Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції)

Анотації 

Заросило В.О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2002.

   Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням порівняння адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції ) і вироблення на цій основі шляхів удосконалення діяльності міліції України.
   На підставі аналізу законодавства та практичної діяльності підрозділів міліції України та поліції зарубіжних країн виділено основні напрями поліпшення роботи міліції України.
   Досліджуються та порівнюються поняття, принципи, зміст та правові основи адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн з метою розроблення шляхів підвищення ефективності діяльності міліції України. Проаналізована система законодавчого забезпечення діяльності поліції зарубіжних країн і сформульовані пропозиції щодо внесення певних змін та доповнень до законодавства України.
   Розглянута система адміністративно – процесуального забезпечення адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн. Доведена потреба окремих змін у зв'язку з перебудовою діяльності міліції України в сфері адміністративно-процесуальної діяльності.
   Проаналізована система покарань, яка застосовується за адміністративні правопорушення в Україні та за рубежем, і визначено, що в Україні покарання менш суворі, а тому менш ефективні. З метою підвищення дієвості системи покарань, пропонується внести певні зміни в окремі законодавчі акти.
   Розглянута організаційна побудова поліції зарубіжних країн і на цій основі рекомендується внесення певних змін в організаційну структуру міліції України з метою поліпшення її роботи.
   Ключові слова: адміністративна діяльність, порівняльний аналіз, міліція України, поліція зарубіжних країн, методи адміністративної діяльності.

В.А.Заросило Сравнительный анализ административной деятельности милиции Украины и полиции зарубежных стран (Великобритании, США, Канады и Франции)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Национальная академия внутренних дел Украины. – Киев, 2002.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам сравнения административной деятельности милиции Украины и полиции зарубежных стран (Великобритании, США, Канады и Франции) и разработки на этих основаниях путей совершенствования деятельности милиции Украины.
   На основании анализа законодательства и практической деятельности подразделений милиции Украины и полиции зарубежных стран, выделено основные направления совершенствования деятельности милиции Украины.
   В диссертации исследуются и сравниваются понятия, принципы, смысл и правовые основания административной деятельности милиции Украины и полиции зарубежных стран. На основании проведенного исследования установлено, что они существенно различаются.
   Проанализированы главные причины и условия, снижающие эффективность работы милиции. Аналогичные причины и условия проанализированы и в работе полиции зарубежных стран. На основе анализа определены основные направления совершенствования деятельности милиции Украины.
   Работа полиции зарубежных стран, в сравнении с деятельностью милиции Украины построена на скрупулезной регламентации взаимоотношений полиции и граждан. При этом все эти правоотношения закреплены в существующем законодательстве.
   Как известно, в Украине сегодня существует целый ряд неурегулированных законодательством аспектов работы милиции, особенно в сфере административной деятельности. Поэтому эффективность ёё значительно ниже, работы полиции стран, с которыми осуществляется сравнение.
   Проанализированы и сравнены основные критерии классификации правонарушений на тяжкие и менее тяжкие в Украине и зарубежных странах. Установлено, что разделение правонарушений на тяжкие и менее тяжкие в зарубежных странах проводится по иному принципу, нежели в Украине, и соответственно большинство правонарушений, которые у нас отнесены к категории административных правонарушений, в зарубежных странах являются преступлениями.
   Они не выделены в отдельный Кодекс об административных правонарушениях либо иные кодексы. Все правонарушения в зарубежных странах отнесены к криминальному кодексу, и наказание за правонарушение имеет право применить только суд.
   В целом установлено, что полиция зарубежных стран в большинстве случаев не принимает решений по вопросам о наказании правонарушителей. Все правонарушители привлекаются к ответственности только судами. Полицейские имеют право наказывать правонарушителей только в строго определенных случаях.
   Наряду со сравнительным анализом правовых основ административной деятельности милиции Украины и полиции зарубежных стран, сравниваются также и пределы компетенции полиции и милиции в отношении отдельных видов административной деятельности.
   Установлено, что понятие "административное задержание" отсутствует в деятельности полиции Великобритании, США и Канады. Любое задержание граждан полицией в этих странах называется арестом, но не административным задержанием.
   Обыск правонарушителя полиция проводит самостоятельно без присутствия понятых. На основании составленного протокола, правонарушитель направляется в суд. Суд, допросив нарушителя, принимает решение о его дальнейшем задержании либо освобождении. Согласно официальным данным, около 90% правонарушителей в США освобождаются до рассмотрения дела по существу, и около 50% из них – путем внесения залога. В случаях совершения мелких проступков, например, парковки транспортных средств, нарушений правила перехода улиц и некоторых иных, на гражданина может быть наложен штраф на месте.
   Исследуется также практическая деятельность полиции зарубежных стран в сферах предупреждения и борьбы с правонарушениями, связанными с алкогольными напитками, наркотиками, проституцией, нарушениями правил дорожного движения, а также в сфере разрешительной системы.
   По результатам исследования предлагаются конкретные пути совершенствования административной деятельности милиции Украины.
   Рассматриваются также принципы и порядок административно-процессуального обеспечения административной деятельности милиции Украины и полиции зарубежных стран.
   В ходе исследования административно – процессуальной деятельности установлено, что в Украине милицией используются процессуальные положения, отображенные в пяти стадиях этой деятельности, в то время как полицией зарубежных стран используется - лишь две-три начальных. Все остальные процессуальные действия осуществляются судом. Поэтому полиция значительно больше времени уделяет охране общественного порядка нежели милиция Украины.
   Исследована и проанализирована система наказаний, применяемых к правонарушителям в Украине и зарубежных странах. На основании исследований предлагается внесение изменений в отдельные отечественные законодательные акты.
   Ключевые слова: административная деятельность, сравнительный анализ, милиция Украины, полиция зарубежных стран, методы административной деятельности.

