Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Український парламентаризм: проблеми становлення та розвитку (Політологічний аналіз)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Український парламентаризм: проблеми становлення та розвитку (Політологічний аналіз)

Анотації 

Звірковська В.А. Український парламентаризм: проблеми становлення та розвитку (Політологічний аналіз). – Рукопис (202 с.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Київ, 2002.

   Дисертація присвячена аналізу становлення та розвитку парламентаризму як інституту влади України в контексті реформування політичної системи. Робота виконана в руслі нового напрямку політичної науки – політології парламентознавства. У ній досліджуються проблеми теорії і практики парламентаризму. На основі різноманітних джерел проаналізовані політико-правові чинники становлення парламентаризму й історичні передумови його формування та розвитку в Україні. Запропоновано концепцію періодизації українського парламентаризму. Концептуальний характер мають також досліди щодо визначення поняття парламентаризму, а також погляди відносно його реформування в умовах сучасної України. У дисертації викладені й обґрунтовані конкретні пропозиції щодо вдосконалення структури та функціонування Верховної Ради України, акцентовано увагу на змісті й ролі депутатської етики та парламентської культури як важливих складових парламентаризму.
   Ключові слова: парламент, парламентаризм, Верховна Рада України, поділ влади, реформа політичної системи, парламентська реформа, політологія парламентознавства, депутатська етика, парламентська культура.

Зверковская В.А. Украинский парламентаризм: проблемы становления и развития (Политологический анализ). – Рукопись ( 202 с.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины, Киев, 2002.

   Диссертация посвящена политологическому исследованию проблем становления и развития парламентаризма как института власти в условиях реформирования политической системы украинского государства. Работа выполнена в аспекте нового направления отечественной политической мысли - политологии парламентоведения.
   В диссертации исследуется комплекс теоретико-методологических, историко-политологических, собственно политико-правовых и практических проблем функционирования и развития отечественного парламентаризма. Опираясь на фундаментальные идеи классиков мирового и отечественного парламентаризма, исходя из принципов цивилизационного подхода к парламенту как институту политической власти, диссертант предложил собственное видение проблемы отечественной парламентской традиции, которая формировалась преимущественно в квазигосударственной форме национального бытия. Это обусловило противоречивость и незавершенность данного национально-политического института на различных этапах отечественной политической истории. Тем не менее он сыграл важную роль в самосознании и самоорганизации украинских политических элит, способствуя формированию идеи украинской демократической государственности.
   Исходя из общих принципов и подходов политической теории, автор обосновал собственную концепцию периодизации отечественного парламентаризма. Принципиальное значение имеет при этом также анализ опыта определения парламента как органа власти и политического института, а также собственное определение этого важного политологического понятия для корректного понимания предмета исследования. В диссертации исследованы причины обострения отношений между ветвями власти – президентом и парламентом, нередко служащие источником общественно-политической напряженности и конфликтности. Основываясь на определенном видении причин этого явления, диссертант предлагает пути и методы усовершенствования структурно-функциональных параметров отечественного парламентаризма, беря за основу как сферу компетенции, полномочий, так и этико-правовых и политических факторов развития демократии в молодом украинском государстве.
   Ключевые слова: парламент, парламентаризм, Верховная Рада Украины, разделение властей, реформа политической системы, парламентская реформа, политология парламентаризма, депутатская этика, парламентская культура.

Zvirkovska V.A. Parliamentarism in Ukraine: problems of formation and development. ( Politological analysis). – Manuscript ( 202 p.)

Thesis for a Candidate of Sciences degree speciality 23.00.02 – Political Institutions and Processes. Institute of Political and Ethno-National Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The dissertation provides a systemic politological analysis of problems of formation and development of parliamentarism in Ukraine viewed in the context of the political system renovation. The research is conducted within the framework of a new approach – parliamentological politology. The dissertation focuses on a set of theoretical, methodological, historical and politological issues, with the aim to highlight their political and legislative applications.
   Based on the general foundations of political science, the author suggests a new conception of periodization of Ukraine’s parliamentarism. The core of the approach is the analysis of the parliament as both a body of state power and a political institution The author offers her own definition of the notion of the parliament. Another focus of the dissertation is the causes for exacerbation of the conflict between two power branches: the executive (the President) and the legislative (the Parliament), which is often a ground for socio-political tensions and conflicts. Proceeding from the concepts of competence, legislative and political factors of the development of democracy in Ukraine, the author also suggests ways to improve the Parliament’s functioning in the Ukraine’s community.
   Key words: parliament, parliamentarysm, Verkhovna Rada of Ukraine, the division of power, reforming of political system, parliamental reform, politology of parliamentary studies, deputy ethics, parliamentary culture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Український парламентаризм: проблеми становлення та розвитку (Політологічний аналіз)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net