Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області)

Анотації 

Алфьоров С.М. Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області). — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 — кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право. — Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню діяльності органів внутрішніх справ курортних регіонів щодо протидії злочинності, аналізу її організації та здійснення, дослідженню форм і методів охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю у цих умовах, а також розробці шляхів їх удосконалення та оптимізації.
   У роботі схарактеризовано та проаналізовано середовище функціонування ОВС курортних регіонів та визначено особливості кримінологічної ситуації, яка суттєво впливає на організацію їх функціонування. Досліджено специфічні елементи кримінальної обстановки курортних регіонів, у тому числі політичні, соціальні, демографічні, економічні, психологічні її складники. Удосконалено класифікацію курортних регіонів та визначено специфіку кримінологічної ситуації в окремих типах районів. Розглянуто пріоритетні завдання органів внутрішніх справ курортних регіонів по протидії злочинності та специфіки їх прояву в окремих типах курортних регіонів. Запропоновано шляхи підвищення ефективності оперативно-службової діяльності служб та підрозділів ОВС курортних регіонів по протидії злочинності у контексті організації охорони громадського порядку та боротьби з окремими видами злочинів і правопорушень. Визначено основні напрями організації взаємодії в органах внутрішніх справ курортних регіонів у контексті протидії злочинності.
   Ключові слова: протидія злочинності, типи курортних регіонів, охорона громадського порядку, цільові структури в органах внутрішніх справ, кримінологічна характеристика, причинний комплекс, криміногенні фактори, тенденції злочинності.

Алферов С.Н. Деятельность органов внутренних дел по противодействию преступности в курортных регионах (криминологическое исследование по материалам Запорожской области).— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.— Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию деятельности органов внутренних дел курортных регионов по противодействию преступности, анализу ее организации и осуществления, форм и методов охраны общественного порядка и борьбы с преступностью в этих условиях, а также разработке путей их усовершенствования и оптимизации.
   В работе охарактеризована и проанализирована среда функционирования ОВД курортных регионов и определены особенности криминологической ситуации, которая оказывает существенное влияние на организацию их функционирования. Исследованы специфические черты криминальной обстановки курортных регионов, в том числе политические, социальные, демографические, экономические, психологические ее составные части. Усовершенствована классификация курортных регионов и на ее основе определена специфика криминологической ситуации в отдельных их типах. Рассмотрены приоритетные задачи органов внутренних дел курортных регионов по противодействию преступности и специфика их проявления в отдельных типах курортных регионов. Предложены пути повышения эффективности оперативно-служебной деятельности служб и подразделений ОВД курортных регионов по противодействию преступности в части организации охраны общественного порядка и борьбы с отдельными видами преступлений и правонарушений. Определены основные направления организации взаимодействия в органах внутренних дел курортных регионов во время осуществления противодействия преступности.
   Ключевые слова: противодействие преступности, типы курортных регионов, охрана общественного порядка, целевые структуры в органах внутренних дел, криминологическая характеристика, причинный комплекс, криминогенные факторы, тенденции преступности.

Alferov S.N. The Activity of Internal Affairs Bodies in the Counteraction against Crime in Resort Regions (Criminological Research according to data of Zaporozhye Oblast). — Manuscript.

Dissertation for Candidate of Juridical Degree. Speciality 12.00.08 — The Criminal Law and Criminology; Penitentionary Law.— National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkov, 2003.

   The dissertation is dedicated to the complex research of the activity of Internal Affairs Bodies of resort regions in the counteraction against crime; organization and carrying out of this activity is analyzed; forms and methods of maintenance of public order and struggle against crime in these conditions are examined; the ways of improvement and optimization of this activity are elaborated.
   Specific features of criminal situation of resort regions are defined and researched, including political, social, demographical, economic and psychological aspects. The classification of the resort regions is improved, and on its base the specificity of criminological situation in its specific types is determined. Priority tasks of Internal Affairs Bodies in resort regions are examined. The ways of improvement of the effectiveness of operational-official activity of services and subdivisions of Internal Affairs Bodies in the resort regions in the counteraction against crime are proposed, namely organization of maintenance of a public order and combating specific types of crime and misdemeanor. The main directions of organization of interaction among Internal Affairs Bodies of resort regions.
   Key words: counteraction against crime, types of resort regions, maintenance of a public order, target structures in Internal Affairs Bodies, criminological characteristic, causative complex, criminal factors, tendencies of crime.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регіонах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net