Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502 – 1540)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502 – 1540)

 Анотації

Черкас Б.В.. Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502 – 1540). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Інститут історії України НАН України.

   Дослідження присвячене з’ясуванню ролі та місця України в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством на одному з важливих етапів її історії.
   В роботі, на основі нових джерел, розглянуто боротьбу українського населення проти агресії Кримського ханства і Османської імперії, з’ясовано роль та місце кожного із суспільних станів у цьому процесі, простежено, наскількі зміни кримської політики впливали на еволюцію та чисельний склад українського козацтва і водночас показано зростання впливу козацтва на політику Великого князівства Литовського. На основі джерельного налізу з’ясовано специфіку окремих українських земель, зокрема, Київщини, Волині і Поділля, в стратегічних планах литовсько-руського уряду, що зумовлювалося особливостями їх географічного розташування та демографічною ситуацією в цих землях. Наведено загальну характеристику військових контингентів, які стояли на українському кордоні, оцінку їх ролі в справі захисту населення від зовнішніх нападів. Розглянуто організацію спільних дій українських військово-службових станів Великого князівства Литовського і Королівства Польського. Багато уваги приділено дипломатичним проблемам, що виникали у відносинах між Литовсько-Руською і Кримською державами, і тому місцю, яке відводилося в ході їх розв’язання Україні. Події висвітлюються в широкому контексті історії Великого Кордону і міжнародних відносин першої третини XVI століття.
   Ключові слова: політика, дипломатія, військові дії, упомінки, ярлики, міжнародні відносини, Великий Кордон.

B.V.Cherkas. Ukraine in the Period of Political Relations of the Great Lithuanian Kingdom with the Crimean Khan. – Manuscript.

A dissertation to attain the degree of a Candidate of Historic Sciences on the subject 07.00.01 – The History of Ukraine. The Institute of the History of Ukraine of National Academy of science.- Kyiv, 2003.

   The investigation is devoted to one of the most important periods in the history of Ukraine and that role it played in the political relations of the Great Lithuanian Kingdom with the Crimean Khan.
   In this scientific work, on the basis of new sources, the fight of the Ukrainian population against the Crimean Khan and Osman Empire has been examined, the duties of every layer have been studied as well, evolution and the number of Ukrainian Cossacks have been traced and how it has influenced the Crimean’s politics of the Great Lithuanian Kingdom. It has been learned how the geographical situation and the demographical situation influenced the place of various lands of Ukraine in the strategical plans of Vilno; a common number of troops arranged on the Ukrainian border has been cited. Their role has been estimated in the defence of the population, and common actions of Ukrainian – Polish and Ukrainian – Crimean troops have been examined.
   A great attention is paid to the diplomatic problems that took place between the Great Lithuanian Kingdom and the Crimean Khan, and how Ukraine influenced their undo. The author has examined and analyzed in details each Lithuanian - Crimean treaty of 1502-1540, and the evolution of those treaties and their influence on the East Europe politics has been showed, and the ambassadors who were travelling to the Crimea. Everything is shown in the context of the history of the Great Border and the international relations of the first part of the XVI century.
   Key Words: politics, diplomacy, military actions, upominki, yarliki, international relations, the Great Border.

Черкас Б.В. Украина в политических отношениях Великого княжества Литовского с Крымским ханством (1502-1540). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Институт истории Украины НАН Украины, Киев, 2003.

