Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.)

Анотації 

Зозуля Є.В. Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Донецький національний університет, Донецьк, 2002.

   Дисертацію присвячено проблемі діяльності міліції України в умовах становлення незалежної української держави протягом першого десятиріччя її існування. На основі всебічного аналізу відповідних законодавчих і нормативних актів, архівних і опублікованих документів, матеріалів періодики досліджуваного часу розглянуто діяльність органів державної влади та управління, керівництва МВС щодо нормативного та організаційного забезпечення функціонування міліції в нових історичних умовах, досліджується структура органів міліції та її трансформація, зумовлена політичними та соціально-економічними перетвореннями в державі, кількісний та якісний склад підрозділів міліції після ліквідації МВС СРСР та організації МВС України. Досліджено діяльність міліції України у пріоритетних напрямках боротьби з найбільш небезпечними проявами злочинності – організованою злочинністю, корупцією, економічними злочинами, транснаціональною злочинністю, незаконним оборотом наркотиків, нелегальною міграцією. Узагальнено діяльність керівництва МВС України, починаючи з другої половини 90-х рр., щодо створення передумов для виходу на більш якісний рівень правоохоронної діяльності, реформування та удосконалення органів міліції як складової МВС, наближення їх до європейської моделі поліцейської структури. Проаналізовано роботу МВС України, направлену на забезпечення якісно нового рівня співпраці міліції з населенням, адаптацію міліцейських підрозділів до умов діяльності, спрямованих на забезпечення прав і свобод людини, висвітлено питання міжнародного співробітництва з правоохоронними органами інших держав у боротьбі з найбільш небезпечними проявами злочинності.
   Ключові слова: міліція, органи внутрішніх справ, правові засади, організована злочинність, корупція, економічна безпека, реформування міліції, міліція і населення – партнери.

Зозуля Е.В. Деятельность милиции Украины в условиях становления независимого государства (90-е гг. ХХ ст.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2002.

   Диссертация посвящена проблеме деятельности милиции в условиях становления независимого украинского государства на протяжении первых 10-ти лет его существования. На основе всестороннего анализа соответствующих законодательных и нормативных актов, архивных и опубликованных документов, материалов периодики исследуемого периода автор рассматривает деятельность органов государственной власти и управления, руководства МВД Украины по нормативному и организационному обеспечению функционирования милиции в новых исторических условиях. В работе исследуется структура милиции, выясняются особенности её формирования и трансформации в условиях политических и социально-экономических преобразований в стране.
   Делается вывод о том, что в результате напряженной деятельности органов государственной власти и управления независимой Украины, руководства МВД на протяжении 1991-1995 гг. в основном была сформирована правовая база, позволившая обеспечить эффективное формирование и функционирование милиции. Была сформирована достаточно эффективная система управления органами и подразделениями милиции, организации их взаимодействия для выполнения задач в соответствии с новым законодательством, требованиями Президента и правительства Украины. В этой работе использовалась новая организационно-штатная структура милиции, созданная после образования МВД Украины.
   В диссертации исследована деятельность милиции Украины на приоритетных направлениях борьбы с наиболее опасными проявлениями преступности, которые характерны именно для современной истории Украины: организованной преступностью во всех её проявлениях, коррупцией, экономической преступностью, незаконным оборотом наркотиков, нелегальной миграцией. Сделан вывод о том, что формы деятельности милиции в этих условиях были многочисленны и разнообразны. Борьба с организованным криминалитетом осуществлялась путём ликвидации наиболее стойких преступных групп, бандформирований, ареста их лидеров и преступных авторитетов. Одной из новых форм в работе милиции стала отработка регионов с наиболее высоким уровнем преступности, целевые оперативно-профилактические операции.
   Милиция осуществляла активные меры, направленные на подрыв экономической основы преступности, ведя борьбу с совершенно новыми видами экономической преступности, которых не могло быть в советские времена. Это – фиктивное предпринимательство, нарушение порядка выпуска ценных бумаг, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов, тайное размещение валюты в иностранных банках и многие другие. Сделан взвод о том, что, несмотря на все трудности и просчёты в этой работе, за десять лет существования украинской милиции существенно возросла эффективность раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений в экономике государства.
   Подчёркнуто, что одной из главных задач, которую решала милиция Украины в своей новейшей истории, стала борьба с масштабной коррупцией как одним из основных источников подпитки организованной преступности. Основные усилия милиции направляются на выявление коррумпированных связей в органах государственной власти и управления, в том числе и в самих правоохранительных органах.
   Одной из наиболее сложных задач, которая решалась милицией Украины, стало реформирование органов внутренних дел, которое проводится с 1996 года в соответствии с провозглашенной в государстве административной реформой. На протяжении 1996-2000 гг. была создана правовая база этой реформы, проведены серьезные структурные преобразования, связанные с оптимизацией численности милиции, избавлением от выполнения несвойственных функций, коренным преобразованием системы подготовки кадров и воспитательной работы, определены новые принципы взаимоотношений милиции и населения, основанные на партнёрстве, возрождении общественных формирований по охране правопорядка. Определено, что конечной целью реформирования милиции Украины является трансформация милиции в полицию как государственный орган, который выполняет свои функции на профессиональной основе.
   В заключении работы подведены итоги исследования, сделаны выводы и сформулированы практические рекомендации, вытекающие из исторического опыта деятельности милиции Украины на протяжении первого десятилетия её существования как правоохранительного органа независимого государства.
   Ключевые слова: милиция, органы внутренних дел, правовые основы, организованная преступность, коррупция, экономическая безопасность, реформирование милиции, милиция и население – партнёры.

Zozula Y. V. The activity of Ukrainian militia in the conditions of formation the independent state (90-th XX century). – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree by specialty 07. 00. 01 – History of Ukraine. – Donetsk National University, Donetsk, 2002.

   The Thesis is devoted to the problems of militia activity of Ukraine during the first ten years of its existence in the conditions of formation of independent ukrainian state. On the basis of thorough analysis of corresponding legislative and normativ acts, archives and published documents, periodical materials of investigating period have been observed the activity of state power organs and managements, the leadership of M.I.A. as to normativ and organizational ensuring of militia functioning in a new historical conditions. The structure of organs of militia and its transformation is being invastigated, which is stipulated by the political and social-economical changings in the state, the quantitative and qualitative structure of militia subdivisions after liquidation U.S.S.R. M.I.A. and organisating ukrainian M.I.A.. It has been invastigating the activity of militia on priority directions of the struggle with the most dangerous manifrstation of criminality- smooth-running crime, corruption, economic criminality, the international one,unlegislative turn of drugs and illegally migration. The activity of ukranian M.I.A.management has been generalized, in order to set up preconditions for reconstruction and improvement organs of militia, lake a European example of police structure.
   Key words: militia, organs of M.I.A., the basis of rights, smooth – running crime, corruption, economic security, militia reconstruction, militia and inhabitants are partners.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net