Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України

Анотації 

Тищенко О. В. Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12. 00. 05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Київ, 2002.

   Дисертацію присвячено питанням правового регулювання праці педагогічних працівників середніх загальноосвітніх шкіл. В роботі досліджуються нормативно-правові акти, які регламентують укладення, зміну та припинення трудового договору з вказаною категорією працівників. А саме: уточнюються встановлені вимоги допуску до заняття педагогічною діяльністю; порядок укладення трудового договору з педагогічними працівниками; розглядаються особливості укладення окремих видів трудових договорів з педагогічними працівниками (контракт; сумісництво; трудовий договір з молодими спеціалістами); аналізується порядок зміни трудового договору з педагогічними працівниками; вплив результатів атестації на зміну умов трудового договору; уточнюється порядок розірвання трудового договору з ініціативи педагогічного працівника, з ініціативи керівників середніх загальноосвітніх шкіл. Розкривається правовий зміст поняття "аморальний проступок працівника, що виконує виховні функції". Вивчається судова практика трудових спорів у середніх загальноосвітніх школах. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання праці педагогічних працівників середніх загальноосвітніх шкіл, внесення змін та доповнень до окремих статей Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", КЗпП, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників тощо.
   Ключові слова: педагогічні працівники середніх загальноосвітніх шкіл; трудовий договір; правові проблеми; укладення, зміна та припинення трудового договору; вимоги допуску до заняття педагогічною діяльністю; атестація педагогічних працівників; аморальний проступок працівника, що виконує виховні функції.

Тищенко Е.В. Правовые проблемы заключения, изменения и рассторжения трудового договора с педагогическими работниками средних общеобразовательных школ Украины. - Рукопись.

Диcсертация на соискание ученой степени кандидата юридичеких наук по специальности 12. 00. 05 – трудовое право; право социального обеспечения. - Киев, 2002.

   Диссертация является исследованием эффективности функционирования механизма правового регулирования труда педагогических работников средних общеобразовательных школ.
   В работе анализируются нормативно-правовые акты, которые регулируют заключение, изменение и рассторжение трудового договора с педагогическими работниками. Изучаются установленные критерии допуска к занятиям педагогической деятельностью. Раскрывается правовое содержание понятий "высокие моральные качества", "соответствующее педагогическое образование", "физическое и психическое состояние" педагогических работников средних общеобразовательных школ. Высказываются предложения о необходимости реформирования системы прогнозирования потребности государства в педагогических кадрах на основе регионального подхода.
   Анализируется порядок изменения трудового договора с педагогическими работниками средних общеобразовательных школ; влияние результатов аттестации на изменение условий трудового договора. Предлагается изменить порядок формирования аттестационной комиссии, что позволит демократизировать ее деятельность. Предлагается, также предоставить льготные условия прохождения аттестации для некоторых категорий педагогических работников средних общеобразовательных школ (победителей конкурсов "Учитель года", ветеранов труда и др.).
   Исследуется порядок рассторжения трудового договора по инициативе педагогического работника, по инициативе руководителя средней общеобразовательной школы. Предлагается уточнить порядок отзыва работником поданого заявления об увольнении. Акцентируется внимание на таком расспространенном в школах явлении как моббинг – психологическом давлении на педагогических работников со стороны руководителей школ с целью добиться увольнения "неугодных" учителей. Изучается судовая практика по трудовым спорам в средних общеобразовательных школах.
   Предлагается внести ряд дополнений и изменений в постановление Пленума Верховного Суда Украины № 9 от 6 ноября 1992 г. "О практике рассмотрения судами трудовых споров".
   Расскрывается порядок рассторжения трудового договора на основании п.п. 1, 3 ст. 41 КзоТ за "однократное грубое нарушение трудовых обязанностей руководителем... (средней общеобразовательной школы).., его заместителями...", "аморальный проступок работника, исполняющего воспитательные функции". Анализируется правовое содержание указанных понятий.
   По результатам исследования сформулированы предложения по усовершенствованию законодательства, регулирующего особенности труда педагогических работников средних общеобразовательных школ. Предлагается внести изменения и дополнения в Законы Украины "Об образовании", "Об общем среднем образовании", КЗоТ, ряд других специальных нормативно-правовых актов.
   Ключевые слова: педагогические работники средних общеобразовательных школ; трудовой договор; правовые проблемы; заключение, изменение и расторжение трудового договора; критерии допуска к занятиям педагогической деятельностью; аттестация педагогических работников; аморальный проступок работника, исполняющего воспитательные функции.

Tischenko O.V. Law problems of signing, change and breaking the labour contract with pedagogical workers of secondary schools in the Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for a competition a scientific degree of a candidate of law science by specialty: labour law; right of a social suplying.

   Dissertation is ledicated to problems of law regulation the work of pedagogical workers of secondary schools. In this work normativ-law acts, that regylate signing, change and breaking the labour contract with indicated category of workers are explored. And exactly: making more precise reguirements for admission to occupation of teaching activity; an order of signing the labour contract with pedagogical workers; consideration of particular features of signing some kinds of the labour contract with pedagogical workers, a contract, hoding of more than one job; a labour contract with yong specialist; is anolyzed an order of change of the labour contract with pedagogical workers, an influence of results of the characted reference on change conditions of the labour contract; making more hrecise an order of breaking the labour contract on an initiative of leader of a secondary school, on an initiative of pedagogical worker. The judi cial practice about labour controver sy with pedagogical workers is studied. Propositions about an improvement of law regulation of a pedagogical workers job are formulated author proposes to make changes and additiens to some articles of laws of the Ukraine “Abaut the education”, “Abaut general, secondary education”, Clal, Thesis about an order of receiving and dischorge of pedagogical workers ets.
   Key words: pedagogical workers of secondary schools; labour contract; law problems; signing, change and breaking the labour contract; reguirments for admission to occupation of teaching activity; character reference of pedagogical workers; amoral act.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net