Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Вибори до парламентів країн СНД (порівняльно-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вибори до парламентів країн СНД (порівняльно-правовий аспект)

Анотації 

Тодика О.Ю. Вибори до парламентів країн СНД (порівняльно-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків. –2002.

   У дисертації досліджуються методологічні засади і політико-правові аспекти виборів до парламентів країн СНД, функції цих виборів і виборчого законодавства, проблеми становлення і розвитку сучасної виборчої системи, виборчого законодавства, чинники, що на них впливають. Дається аналіз парламентського виборчого законодавства країн СНД в аспекті міжнародних виборчих стандартів. Розглядаються етапи і тенденції розвитку законодавства про вибори до парламентів країн СНД, аналізується специфіка виборчих правовідносин і проблеми їх реалізації, забезпечення законності виборчого процесу.
   Ключові слова: виборче право, виборче законодавство, парламенти країн СНД, виборча система, виборчі правовідносини, міжнародні виборчі стандарти.

Тодыка О.Ю. Выборы в парламенты стран СНГ (сравнительно-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. – Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого. –Харьков. –2002.

   Диссертация посвящена правовому регулированию выборов в парламенты стран СНГ, рассмотрению методологических основ и политико-правовым аспектам парламентских выборов в Украине, Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Молдова. В сравнительно-правовом аспекте анализируется действующее законодательство по выборам в парламенты этих государств и практика его применения, проблемы и трудности, возникающие в процессе реализации норм конституций и законов по выборам в парламенты. Рассматриваются функции парламентских выборов и избирательного законодательства.
   В диссертации большое внимание уделяется проблеме становления современной избирательной системы по выборам в парламенты стран СНГ, даются предложения по ее совершенствованию. Анализируются этапы и тенденции развития избирательного законодательства, раскрываются факторы, влияющие на него. Национальное избирательное законодательство стран СНГ оценивается в аспекте его соответствия международным избирательным стандартам.
   Исследуется специфика правоотношений по выборам в парламенты, раскрываются тенденции их развития, содержание, субъекты данных правоотношений, факторы, влияющие на реализацию избирательных правоотношений. Даются предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства по выборам в парламенты стран СНГ и практики его реализации, по укреплению законности проведения избирательных кампаний.
   Ключевые слова: избирательное право, избирательное законодательство, парламенты стран СНГ, избирательная система, избирательные правоотношения, медународные избирательные стандарты.

Todyka O.Y. Elections to the Parliaments of the Commonwealth of Independent States. (Comparative law aspect) – Manuscript.

The thesis for a candidate`s of law degree in the field 12.00.02 – constitutional law. National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudry. Kharkiv – 2002.

   The author has researched the methodological foundations and political and legal aspects of the elections to the parliaments of the Commonwealth of Independent States, the functions of these elections and the legislation, regulating this process, the problems of establishment and development of modern election system and the legislation, which regulates the process of election and the factors, which make an influence on them, in this thesis. An analysis of the legislation, which regulates the elections to the parliaments of the Commonwealth of Independent States from the point of view of international standards is given in this work.
   The author has examined the stages and the tendencies of the development of the legislation on the elections to these parliaments and has analysed the specific features of the legal relations in the process of election and their realization, and guaranteeing of the legality of the election process.
   KEY WORDS: Election law, election legislation, parliaments of the Commonwealth of Independent States, election system, election legal relations, international election standards.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вибори до парламентів країн СНД (порівняльно-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net