V.O. Zarosylo Comparative analyses of administrative activity of Militia of Ukraine and the police of some countries from abroad (Great Britain, USA, Canada and France). – Manuscript.

Dissertation for the degree of a Candidate of Law on the speciality 12.00.07 – Management Theory; Administrative Law and Proceedings; Finance Law; National Academy of Home Affairs of Ukraine, Kyiv, 2002.

   The Dissertation is devoted to some theoretical and practical aspects of the comparative analyses of the administrative activity of Ukrainian Militia and police of some countries from abroad (Great Britain, USA, Canada and France) and the elaboration on its basis the ways of improving the work of Ukrainian Militia.
   Based on the comparative analyses of the legislation and practical activity of the detachments of Ukrainian militia and the police of some countries from abroad the main strategic goals of the improvement of the work of Ukrainian militia.
   The principles, meaning, notions and legal grounds of administrative activity of Ukrainian militia and some countries from abroad are studied and compared. The system of the legal supervision of the administrative activity of Ukrainian militia and some countries from abroad had been studied and analysed. The proposals to change the legislation in some spheres were elaborated.
   The system of administrative procedures of Ukrainian militia and some countries from abroad had been analysed and compared. The necessity of some changes in the system of administrative procedures because of the changes of the whole legislation had been backed up. The changes should be done because of the transformation of the system of the work of Ukrainian militia in the whole.
   Along with the studying of the foreign legislation the system of applying the punishments for the small crimes is analysed in Ukraine and in some countries from abroad. On the basis of this analysis it had been settled that the Ukrainian system is less effective then the system in some countries from abroad. For the purpose of the escalating of the effectivity of the using of the punishments for small crimes in Ukraine the proposals for the changing of some legal acts were set up.
   The organisational structure of Ukrainian militia and some countries from abroad had been compared too. The changes are proposed in order to improve the work of Ukrainian militia.
   Key words: administrative activity, comparative analysis, police of some countries from abroad, methods of administrative activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади  та Франції)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net