельности милиции в диссертации определены убеждение и принуждение, при этом обосновано, что приоритетным является убеждение. Такое соотношение методов вытекает из общественной природы нашего государства, из соответствия его целей и задач интересам человека и гражданина.
   Производство по делам об административных правонарушениях, осуществляемое участковыми инспекторами милиции, определено как совокупность процессуальных действий, состоящих в выявлении правонарушения, применении предусмотренных законом мер обеспечения производства, рассмотрении дел об административных правонарушениях, вынесении по ним постановлений, принятии предусмотренных законом мер по выявлению и устранению причин и условий способствующих совершению правонарушений, а также их предупреждению.
   В работе предложены меры по совершенствованию организации деятельности участковых инспекторов милиции как отдельного структурного подразделения в системе органов внутренних дел; обоснована необходимость внесения изменений в нормы действующего законодательства: в законы Украины “О милиции”, “Об обращениях граждан”, “Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы”, в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также сформулированы предложения к проекту Закона Украины “О профилактике преступлений”. Предложения касаются, прежде всего, совершенствования правового регулирования административно-юрисдикционной деятельности участковых инспекторов милиции.
   Исследованы также проблемы взаимодействия участковых инспекторов с иными структурными подразделениями органов внутренних дел, частными предприятиями, общественностью по выполнению задачи охраны общественного порядка. Особое внимание при этом уделено вопросам совершенствования информационного обеспечения и планирования деятельности участковых инспекторов милиции.
   Ключевые слова: участковый инспектор милиции, деятельность, общественный порядок, общественная безопасность, административный проступок, административная юрисдикция, формы, методы, планирование, взаимодействие, общественность.

Tuchak N.A. Administrative-legal bases of activity of the local policeman of militia. – Manuscript.

The dissertation on competition of scientific degree of master of laws on a specialty 12.00.07 – Theory of management; Administrative law and process; The financial law. – National university of Internal affairs, Ukraine, Kharkov, 2002.

   Thezis` research and devoted to the analysis of essence, contents and procedure of administrative activity by the local policeman realized when the nature of state bodies activity and its essence are changed in connection with necessity of provision of rights priority and freedoms according to the Constitution of Ukraine.
   Analyzing the tendency of development of local policemen service, the tendency of modern development of the society, the researcher formulates the general basis of their activities: the concept, principles, functions, forms and methods. Belief and coercion are described as basic method of administrative activity of militia where belief is of greater concern. The problems of interaction of the local policemen with other structural divisions of law-enforcement bodies, private enterprises, public executing protection of the public order are also investigated. Special attention is also given to problems of perfecting information ensuring and planning activity of the local policemen.
   The key words: local policeman, activity, the public order, social security, administrative misconduct, administrative jurisdiction, forms, methods, planning, interaction, public.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові основи діяльності дільничних інспекторів міліції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net