Автореферат
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аліментні правовідносини в Україні

Анотації

Афанасьєва Л.В. Аліментні правовідносини в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002.

   Дисертаційне дослідження містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних з правовим реґулюванням аліментних відносин. У роботі визначаються й обґрунтовуються поняття "сімейне правовідношення", "аліментне зобов’язання". Виходячи з законодавчого визначення поняття "сім’я" аналізується співвідношення кола членів сім’ї та суб’єктів аліментних правовідносин.
   У дисертації розроблено ряд науково-теоретичних положень, які стосуються правового реґулювання аліментних відносин з урахуванням новел, передбачених у новому Сімейному кодексі України. Розглядаються в комплексі аліментні зобов’язання подружжя, батьків та дітей, інших родичів, свояків, фактичних вихователів (вихованців).
   На підставі аналізу нормативно-правових актів шлюбно-сімейного законодавства та судової практики вироблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового реґулювання аліментних відносин і рекомендації для правозастосовчих органів.
   Ключові слова: сім’я, сімейне правовідношення, аліментне зобов’язання, член сім’ї, суб’єкт аліментного правовідношення, підстави виникнення аліментного правовідношення, шлюб, спорідненість, свояцтво, фактичне виховання.

Афанасьева Л.В. Алиментные правоотношения в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2002.

   Диссертационное исследование содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с правовым регулированием алиментных отношений. В работе определяются и обосновываются понятия "семейное правоотношение", "алиментное обязательство". Исходя из законодательного определения понятия "семья" анализируется соотношение круга членов семьи и субъектов алиментных правоотношений.
   Автор рассматривает семейные правоотношения как особый вид правоотношений, которые существенно отличаются от гражданско-правовых. Семейные правоотношения характеризуются следующими особенностями: тесно связаны с определенными субъектами и имеют лично-доверительный характер; имеют длящийся характер; права и обязанности за ними являются неотчуждаемыми; безвозмездны и возникают на основании специальных юридических фактов, предусмотренных в законе.
   В диссертации понятие алиментного обязательства формулируется с учетом того, что круг членов семьи и субъектов алиментных правоотношений не совпадает. Под алиментным обязательством понимается правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом юридических фактов, согласно которому одна сторона обязана содержать другую сторону – супруга (супругу), женщину (мужчину) при условии длительного совместного проживания одной семьей без регистрации брака, родственника или свойственника определенной степени родства или свойства, лицо, принявшее в свою семью ребенка, воспитанника, а последние вправе требовать выполнения этой обязанности. Рассматривается природа алиментного обязательства как вида семейных правоотношений, его свойства, круг субъектов.
   В работе разработан ряд научно-теоретических положений, касающихся правового регулирования алиментных отношений новым Семейным кодексом Украины. Рассматриваются в комплексе алиментные обязательства супругов, родителей и детей, других родственников, свойственников, фактических воспитателей (воспитанников).
   На основании анализа нормативно-правовых актов брачно-семейного законодательства и судебной практики выработаны конкретные предложения по усовершенствованию правового регулирования алиментных отношений и рекомендации для правоприменительных органов.
   Ключевые слова: семья, семейное правоотношение, алиментные обязательства, член семьи, субъект алиментного правоотношения, основания возникновения алиментного правоотношения, брак, родство, свойство, фактическое воспитание.

Afanasyeva L.V. Alimental law relations in Ukraine. Manuscript.

The dissertation is to get the scientific degree of candidate of juridical sciences on speciality 12.00.03 - civil law and civil process; family law; international private law. National judicial Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry. – Kharkov, 2002.

   The research includes the set of theoretical and practical questions connected with the law regulation of alimental relations. The concepts "family law relations", "alimental obligations" are outlined and explained in the work. The concept "family" is analyzed out of the law definition, touching the interrelations of the family members and the subjects of alimental law relations.
   In the dissertation the set of scientific and theoretical conceptions connecting law regulations of alimental relations, accounting the new researches in this sphere and foreseeing in the new Family Code of Ukraine are developed. The responsibilities of a married couples, parents and children, other relatives, person (guardian) who takes care of children in fact (the children themselves) are explained in a complex relations.
   The concrete propositions to make the law regulations of alimental relations perfect and recommendations for the law enforcement bodies are made on the basis of the analysis of statutory and lawful acts of family-marriage law and court practice.
   Key words: family, family law relations, alimental obligation, a family member, a subject of alimental law relations, the reasons of alimental relations appearance, marriage, relationship, guardian in fact.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аліментні правовідносини в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net