Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх

Анотації 

Вітвіцька В.В. Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2002.

   Дисертація містить комплекс питань теоретичного і практичного характеру, які пов’язані з розробкою заходів кримінологічного попередження злочинів, що посягають на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх. Досліджується еволюція становлення законодавства про захист прав і інтересів неповнолітніх на міжнародному рівні. В роботі аналізуються норми законів та чинного кримінального законодавства, які регламентують захист прав і законних інтересів неповнолітніх. Розглядається соціально-правова обумовленість відповідальності та наводиться юридичний аналіз складів злочинів проти неповнолітніх.
   Визначається кримінологічна характеристика злочинів і осіб, які вчиняють злочини відносно неповнолітніх. Приділяється увага дослідженню причин та умов вчинення злочинів щодо неповнолітніх. Розглядаються основні напрямки діяльності держави з попередження цих злочинів.
   Ключові слова: діти, неповнолітні, злочини, які посягають на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх, попередження.

Витвицкая В.В. Криминологические проблемы предупреждения преступных посягательств на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2002.

   Диссертация содержит комплекс вопросов теоретического и практического характера, связанных с разработкой мер предупреждения преступлений, посягающих на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних. Исследуется эволюция становления законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних на международном уровне. В работе анализируются норми законов и действующего уголовного законодательства, которые регламентируют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Рассматривается социально-правовая обусловленность ответственности и проводится юридический анализ составов преступлений против несовершеннолетних.
   В работе анализируются нормы действующего законодательства, регламентирующие защиту прав и законных интересов детей, которые объединены по непосредственному объекту преступления – нормальное развитие личности несовершеннолетних. По данному объекту автор проводит классификацию преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, и выделяет четыре группы преступлений: преступления, посягающие на нравственное развитие несовершеннолетних; преступления, посягающие на физическое развитие несовершеннолетних; преступления против свободы личности несовершеннолетних; преступления, посягающие на материальные права несовершеннолетних. Рассматривается перечень обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 67 УК Украины), на основании которого аргументируется необходимость закрепления в данной уголовно-правовой норме обстоятельства – совершение преступления в отношении несовершеннолетнего либо с его использованием.
   Значительное внимание в работе уделяется рассмотрению причин и условий, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. Выделяется совокупность факторов в социальной, экономической, политической и культурно-воспитательной сферах, влияющих на совершение преступлений.
   Криминологическая характеристика анализируемых групп преступлений свидетельствует о незначительном удельном весе этих преступлений в структуре общей преступности. Однако, в последние годы отмечена тенденция к росту некоторых показателей данного вида преступности. Преступлениям, посягающим на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних, присущи следующие черты развития: увеличение роста удельного веса оконченных составов преступлений по сравнению с покушениями; высокий рецидив указанной группы преступлений; рост преступлений, совершаемых в группе лиц. Так, удельный вес преступлений, посягающих на нравственное развитие несовершеннолетних, возрос в 2000 году по сравнению с предыдущими годами почти в три раза и составил 41,8 %. Доля преступлений против материальных интересов несовершеннолетних уменьшилась на 15,8 % и составила 49,2 %. Удельный вес преступлений, посягающих на физическое развитие несовершеннолетних, составил 8,5 %, преступлений, посягающих на свободу личности несовершеннолетних – 0,5 %.
   Для криминологического портрета лица, совершившего преступление в отношении несовершеннолетнего, характерны следующие черты: это лицо мужского пола (в 95,5 % случаев) в возрасте от 25 до 49 лет, имеющее среднее образование, занимающееся низкоквалифицированной работой или неработающее в течение продолжительного периода времени, не имеющее семьи, физически и психически здоровая личность.
   В работе нашли свое отражение предложения по повышению эффективности общесоциального, специального и индивидуального предупреждения преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Среди направлений совершенствования уголовного законодательства автор указывает на необходимость урегулирования использования категорий “малолетний” и “несовершеннолетний”, вносит предложения по изменению редакции уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей (ст. 164 УК Украины) и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (ст. 304 УК Украины). Определены основные направления предупредительной деятельности государства в социальной, политической, экономической и культурно-воспитательной сферах жизни. Автором разработана типовая модель прогнозирования совершения преступления в отношении несовершеннолетних. С целью обеспечения полноценного развития личности несовершеннолетних граждан нашего государства следует предусмотреть установление стандартных минимальных показателей качества жизни детей в различных социальных сферах. Автором внесены предложения по совершенствованию организации деятельности субъектов профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних.
   Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, преступления, посягающие на нравственное и физическое развитие несовершеннолетних, предупреждение.

Vitviskaya V. Criminological problems of preventing criminal trespasses on moral and physical development of the minors. - Manuscript.

Dissertation of Law scientific degree on specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. – The National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The thesis contains the complex of questions of practical and theoretical character connected with elaboration of methods of preventing crimes that are committed in attitude to the minors. Evolution of development of international legislation connected with rights and interests of juveniles is regarded in this thesis. In work the standards of the current legislation’s that are regulating the protection of the rights and lawful interests are analyzed, the criminological characteristics of crimes against moral and physical development of the minors is given. Dissertation deals with the problem of legal and social responsibilities for committing crimes against moral and physical development of the minors.
   The directions of prevention activity of the state are defined, the ways of elimination of the reasons and conditions inducing criminals to commit crimes against the minors are offered. The typical patterns of forecasting of committing crimes concerning the minors is developed.
   Key words: children, minors, crimes against moral and physical development of the minors, prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net