Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Стан страху та його роль в правоохоронній діяльності працівників ОВС
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Стан страху та його роль в правоохоронній діяльності працівників ОВС

Анотації 

Артем’єв В.О. Стан страху та його роль в правоохоронній діяльності працівників ОВС. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія. Національний університет внутрішніх справ. -Харків, 2003.

   Дисертація присвячена вивченню проблеми страху в організації поведінки як окремого індивіда, так і його взаємообумовленої поведінки в групі, а також проблемі страху як інструмента керування в системі побудови соціально-правових відносин. Страх як стримуючий фактор в оцінці небезпеки середовищного впливу широко використовується в системі правового регулювання суспільних відносин. Однак проблема психології страху в системі юридичної психології практично не висвітлена.
   Це пов’язане насамперед з тим, що відсутні достатньо ефективні методики, які дозволяли б класифікувати даний емоційний стан у його якісній структурі і силі прояву. Тому визначальною задачею в напрямку даного дослідження була розробка методик оцінки емоційного стану “страху”.
   В основу дослідження динаміки поведінки індивіда при дії небезпечного середовища було застосовано ефект “уникання - досягання”, що на підставі методики оцінки індивідуальної норми, розробленої в дослідженнях Л.М. Балабанової, В.А. Друзя, В.М. Самсонкіна, дозволив установити зони оптимального впливу середовища. Зіставлення із соматографічним контролем відеозапису реальної поведінки під час спортивного бою, суб’єктивної оцінки свого стану до бою й аналізу допущених помилок дозволив зіставити індивідуальні можливості із пропонованими умовами дії середовища, одержавши при цьому якісне і кількісне описання контрольованої поведінки.
   При цьому було встановлено, що якісна характеристика страху може бути пов’язана з острахом: упустити можливе; не зберегти досягнутого; не домогтися доступного; не зберегти те, що залишилося. Відповідно до цього страх може спонукати до агресивного нападу, до покірності, до захисту, до миролюбної поведінки.
   Можливість зображення цих характеристик у виді вектора в полях відображення форми поведінки дозволила зіставити якісну характеристику прояву страху і кількісну його величину в умовах конкретного впливу середовища на індивіда.
   Оцінюючи вплив сили страху, не залежно від його якісної спрямованості, на вибір адекватної поведінки, було встановлено, що зростання числа помилок збільшується по експоненті в міру віддалення від стану спокою. Отриманий результат дозволяє установити і контролювати допустимі межі страшного впливу середовища, у межах яких здійснюється найбільш ефективна адаптивна поведінка у забезпеченні адекватних відносин із ним.
   Ключові слова: страх, шкала вимірювання, адаптація, ефект “уникання - досягання”, соматографія.

Артемьев В.А. Состояние страха и его роль в правоохранительной деятельности работников ОВД. –Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. Национальный университет внутренних дел. -Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена изучению проблемы страха в организации поведения как отдельного индивида, так и его взаимообусловленного поведения в группе, а также проблемы страха как инструмента управления в системе построения социально-правовых отношений.
   Основываясь на положениях теории поля К. Левина и теоретических разработках в области экспериментальной психологии П. Фресса и Ж. Пиаже об определяющих параметрах в организации характера поведения, были построены пространства отражения адаптивного поведения. При построении такого рода пространств использовались определяющие характеристики, которые применяются в психофизиологии, экспериментальной психологии для получения объективных показателей, которые отражают динамику адаптивного поведения. В основу исследования динамики поведения индивида при действии опасной среды был использован эффект “избегание - достижение”.
   Оценка влияния силы страха, вне зависимости от его качественной направленности, на выбор адекватного поведения показала, что рост числа ошибок экспоненциально увеличивается по мере удаления от спокойного состояния. Полученный результат позволяет установить и контролировать допустимые границы устрашающего воздействия среды, в пределах которых осуществляется наиболее эффективное адаптивное поведение в обеспечении адекватного отношения со средой. Путём качественной оценки формы страха была установлена группа индивидов, которая оказывается наиболее устойчивой для организации адекватного адаптивного поведения в агрессивных средовых условиях.
   Ключевые слова: страх, шкала измерения, адаптация, эффект “избегание - достижение”, соматография.

Artemjev V.O. The state of fear and it’s role in the organisation of law enforcement activities of officers of Ministry of Internal Affairs. –Manuscript.

Thesis for degree of the candidate of psychological science Speciality 19.00.06 - juridical psychology. - National University of Internal Affairs. -Kharkov, 2003.

   The thesis deals with the problem of phobia in the organisation of behaviour as an individual as well as his mutual relationship behaviour in a group and also the problems of phobia as the method of formation in the system of structure of social-law relations.
   According to K. Levin’s theory of field theoretical working out in experimental psychology of P. Fress and J. Piage about main parameters in the organisation of the character of behaviour. While forming these fields the main characteristics were built. They are used in psychophysiology, experimental psychology to obtain real facts, which reflect the dynamics of adaptive behaviour. The effect “avoid - achieve” was used as the main fact of researe individual behaviour dynamics in the dangerous sphere. In the time of structure this kind of dimensions were used determinant the characteristics that are applied in psychophysiology, experimental psychology to receive objective parameters that reflect the dynamics of adaptive behaviour. In the basis of research of dynamics of individual behaviour in the time of the action of dangerous media was used the effect “avoid - achieve”.
   The valuation of influence of phobia, in spite of it’s qualificative direction for the choice of adequate behaviour showed that the growth of mistakes exponentially increase; by removal from the calm state. The obtained result allows to form and to control real boundaries of frightening influence of sphere within it the most effective adaptive behaviour in forming the adequate relation to the sphere is obtained. By means of qualificative valuation of the form of phobia, a group of persons that is the most stable for the organisation of adequate adaptive behaviour in the aggressive media conditions was arranged.
   Key words: phobia, scale of measuring, adaptation, effect “avoid - achieve”, somatografio.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Стан страху та його роль в правоохоронній діяльності працівників ОВС

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net