Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Управління процесом реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління процесом реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства

Анотації 

Тесля Т.М. Управління процесом реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління. - Українська Академія державного управління при Президентові України. - Київ, 2002.

   У дисертації вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексний аналіз еволюції державно-церковних відносин, об'єктивно досліджено процес реквізиції церковної власності в політичному, економічному й історичному аспектах, визначено принципи й механізми соціально-політичної реабілітації Церкви. Узагальнена характеристика процесу реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства дає можливість виявити особливості існуючої моделі управління й розподілу культових будівель і церковного майна, окреслити пріоритетні напрями модернізації державної реституційної політики, виробити пропозиції щодо необхідності подальшої розробки господарчо-правових норм використання власності релігійними організаціями. Дістали подальший розвиток формулювання концепції відновлення політичних і майнових прав релігійних об'єднань і необхідності удосконалення управлінських механізмів передачі усього культового майна.
   Ключові слова: реституція, церква, державно-церковні відносини, релігійно-церковне життя, націоналізація, культові споруди, церковна власність.

Тесля Т.Н. Управление процессом реституции церковной собственности в условиях современного украинского общества. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.01 - теория и история государственного управления. Украинская Академия государственного управления при Президенте Украины. -  Киев, 2002.

   В диссертации впервые в отечественной историографии проведено комплексное исследование системы государственно-церковных отношений в Украине на протяжении исторического развития ее государственности, объективно исследован процесс национализации церковной собственности в политическом, экономическом и историческом аспектах, установлены принципы и механизмы социально-политической реабилитации Церкви. В этом контексте предложено усовершенствование механизмов разработки и воплощения государственной политики Украины в области религии и церкви путем восстановления всех имущественных и политических прав религиозных объединений.
   На основе сравнительного анализа архивных документов, отечественных и зарубежных научных источников выделены наиболее актуальные на современном этапе направления научного обеспечения государственно-церковной политики в ее реституционном аспекте.
   В работе выявлены особенности, обусловившие поликонфессиональный характер религиозно-церковной жизни, детерминирующие специфику общественного состояния Церкви в современной Украине. Классифицировано церковное имущество, раскрыт правовой механизм управления и передачи культовых помещений, сформулированы принципы компенсации и наследования церковной собственности. Сделаны рекомендации по улучшению законодательства, регулирующего землепользование религиозных организаций, трудовые, социальные и внешнеэкономические отношения в религиозных объединениях, а также вопросы государственного контроля за хозяйственной деятельностью этих организаций.
   Доказано что, самой сложной задачей является установление оптимального порядка распределения между религиозными организациями культового имущества и особенно культовых сооружений, процесс реституции церковной собственности - серьезной социальной и экономической проблемой украинского общества, а решение материальных проблем церквей сложным и противоречивым. Возвращению церковной собственности препятствуют как неправовые действия тоталитарного режима, так и сложная ситуация, которая возникает во взаимоотношениях церкви с другими социальными институциями при столкновении их интересов в процессе реституции церковного имущества.
   В диссертации пересмотрен антагонистический подход в толковании норм Конституции об отделении церкви от государства, выработаны рекомендации по улучшению налогово-финансовой политики в отношении религиозных организаций и их спонсоров. Разработаны новые механизмы и технологии принятия государственно-управленческих и административно-организационных решений в процессе реституции церковной собственности. В ходе научного исследования уточнено и адаптировано к управленческой науке содержание отдельных понятий категориального аппарата философской и правовой науки.
   Общая характеристика процесса реституции церковной собственности в условиях современного украинского общества позволяет показать особенности существующей модели управления и распределения церковного имущества, внести рекомендации по улучшению государственной реституционной политики и обосновать необходимость дальнейшей разработки правовых норм по восстановлению имущественных и политических прав религиозных объединений, возможности их хозяйственной деятельности.
   Теоретические материалы и выводы диссертации способствуют разработке приоритетных направлений, путей реализации и перспективы государственной политики Украины в области религиозно-церковной жизни, формированию объективного взгляда у субъектов государственно-церковних отношений на исторические предпосылки возникновения современных проблем, а также способствуют оптимизации межконфессиональных отношений.
   Ключевые слова: реституция, церковь, государственно-церковные отношения, религиозно-церковная жизнь, национализация, церковная собственность, культовое имущество.

Teslia T.M. The Administration of the process of church property restitution in modern Ukrainian society. - Manuscript.

Thesis on seeking of candidate of science scientific degree of state management on speciality 25.00.01 - a theory and history of state management. The Ukrainian academy of state management it the President of Ukraine. - Kiev, 2002.

   My dissertation deals with the complex analyses of the state church relation's evolution, which is made for the first time in national historiography. Also it contains the process of church nationalisation and the main trends of modern transformational processes in church. The research of the process of nationalisation of the church property is of great importance for studying of religion history and history of church in Ukraine after the revolution and soviet religious policy. Principles and mechanisms concerning necessity of economic and legal elaboration's and religious organisations property usage are given here, and the process of church property restitution in Ukraine is characterised.
   Key words: restitution, state, church property, state-church relations, religious-church life, religions organisations, Church, nationalisation, requisition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління процесом реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net