Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні

Анотації 

Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. - Рукопис (220 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київ, 2002.

   В дисертації досліджуються теоретичні і практичні проблеми гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. Досліджена їх еволюція, поняття і місце в системі конституційного ладу України. В дисертації визначені і проаналізовані основні критерії класифікації гарантій прав і свобод людини і громадянина, а також надана обґрунтована характеристика системи гарантій.
   Особлива увага приділена аналізу нормативно-правових гарантій (норми-принципи, юридична відповідальність, обов'язки), що гарантують права і свободи людини і громадянина. Здійснена змістовна характеристика організаційно-правових гарантій, які покликані сприяти реалізації нормативно-правових гарантій, їх класифікація. Внесені практичні пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства в галузі гарантій прав людини.
   Проведено аналіз міжнародних нормативно-правових і міжнародних організаційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. Обґрунтована необхідність проведення систематизації законодавства в галузі прав людини і прийняття комплексної наукової Концепції розвитку українського законодавства з метою приведення його у відповідність з міжнародними стандартами.
   Ключові слова: поняття гарантій прав і свобод людини і громадянина, ознаки гарантій, система конституційно-правових гарантій, місце і роль гарантій, загальні гарантії, спеціальні (юридичні) гарантії, міжнародні нормативно-правові гарантії, міжнародні організаційно-правові гарантії.

Заворотченко Т.Н. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина в Украине. - Рукопись (220 стр.).

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02. – конституционное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2002.

   В диссертации в комплексном плане исследуются теоретические и практические проблемы гарантий прав и свобод человека и гражданина в Украине. Автор рассматривает эволюцию правовых учений о правах человека и гарантиях их обеспечения с древних времён до наших дней, формулирует авторское определение понятия конституционно-правовых гарантий прав и свобод человека и гражданина, даёт характеристику их общим и специальным признакам. Исследовано соотношение конституционно-правовых гарантий прав и свобод человека и гражданина с другими институтами конституционного права Украины, определено их место в системе конституционного строя и конституционно-правового статуса личности.
   Аргументирована классификация гарантий прав и свобод человека и гражданина, определены критерии классификации и проведён анализ этих критериев, а также представлена обоснованная и подробная характеристика системы конституционно-правовых гарантий.
   Особое внимание автор уделяет анализу нормативно-правовых гарантий, к которым относятся нормы-принципы, юридическая ответственность, обязанности и процессуальные нормы. Освещая вопросы, связанные с эффективностью нормативно-правовых гарантий прав и свобод человека и гражданина, диссертант делает вывод о том, что нормативными гарантиями прав и свобод личности являются не только правовые нормы, но и другие социальные нормы, в частности, нормы морали, корпоративные, каноничные, обычаи и особенно нормы этики, поскольку они входят в служебный регламент должностных лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления. От того, насколько эффективно выполняются все остальные социальные нормы, зависит и эффективность юридических гарантий.
   Автор даёт содержательную характеристику организационно-правовым гарантам, которые призваны оказывать содействие в реализации нормативно-правовых гарантий прав и свобод человека и гражданина. При этом аргументирован вывод о том, что главным организационно-правовым гарантом прав и свобод человека и гражданина является демократическое, социальное и правовое государство. Исходя из этого, автор вносит практические предложения по усовершенствованию действующего законодательства и деятельности органов, в компетенции которых входят обязанности по обеспечению прав человека.
   В работе исследуются функции негосударственных институтов, деятельность которых способствует обеспечению гарантий прав и свобод человека и гражданина: политических партий, общественных организаций, профессиональных союзов, творческих и культурных объединений и средств массовой информации. Автор делает вывод о необходимости активизировать работу организационно-правовым гарантам по повышению правовой культуры общества в целом.
   Проведён анализ международных нормативно-правовых и организационно-правовых гарантий прав и свобод человека и гражданина. Обоснована необходимость проведения систематизации законодательства в области прав человека и принятия комплексной научной Концепции развития украинского законодательства с целью приведения его в соответствие с международными стандартами.
   Ключевые слова: понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина, признаки гарантий, система конституционно-правовых гарантий, место и роль гарантий, общие гарантии, специальные (юридические) гарантии, международные нормативно-правовые гарантии, международные организационно-правовые гарантии.

Zavorotchenko T. N. The constitutional-legal guaranties of rights and freedoms of a person and a citizen in Ukraine. - Manuscript (220 pages).

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.02. - constitutional law. – Koretsky Institute of State and Law, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv, 2002.

   The present paper investigates the theoretical and practical problems of realization of guaranties of rights and freedoms of a person and a citizen in Ukraine, their evolution, conception and place in system of the constitutional law of Ukraine. The basic criteria of classification of guaranties of rights and freedoms of a person and a citizen are investigated and analyzed in it. The work presents the reasonable characteristic of the system of guaranties. The special place occupies the analysis of the normative-legal guaranties (norm-principle, the legal responsibility, duties), which guarantee the rights and freedoms of a person and a citizen in Ukraine. The classification and the substantial characteristic of the organizational-legal guaranties are conducted in the dissertation. The practical offers about improvement of the current legislation in the field of the guaranties of the human right have been given in this research.
   In the dissertation an author analyses the international normative-legal and organizational-legal guaranties of rights and freedoms of a person and a citizen in Ukraine, bases the necessity of the ordering of the legislation in the field of the human right and the acceptance of the complex scientific Conception of the development of the Ukrainian legislation. The purpose of this Conception is the conformity of the Ukrainian legislation to the international standards.
   Key words: conception of guaranties of rights and freedoms of a person and a citizen, signs of guaranties, system of the constitutional-legal guaranties, place and role of the guaranties, general (common) guaranties, special (legal) guaranties, international normative-legal guaranties, international organizational-legal guaranties.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net