Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці

Анотації 

Веліканов С. В. Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12. 00. 09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Національна юридична академія України. — Харків, 2002.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань слідчої ситуації в методиці розслідування злочинів. Розкрито сутність слідчої ситуації, конкретизовано її зміст щодо методики розслідування злочинів, розглянуто місце слідчої ситуації в категоріальному апараті і термінології криміналістики. У роботі аналізується використання методів інших наук при розробці інформаційного моделювання вирішення складних слідчих ситуацій, докладно розглядається проблема класифікації і типізації останніх. Запропоновано систему підстав класифікації слідчих ситуацій. Значне місце відведено визначенню особливостей слідчих ситуацій залежно від виду розслідуваного злочину, етапу розслідування, процесуального становища й відносин між учасниками досудового слідства і кримінального процесу. Опрацьовано систему заходів щодо подолання складних слідчих ситуацій, що охоплює методику оцінки слідчої ситуації як трудновирішуваної, виявлення й аналіз слідчих помилок і складання плану виходу з таких ситуацій. Розроблено пропозиції по підготовці програми (алгоритму) вирішення складних слідчих ситуацій і варіант такої програми.
   Ключові слова: слідча ситуація, криміналістична методика, класифікація і типізація, вирішення складних слідчих ситуацій.

Великанов С.В. Классификация следственных ситуаций в криминалистической методике. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12. 00. 09 — уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. — Харьков, 2002.

   Настоящее диссертационное исследование посвящено разработке классификации следственных ситуаций в криминалистической методике в целом и осуществлению на этой основе их типизации с учетом специфики расследования отдельных видов (групп) преступлений, а также определению научных рекомендаций по разрешению сложных следственных ситуаций.
   В диссертации на основании сравнительного анализа следственной практики и данных научных криминалистических исследований обоснована необходимость расширенных исследований проблемы следственных ситуаций в криминалистической методике. Следственная ситуация определена как понятие, имеющее значение для научных исследований и практического применения связанных с ним рекомендаций в решении тактических задач и достижении стратегических целей в расследовании преступлений, аргументирована потребность специального исследования следственной ситуации как категории криминалистической методики.
   В процессе исследования проблемы расширены и апробированы возможности применения в научном исследовании следственных ситуаций отдельных методов математического моделирования, компьютерных технологий (положения "лингвистических переменных", "нечеткой логики"). Проведен лингвистический анализ украино-, русско-, англо- и немецкоязычных терминов, отображающих понятийное значение следственной ситуации. Следственная ситуация представлена диссертантом как информационная модель, содержащая сведения о состоянии и обстановке расследования.
   Диссертантом разработана классификация следственных ситуаций на общей криминалистической тактико-методической основе, выдвинуто и обосновано положение о взаимосвязи процессов классификации и типизации следственных ситуаций, которое используется для разработки их типологии, определены основания классификации и типизации следственной ситуации. Автором проделана большая работа в направлении формирования понятий классификации и типизации следственных ситуаций, определены и выделены критерии классификации и типизации следственных ситуаций в зависимости от вида (группы) расследуемых преступлений, а также этапа расследования, процессуального положения и отношений между участниками досудебного следствия и уголовного процесса.
   Автором диссертации предложена система мер по преодолению сложных следственных ситуаций, охватывающая методику оценки следственной ситуации как трудноразрешимой, выявление и анализ следственных ошибок и разработку плана выхода из сложных следственных ситуаций. Разработаны предложения по подготовке программы (алгоритма) решения сложных следственных ситуаций и завершенный вариант такого алгоритма.
   Выводы и предложения, сделанные по теме научного исследования, могут быть применены в процессе изучения следственных ситуаций, при усовершенствовании и разработке криминалистических методик расследования, в практической деятельности, в частности, в виде применения следственными органами предложенной на основе диссертационного исследования программы.
   Ключевые слова: следственная ситуация, криминалистическая методика, классификация и типизация, разрешение сложных следственных ситуаций.

Velykanov S.V. Classification of investigation situation in criminalistic methodic — Manuscript.

The theses for a candidate of law degree on speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics, judicial expertise. National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Mudry. – Kharkiv, 2002.

   Theses is devoted to research of theoretical and the practical questions of investigation situation in the methodics of crimes investigation. Have been zoomed the essence of investigation situation, concretized its contents concerning the methodic of crime investigation, considerred the place of investigation situation in categorical apparatus and terminology of criminalistics. In work are considerred the possibilities of the application of the methods of other sciences at the development of the information modelling of the solution of complex investigation situations. In thesis in detail is considerred the problem of classification and typification of investigation situations. Have been offerred the system of the foundations of the classification of investigation situations. Significant place is averted to the definition of the peculiarities of investigation situations depending on the kind of crime, of investigation stage, procedural positions and relations between participants of criminal process. Have been developed the system of proceeding as to the overcoming of complex investigation situations which embraces the valuation of investigation situation how intractable, detection and the analysis of investigation mistakes and the preparation of the plan of exit out of complex investigation situations. Have been developed proposals as to preparing the programs (algorithm) of the solutions of complex investigation situations and the variant of such algorithm.
   Keywords: investigation situation, criminalistic methodic, classification and typization, resolving of complex investigation situation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net