Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення

Анотації 

Запорожцева Г.Є. Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – Юридична психологія. - Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2002.

   Дисертаційне дослідження присвячене визначенню функціонально-організаційних умов професійної діяльності дільничних інспекторів міліції, її професіографічному аналізу, опрацюванню шляхів та напрямів професійно-психологічної підготовки дільничних інспекторів міліції. Виявлено перелік умов та чинників, які забезпечують ефективне вирішення дільничним інспектором міліції оперативно-службових завдань. Напрацьовано критерії професійно-важливих якостей, згідно яких повинен здійснюватися професійний добір кадрового складу служби ДІМ. Запропоновано професіограму дільничного інспектора міліції як основу формування професійної майстерності фахівців. Практичне значення дослідження полягає в розробці методичних рекомендацій щодо професійно-психологічної підготовки дільничних інспекторів міліції, спрямованої на формування стану професійно-психологічної готовності і опрацювання раціональних технологій вирішення службових завдань.
   Ключові слова: професійна діяльність та особистість дільничного інспектора міліції, умови і чинники забезпечення діяльності, професіограма, психограма, критерії професійно-важливих якостей, професійно-психологічна та функціональна готовність, професійно-психологічна фахова підготовка, критерії ефективності діяльності та розвитку особистості професіонала.

Запорожцева Г.Е. Психологический анализ профессиональной деятельности участкового инспектора милиции и определяющие условия ее усовершенствования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – Юридическая психология. - Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2002.

   Диссертационное исследование посвящено функционально-системному анализу профессиональной деятельности участковых инспекторов милиции, ее профессиографическому анализу, определению путей и направлений профессионально-психологической подготовки участковых инспекторов милиции.
   Первый раздел содержит три подраздела, которые посвященные обзору развития и становления службы УИМ, сравнительному анализу нормативно-правового обеспечения деятельности службы УИМ его психологическому содержанию и опосредованию. На основе изученной нормативной базы, директивных документов, литературных источников и результатов имеющихся исследований, в диссертации рассматривается деятельность участкового инспектора милиции как совокупность функций и видов работ, направленных на выполнение профессиональных задач. Исходя из функций, в диссертации конкретизируются задачи участкового инспектора милиции, которые психологически опосредуются. Осуществленный психологический анализ каждой из этих задач, показал, что они реализуются посредством определенных видов психологической деятельности – познавательной, организационной, коммуникативной, конструктивной, влспитательной и удостоверительной. Учитывая взаимопроникновение и взаимозависимость указанных видов, предлагается рассматривать их как отдельные функции психологического содержания целостной профессиональной деятельности участкового инспектора милиции.
   Во втором разделе, состоящем из двух подразделов, изложены процедуры и результаты экспериментального исследования, направленного на разработку профессиограммы участкового инспектора милиции, выработаны критерии профессионально-важных качеств, согласно которым осуществляется подбор кадрового состава службы УИМ. Предложена профессиограмма участкового инспектора милиции как основа формирования профессионального мастерства специалистов.
   Практическая направленность исследования изложена в третьем разделе, состоящем из трех подразделов, и заключается в разработке методических рекомендаций по профессионально-психологической подготовке участковых инспекторов милиции, направленных на формирование состояния профессионально-психологической готовности и выработку рациональных технологий решения служебных задач. Данные методические рекомендации разработаны на основе результатов исследования и содержат перечень соответствующих унифицированных тренинговых занятий, направленных на развитие психомоторики, психических процессов и свойств личности. В диссертации предлагается также перечень учебно-служебных ситуаций, решение которых помогает отработке рациональной технологии эффективной деятельности участкового инспектора милиции в реальных ситуациях.
   Ключевые слова: профессиональная деятельность и личность участкового инспектора милиции, условия и факторы обеспечения деятельности, профессиограмма, психограмма, критерии профессионально-важных качеств, профессионально-психологическая и функциональная готовность, профессионально-психологическая специализированная подготовка, критерии эффективности деятельности и развития личности профессионала.

Zaporozhtseva G.E. Psychological analysis of district militiamen professional activity and basic conditions for its improvement. - Manuscript.

Thesis dissertation for a degree of candidate of psychological science Ph. D. in psychology, specialty 19.00.06 – juridical psychology. – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   Thesis investigation is devoted to foundation of functional and organizational conditions of district militiaman professional activity, its professional-graphical analysis, processing of ways and directions of professional psychological training of district militiamen. A number of conditions and sources providing effective solving of operational and tactical tasks of district militiamen have been determined. Criteria of professionally important qualities for professional selection of personnel for district militiamen service have been worked out. A profession-gram of a militiaman as a base for building of professional skills of specialists has been suggested. Practical value of the investigation consists of worked out by the author methodical recommendations concerning professional psychological training of district militiaman for forming of conditions for professional psychological readiness and elaboration of rational technologies for solving of professional problems.
   Key words: professional activity and personality of a district militiaman, conditions and sources for providing of activity, profession-gram, psycho-gram, criteria of professionally important qualities, professional psychological an functional readiness, professional psychological special training, criteria of activity effectiveness and development of professional’s personality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net