   Исследование посвящено выяснению места и роли Украины, в политических отношениях Великого княжества Литовского с Крымским ханством в один из важных этапов ее истории.
   В работе, на основе новых источников, рассматривается место украинских земель в дипломатических отношениях Вильно и Киркора на фоне политической ситуации на южной границе Литовско-Русского государства. Проанализирована деятельность украинских воевод, старост и наместников-державцев в этом сложном процессе, уровень их полномочий и реальные действия на практике. Акцентировано внимание на отношение правительства к дипломатическим действиям украинской администрации. Отмечена кадровая политика столицы, характерной чертой которой являлось назначение на административные должности в украинских землях представителей местной знати. Правительство поддерживало местное руководство, предоставляя значительные льготы в распределении налогов, а также беря на себя расходы по содержанию литовско-русских и иностранных посольств, наемных рот, пушкарей, ремонту фортификаций; кроме того, неоднократно выплачивались денежные суммы, предназначенные для разного рода расходов.
   В диссертации рассмотренны повинности всех сословий украинского общества связанные с обслуживанием дипломатических путей между Вильно (иногда Краковом) и Крымом, а также условия несения ими воинской службы. Население городов и сёл обеспечивало послов и гонцов обеих сторон средствами передвижения, припасами, жильём. Украинским отрядам, в состав которых входили представители шляхты и слуги (ордынские, путные, панцирные), вменялась в обязанность охрана посольских обозов, сопровождение литовско-русских послов, большинство из которых являлось украинскими шляхтичами, в Крым и пребывание там с ними.иногда до 2-3 лет.
   Значительное внимание в исследовании уделено также проблеме обороны украинских земель от крымско-турецкой агрессии. Указаны причины завоевательной политики Крымского ханства и определено место Украины в стратегических планах крымских политиков. При этом автор исходил из того, что в Великом княжестве Литовском каждая земля фактически представляла собой военный округ, возглавляемый одним из представителей местной администрации. Так, на Киевщине во главе войск стоял воевода, на Волыни же местными вооружёнными силами командовал маршалок, в подчинении у которого находилось и подольское (Брацлав, Винница) ополчение. Военную или земскую повинность, наравне с представителями нобилитета (князья, паны, земьяне), отбывали и категории, находящиеся вне шляхетского сословия (слуги: панцирные, путные, ордынские; мещане и служебные татары). Кроме того, в изучаемый период активизируется украинское казачество, которое начинает играть играть все большую роль в деле обороны Украины. Введенные в научный оборот новые документы позволяют утверждать, что именно ополчения украинских земель прикрывали границу Великого княжества Литовского со стороны Дикого Поля, в то время как ополчения центральных регионов государства во время отражения нападений ордынцев располагались в районе Припяти. Несение сторожевой службы, проведение разведывательных операций в степи также полностью возлогалось на приграничное население. В то же время замечено, что численность наемных рот на украинских землях была незначительной и их значение сводилось к несению гарнизонной службы в наиболее крупных замках. Вместе с тем правительство всячески способствовало удержанию в городах пушкарей и исправной артилерии. В работе реконструированы попытки кабинета Сигизмунда I реформировать оборону южной границы, в частности наем на постоянную службу 2-4 тыс. дворян и 1-2 тыс. украинских казаков с размещением последних на днепровских островах.
   Важные аспекты диссертационного исследования является анализ политических отношений Великого княжества Литовского и Крымского ханства. Внимание уделено дипломатическим проблемам и военным конфликтам, часто возникавшим между государствами. Предложена периодизация литовско-крымских политических контактов. Подробно рассмотрены мирные и союзные договора и их реализация на практике. Также исследованы связи Литовско-Русского государства с заволжскими и ногайскими ордами.
   Особое внимание было уделено изучению литовско-крымских отношений в 1523-1537 гг. - времени гражданских воен в Крымском ханстве, в частности изменению внешней политики Великого княжества Литовского в связи с событиями в Перекопской орде. Анализ документов покозал, что начиная с 1522 и по 1537 гг., со стороны Вильно была прекращена выплата ежегодных упоминок и введено в действие политику манипулирования различными татарскими ханами. Великое княжество Литовское оказывало значительную помощь Ислам-Гирею и его сподвижникам в борьбе против турецких ставленников - ханов Саадет- и Сахыб-Гиреев, что выражалось в размещении орды Ислам-Гирея на территории Киевского воеводства между городами Черкасы и Канев, обеспечении крымцев продуктами и одеждой, а так же в предоставлении военной помощи со стороны местных украинских полков. Именно в результате успешных действий волынского, киевского и подольского ополчений в 1527 и 1530 гг. существенно ослабило влияние Саадет-Гирея I среди перекопцев, а поражение под Черкасами в 1532 г. привело к к его отказу от крымского престола и отъезду в Турцию. Результатом взвешенной крымской политики правительства Сигизмунда I и активных действий украинских приграничных наместников, которые все активнее испрользовали военную мощь казачества, стало фактическое прекращение широкомаштабных походов крымско-турецких войск на украинские земли.. Военные конфликты трансформировались в мелкие, но довольно частые ( несколько раз за год) нападения небольших отрядов кочевников на приграничные зоны, что способствовало активизации процесса колонизации юга Украины.
   Ключевые слова: политика, дипломатия, военные действия, упоминки, ярлыки, международные отношения, Великий Кордон.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502 – 1540)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net