Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва

Анотації 

Волобуєв А.Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2001.

   Дисертація являє собою комплексне монографічне дослідження проблем розслідування розкрадань майна та пов’язаних з ними злочинів, обумовлених чинниками підприємницької діяльності в період переходу до ринкової економіки. В дисертації міститься низка теоретичних положень та практичних рекомендацій, які сформульовані з врахуванням сучасних тенденцій в механізмі вчинення корисливих злочинів у сфері підприємництва, практиці їх розслідування і мають ознаки новизни.
   У роботі проаналізовано механізм вчинення злочинів з використанням статусу підприємства, який надає можливість організованим злочинним групам маскувати їх під оболонкою господарських відносин. Дається криміналістична характеристика таких злочинів, у томі числі основних способів заволодіння чужим майном та його легалізації. Визначаються найбільш важливі тактичні завдання розслідування, пов’язані з оцінкою первинного матеріалу про злочин, збиранням доказів, подоланням протидії розслідуванню, забезпеченням відшкодування заподіяної шкоди. Розглядаються особливості тактики окремих слідчих дій, обумовлені чинниками підприємницької діяльності. У дисертації вирішуються проблеми концептуального характеру, пов’язані з побудовою методик розслідування окремих видів злочинів, а також комплексних методик розслідування злочинів, пов’язаних з певними технологіями організованої злочинної діяльності у сфері підприємництва.
   Ключові слова: комплексна методика розслідування, підприємницька діяльність, криміналістична характеристика злочинів, тактичні завдання розслідування.

Волобуев А.Ф. Научные основы комплексной методики расследования корыстных преступлений в сфере предпринимательства. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого. Харьков, 2001.

   Диссертация представляет собой комплексное монографическое исследование проблем расследования хищений имущества и связанных с ними преступлений, обусловленных факторами предпринимательской деятельности в период перехода к рыночной экономике. В диссертации содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, которые сформулированы с учетом современных тенденций в механизме совершения корыстных преступлений в сфере предпринимательства, практике их расследования и содержат элементы новизны.
   В роботе проанализирован механизм совершения преступлений с использованием статуса предприятия, что предоставляет возможность организованным преступным группам маскировать их под оболочкой гражданско-правовых отношений. Дается криминалистическая характеристика таких преступлений, в томе числе основных способов завладения чужим имуществом и его легализации. Определяются наиболее важные тактические задачи расследования, связанные с оценкой первичного материала о преступлении, собиранием доказательств, преодолением противодействия расследованию, обеспечением возмещения причиненного ущерба. Рассматриваются особенности тактики отдельных следственных действий, обусловленные факторами предпринимательской деятельности. В диссертации решаются проблемы концептуального характера, связанные с построением методик расследования преступлений отдельных видов, а также комплексных методик расследования преступлений, связанных с определенными технологиями организованной преступной деятельности в сфере предпринимательства.
   Ключевые слова: комплексная методика расследования, предпринимательская деятельность, криминалистическая характеристика преступлений, тактические задачи расследования.

Volobuev A.F. Scientific fundamentals of complex investigation methods of crimes for gain in the sphere of entrepreneurship. – Manuscript.

Doctoral dissertation in Juridical Sciences, specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Sciences. – Yaroslav the Vise National Law Academy. Kharkiv, 2001.

   The dissertation contains theoretical generalization and solution of the main problems, which appear within the investigation of crimes for gain in the sphere of entrepreneurship and are of great importance for building individual investigation methods. Entrepreneurship not only determines criminality in general but also causes transformation of modus operandi of individual kinds of crime. In particular one of the most important consequences of this influence is occupation of the entrepreneurship sphere by organized criminal groups, the developing of improved technologies for illegal enrichment when instead of separate crimes complex ones are committed. In these scenario enterprises with that organizational and legal form, which creates an opportunity for the illegal obtaining someone else’s property, hiding it safely and avoiding liability, are used as instruments of the criminal activity. When filing the case of an economic crime, an investigator often deals only with “top of the iceberg” and does not have a clue about its real size.
   Analysis of typical larceny patterns, its connection with patterns of other crimes committed in the economic sphere; particularities of an object of encroachment and subject of a crime are given in the dissertation. In particular patterns of fraud committed with the use of computers, forged documents and false companies are described. Classification of ways of legalizing illegally obtained property, depending on form of its existence (cash, non-cash assets, material values); and its distinctive features are worked out.
   The most important tactical tasks of the investigation and ways of its realization connected to evaluation of the initial materials about a crime, gathering the evidence, surmounting counteractions to investigation, securing recovery of damages are defined. Particularities of preparation and conduct of tactics of individual investigative actions like interviewing witnesses and victims, search and seizure, interrogation of suspect (accused), prescription of forensic examination caused by factors of entrepreneurship are researched. Recommendations for surmounting impediments, resultant from the counteractions to investigation, caused by defendants and their accomplices are formulated.
   A concept of using forensic sciences’ help within a crime investigation has gained a further development. Forms and particular acts of the use of forensic examiners’ help in investigations of the considered kind of crime caused by specifics of the crimes’ modus operandi are defined. In particular the key moments where the help of a forensic examiner is necessary during law enforcement activities, are the following: 1) gathering initial materials about a crime (use of technical devices for obtaining and fixing information within operative-and-search activities, consultation of a forensic examiner, documentary inspection); 2) evaluating the initial materials about a crime by an investigator at the stage of setting up the criminal case (consultation of a forensic examiner, interviewing of an inspector); 3) conducting investigative actions with participation of a forensic examiner (search, seizure, inspection of a documents, interrogations); 4) establishing such circumstances of a crime, which require conduct of forensic examination (prescription of forensic document examination, forensic computer examination, forensic accounting examination and forensic economic-and-financial examination).
   On the basis of well-known criminological research analysis and analysis of criminal cases’ materials, new provisions concerning establishment of causes of a particular crime commission (by study of a defendant’s personality) and reveal of the crime conditions with taking measures of their elimination are formulated in the dissertation. A place of the mentioned activities in the structure of individual investigation methods is defined.
   Provisions and recommendations formulated in the dissertation can be used for renovation of the methods of economic crime investigation and for development of special courses curricular and its methodical maintenance.
   Key words: complex methods of investigation, entrepreneurship, criminalistics characteristic of a crime, tactical tasks of investigation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net