Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVІІ-XVІІІ століть)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVІІ-XVІІІ століть)

Анотації 

Андреєв Д. В. Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVІІ-XVІІІ століть). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12. – філософія права. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2003.

   Дисертаційне дослідження всебічно аналізує етнічні, соціальні, культурні ознаки національної правосвідомості запорозького козацтва на прикладі судової системи Запорозької Січі XVІІ-XVІІІ століть. Досліджено особливості формування правової свідомості, визначено її види та структуру. Головну увагу зосереджено на феномені національної правосвідомості, її значенні в реконструкції судової системи держави. Проаналізовано принципи судочинства військової демократії Запорозької Січі та визначено можливості їх відображення в теоретичних розробках Концепції судово-правової реформи в Україні.
   Рекомендації дисертації можуть бути використані в реформуванні судової системи та в розробці методології дослідження розвитку правового процесу в Україні.
   Ключові слова: національна правосвідомість, етносоціокультурні чинники, етносоціум, судочинство Запорозької Січі, судова система, судово-правова реформа, право.

Андреев Д. В. Этносоцикультурные факторы формирования национального правосознания (на примере судебной системы Запорожской Сечи XVІІ-XVІІІ столетий). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12. – философия права. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2003.

   Диссертационное исследование всесторонне анализирует этнические, социальные, культурные признаки национального правосознания на примере судебной системы Запорожской Сечи XVІІ-XVІІІ столетий. В работе дан анализ структуры, функций, типов правосознания – источника правоотношений и права в целом. Особое внимание уделено феномену национального правосознания, его влиянию на развитие судебной системы государственного образования. Детально представлен спектр этносоциокультурных признаков правосознания, влияние которых в значительной степени определяло становление судебной системы Запорожской Сечи. Исследованы предпосылки формирования судебной системы Запорожской Сечи, определены ее структура и принципы судопроизводства. При этом внимание сконцентрировано на том, что характер судопроизводства определяло не только древнерусское обычное право, давние этнические традиции, но и концепты римско-христианского права, правовых систем Речи Посполитой и Московской державы. В то же время, судебная система Запорожской Сечи, использовав лучшие достижения зарубежных правовых систем, осталась уникальной и самобытной, а ее формы и принципы стали проявлением национального духа правосознания украинской этносубгруппы. На основе концептуального философско-правового анализа рассмотрены правовые источники и принципы судопроизводства запорожского казачества, определена возможность их отражения в теоретических разработках Концепции судебно-правовой реформы в Украине.
   Рекомендации диссертации могут быть использованы правоведами в реформировании судебной системы и применены в дальнейшей разработке методологии исследования развития национального правового процесса.
   Ключевые слова: национальное правосознание, этносоциокультурные факторы, этносоциум, судопроизводство Запорожской Сечи, судебная система, судебно-правовая реформа, право.

Andreev D.V. Ethnososiocultural factors of forming the national law consciousness (at an example of Zaporoshskaya Sich judicial system XVII-XVIII centuries). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in Law the speciality 12.00.12 – the philosophy of law – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2003.

   The dissertation thoroughly analyses the ethnic, social and cultural factors of law consciousness at Zaporoshskogo Kozatstva on a basis at judicial system of Zaporoshskaya Sich XVII-XVIII centuries. There were analyses the peculiarities of forming of law consciousness and determined it types and the structure. The special attention is paid to the phenomena of the national law consciousness, its influence on the development of state judicial system. The principles of legal proceedings of Zaporoshskaya Sich was investigated and the possibilitu of their reflecting in Conception of judicial law reform in Ukraine.
   The recommendations of the dissertation can be used by lawyers in the reforming the judicial system and can be applied in the further analysis of development of native law process in Ukraine.
   Key words: national law consciousness, ethnososiocultural factors, ethnososium, justice of Zaporoshskaya Sich, judicial system, judicial law reform, Law.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової  системи Запорозької Січі XVІІ-XVІІІ століть)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net