Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти

Анотації 

Ярковой О.М. Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, 2002.

   Дисертаційне дослідження присвячено проблемі розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти, вирішення якої зумовлено реалізацією сукупності педагогічних засад.
   Розкрито сутність поняття "управлінська культура", визначена структурно-компонентна модель розвитку управлінської культури державного службовця та її складові: аксіологічний, когнітивний, мотиваційний, операційний, комунікативний, особистісно-діяльнісний, оцінно-ціннісний компоненти, психолого-педагогічна компетентність, мовленнєва компетенція, професіональна компетентність.
   Визначено критерії управлінської культури державного службовця: гностично-світоглядний, кваліфікаційно-нормативний, посадово-правовий, функціонально-повноважний та рівні прояву управлінської культури державними службовцями: оптимальний (високий), достатній, задовільний (середній), низький, у стадії становлення (дуже низький).
   Ефективність експериментальної технології, основу якої склали моніторинг дослідження і цільова комплексно-кваліфікаційна програма розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти, підтверджено практично.
   Узагальнено методику творчого використання найбільш дієвих і корисних прийомів та видів управлінської діяльності, що дозволило здійснювати корекцію процесу розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти.
   Ключові слова: культура управління, управлінська культура, державний службовець, особистісні якості, професійно-етичні цінності, експериментальна технологія.

Ярковой О.Н. Педагогические основы развития управленческой культуры государственных служащих в условиях последипломного образования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, 2002.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме педагогических основ развития управленческой культуры государственных служащих в условиях последипломного образования.
   Раскрыта сущность дефиниции "управленческая культура государственного служащего", которая рассматривается как одна из фундаментальных духовных потребностей личности, обусловленная уровнем готовности государственного служащего к выполнению своих функциональных обязанностей и полномочий, его духовным развитием и профессиональным мастерством, активно позитивными качествами и особенностями, которые выражаются в конкретных действиях, поступках, поведении, основанных на системе ценностей и этических норм. Содержание управленческой культуры государственного служащего определяется высоким уровнем его готовности к государственной службе как профессиональной деятельности.
   Согласно цели и задачам исследования разработана структурно-компонентная модель развития управленческой культуры государственного служащего, основными составляющими которой являются:
   а) управленческая деятельность и управленческие действия;
   б) функции управления: специальные (планирование, принятие управленческих решений, организация деятельности, мотивация, контроль) и вспомогательные (управление человеческими ресурсами, финансовая деятельность и бюджетный процесс, юридически - судовые, делопроизводство и документирование, связи с общественностью (public relations);
   в) компоненты: структурные (аксиологический, когнитивный, мотивационный, операционный, коммуникативный, личностно-деятельностный, оценочно-ценностный) и системообразующие (психолого-педагогическая компетентность, речевая компетенция, профессиональная компетентность);
   г) критерии управленческой культуры: гностически-мировоззренческий; квалификационно-нормативный; должностно-правовой; функционально-полномочный.
   Установлены уровни проявления управленческой культуры государственными служащими: оптимальный (высокий), достаточный, удовлетворительный (средний), низкий, в стадии становления (очень низкий).
   В работе определено, что уровни управленческой культуры госслужащих раскрываются в таких аспектах:
   1.Высокий уровень общих и личностных требований к госслужащим: образованность, воспитанность, глубокие знания, общая и политическая культура, гражданская зрелость, социальная активность, высокие моральные качества.
   2.Профессиональная направленность и готовность к управленческой деятельности: знание целей, задач, обязанностей, прав, полномочий, сложностей и сущности управленческой деятельности.
   3.Квалификационные качества: высокая компетентность, современное государственное мышление, выдержка и самообладание, беспрерывное образование на протяжении всей трудовой деятельности.
   4.Профессионализм: совершенствование управленческого мастерства, овладение системой психолого-педагогических знаний и умений, развитие функционально-динамических умений, умственных действий и операций. Причем, механизмом перехода от системы личностных свойств к профессиональным качествам выступает управленческая деятельность (реальная или смоделированная).
   Разработанные в процессе работы мониторинг исследования и целевая комплексно - квалификационная программа повышения управленческой культуры госслужащих в условиях последипломного образования доказали свою необходимость и целесообразность.
   В диссертации обосновано, что система последипломного образования располагает эффективными технологиями, формами и методами развития управленческой культуры госслужащих, актуализирует потребность в ее реализации, обеспечивает возможность ее совершенствования, потенциально моделирует ситуацию профессионального и служебного роста, что соответствует выявленным педагогическим основам.
   Результаты экспериментального исследования позволили сделать вывод об эффективности развития управленческой культуры государственных служащих в системе последипломного образования на основе исследованных педагогических основ, что определяется достоверной разницей коэффициента корреляции Дж. Юла.
   Ключевые слова: культура управления, управленческая культура, государственный служащий, личностные качества, профессионально-этические ценности, экспериментальная технология.

Yarkovoy O.M. Pedagogical bases of development of administrative culture of the state workers in conditions of postgraduate education. The manuscript.

The dissertation on assignment of a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences degree on 13.00.05 - social pedagogic. Kharkov National University of V.N.Karazin, 2002.

   The research in the dissertation is on the problems of development of administrative culture of the state workers in conditions of postgraduate education on the pedagogical bases.
   Was described the essence of the definition "administrative culture", and was defined structural and functional model of development of administrative culture of the state workers and it’s components: acseological, cognition, motivational, operational, communicational, personality-working, evalutional, psychologically-pedagogical competence, language competence, professional competence.
   Was defined the criterions of administrative culture of the state worker: scientific world-conception, positional legislation, functioning and levels of displaying of administrative culture by state workers: optimal (high), sufficient, satisfaction (average), in the development (extremely low).
   Efficiency of the experimental technology was proved practically on the base of monitoring investigation and target complexity-qualification program of the development of administrative culture in conditions of postgraduate education.
   Was generalized technique of creative applying of the most effective and useful form to correct the process of development of administrative culture of the state workers in conditions of postgraduate education.
   Key words: culture of administration, administrative culture, state worker, personal qualities, professional ethics, experimental technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net