Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові аспекти регіональної екологічної політики
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові аспекти регіональної екологічної політики

Анотації 

Заржицький О.С. Правові аспекти регіональної екологічної політики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

   У дисертаційному дослідженні захищаються нові наукові положення і висновки з правових аспектів регіональної екологічної політики, обґрунтовується зв’язок правових засад забезпечення регіональної екологічної політики із державно-правовим механізмом реалізації регіональної екологічної політики.
   Обґрунтовується науковий підхід щодо юридичної природи регіональної екологічної політики як захід, спрямований на забезпечення стійкого розвитку, визначено зміст і структуру правового забезпечення регіональної екополітики, основних напрямків, засобів, цілей і задач на рівні окремо взятого регіону України з кризовим станом (на матеріалах Придніпровського регіону).
   Розкривається інституційне та функціонально-правове забезпечення регіональної екологічної політики органами загальної і спеціальної компетенції. Аналізується юридична відповідальність як засіб реалізації регіональної екологічної політики. Теоретичні положення, висновки та узагальнення можуть бути використані для вдосконалення системи забезпечення екологічної безпеки і як завершення дисертаційного дослідження пропонується проект Концепції правового забезпечення регіональної екологічної політики.
   Ключові слова: правові засади регіональної екологічної політики, екологічна безпека, екологічно сталий розвиток, юридична природа екополітики, правове забезпечення, механізм реалізації, органи загальної компетенції.

Zarzhytsky O.S Legal aspects of regional ecological policy. Manuscript.

Dissertation for a Candidate degree on speciality 12 00.06 - Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resources Law. - National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2002.

   The dissertation defends new scientific statements and conclusions on legal aspects of regional ecological policy and substantiation of relationship between legal basis of ensurance of regional ecological policy and legal state mechanism of realization of regional ecological policy.
   A scientific approach to the legal nature of regional ecological policy as means directed to the ensurance of stable development is substantiated, the content and the structure of regional ecopolicy, main trends, means, aims and tasks on the basis of a certain region of Ukraine (on the example of Prydniprovsky region) are determined.
   Institutional and functional legal ensurance of regional ecological policy by the organs of general competence is shown. The author shows that the effectiveness of regional ecological policy depends directly on its legal ensurance by functional organs. The legal responsibility as means of realization of regional ecological policy is analyzed. The problems of perfection of legal basis of regional ecological policy are grounded and the conception project of regional ecological policy is proposed as a result of dissertational research.
   Key words: regional ecological policy, ecological security, ecologically stable development, legal nature of ecopolicy, legal ensurance, mechanism of realization, organs of general competence.

Заржицкий А.С. Правовые аспекты региональной экологической политики. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06. – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсовое право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2002.

   В диссертационном исследовании защищаются новые научные положения и выводы из правовых аспектов региональной экологической политики, обоснование связи правовых основ обеспечения региональной экологической политики с государственно-правовым механизмом реализации региональной экологической политики.
   Обосновывается научный подход относительно природы региональной экологической политики как мероприятия, направленного на обеспечение устойчивого развития, определено содержание и структура правового обеспечения региональной экологической политики, основные направления, средства, цели и задача на уровне отдельно взятого региона Украины с кризисным состоянием (на примере Приднепровского региона).
   Раскрывается институционное и функционально-правовое обеспечение региональной экологической политики органами общей и специальной компетенции. Как завершение диссертационного исследования, предлагается проект Концепции правовых основ региональной экологической политики.
   Структура диссертации обусловлена поставленной цели научного исследования, которая состоит в пополнении теории экологического права научными знаниями о правовых аспектах региональной экологической политики, регулирования на правовой основе субъектами местных органов власти и самоуправления мероприятий, направленных на сбалансированное развитие хозяйственного и экологического благополучия общества, о механизме правовой реализации региональной экологической политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
   Диссертация состоит из вступления, двух разделов, которые включают шесть подразделов, выводов, перечня использованной литературы.
   Во вступлении автор обосновывает актуальность избранной темы диссертационного исследования, научную новизну и ее практическое значение.
   В первом разделе раскрывается правовая основа обеспечения региональной экологической политики, обосновывается юридическая природа региональной экологической политики. Диссертантом подробно анализируется экологическое состояние Приднепровского региона, на основании исследования научно обосновано классифицируются источники повышенной опасности в сфере экологии, их воздействие на жизнь и здоровье людей, окружающую природную среду.
   Во втором разделе исследуется система приемов и система способов деятельности институционного и функционально-правового обеспечения региональной экологической политики органами общей и специальной компетенции.
   Рассматривая юридическую ответственность как способ реализации региональной экологической политики.
   В заключении делаются выводы о том, что исследование правовых аспектов региональной экологической политики на примере Приднепровского региона направлено на усовершенствование правового механизма обеспечения экологической безопасности способствует обеспечению полной и действенной защиты экологических прав граждан.
   Ключевые слова: региональная экологическая политика, экологическая безопасность, экологически устойчивое развитие, юридическая природа экологии, правовое обеспечение, механизм реализации.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові аспекти регіональної екологічної політики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net