Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах

Анотації 

Атаманова Ю.Є. Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню прав промислової власності як форми участі в господарських товариствах. Відзначено, що для реалізації можливості передачі як вкладів до статутних фондів (капіталів) господарських товариств, такі об’єкти мають відповідати критеріям оборотоздатності: виключності; корисності; відчужуваності; можливості їх грошової оцінки; інвестиційної привабливості. Проведено аналіз прав промислової власності на відповідність сформульованим критеріям оборотоздатності й встановлено об’єкти, права на які не можуть бути інвестованими до статутних фондів (капіталів) господарських товариств.
   Обґрунтовано, що патентно-ліцензійні договори не повинні використовуватися як підстави участі у статутних фондах (капіталах) господарських товариств правами промислової власності. Механізм передачі останніх має “вписатися” до корпоративних правовідносин, що мають основне значення, але правові конструкції зазначених договорів повинні використовуватися як її істотні умови. Доводиться, що внесенню вкладів до статутного фонду господарського товариства правами промислової власності найбільш кореспондують правові конструкції договору про відступлення (передачу) виключних прав й договору виключної, особливо повної ліцензії.
   Сформульовано пропозиції для ліквідації законодавчих прогалин, пов’язаних з використанням прав промислової власності як форми участі в господарських товариствах.
   Ключові слова: права промислової власності, вклад до статутного фонду (капіталу), договір про відступлення (передачу) виключних прав, ліцензійна угода, засновницькі документи.

Атаманова Ю.Е. Права промышленной собственности как форма участия в хозяйственных обществах. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию прав промышленной собственности как формы участия в хозяйственных обществах. Данные объекты обладают рядом особенностей, которые должны непременно учитываться при их вовлечении в экономические отношения, в том числе и при передаче в качестве вкладов в уставные фонды (капиталы) хозяйственных обществ. В частности, к ним относятся исключительность и абсолютность прав на объекты промышленной собственности, необходимость их государственной регистрации, наличие охранного документа, подтверждающего право на конкретный объект промышленной собственности, обязательная уплата сборов за поддержание охранного документа в силе, ограничение срока правовой охраны прав на объекты промышленной собственности, в отдельных случаях возможность их ограниченного использования. Отмечено, что при внесении в качестве вкладов в уставные фонды (капиталы) хозяйственных обществ права промышленной собственности выступают в трёх аспектах: (а) как товар (рыночный продукт), подлежащий обмену на другой товар – корпоративные права, (б) как объект исключительных прав и (в) как нематериальный актив. Поэтому для реализации данной возможности рассматриваемые объекты должны соответствовать определённым условиям – критериям оборотоспособности – отражающим обозначенные аспекты. Автором к ним отнесены: исключительность, полезность, отчуждаемость, возможность денежной оценки, инвестиционная привлекательность. На основании анализа прав промышленной собственности на соответствие сформулированным критериям оборотоспособности установлены такие, которые не могут быть инвестированы в качестве вкладов в уставные фонды (капиталы) хозяйственных обществ: права на наименования происхождения товаров, фирменные наименования (в соответствии с действующим законодательством с перспективой возможности их использования в качестве вкладов в связи с обособлением в новом ГК Украины от наименований юридических лиц), знания и опыт, которые не получили формализации и объективирования в виде информации, рационализаторские предложения.
   В работе особое внимание уделено механизму передачи прав промышленной собственности в качестве вкладов при учреждении хозяйственных обществ. Основываясь на сравнительном анализе содержания и особенностей патентно-лицензионных договоров и учредительных документов определяется, что договоры об уступке (передаче) исключительных прав, а также лицензионные соглашения не должны использоваться в качестве основания участия правами промышленной собственности в уставных фондах (капиталах) хозяйственных обществ, как это имеет место в обязательственных отношениях, поскольку в таком случае не учитывается корпоративный характер такого участия. Механизм передачи рассматриваемых объектов в уставные фонды (капиталы) хозяйственных обществ должен соответствовать корпоративным правоотношениям, которые в данном случае имеют основополагающее значение, но правовые конструкции указанных договоров должны использоваться как её существенные условия. Автором отмечается, что внесению в уставные фонды (капиталы) хозяйственных обществ прав промышленной собственности наиболее корреспондируют правовые конструкции договора об уступке (передаче) исключительных прав и договора исключительной, особенно полной лицензии, которые в наибольшей мере отвечают как интересам учредителя передать полностью или предоставить только временное разрешение на использование принадлежащих ему исключительных прав создаваемому хозяйственному обществу, так и интересам последнего по формированию собственной обособленной имущественной (в широком смысле) базы деятельности.
   В работе сформулированы предложения по усовершенствованию механизма передачи прав промышленной собственности в уставные фонды (капиталы) хозяйственных обществ и по устранению имеющихся законодательных пробелов, связанных с использованием данных объектов как формы участия в хозяйственных обществах.
   Ключевые слова: права промышленной собственности, вклад в уставный фонд (капитал), договор об уступке (передаче) исключительных прав, лицензионный договор, учредительные документы.

Atamanova Yu. S. The industrial property rights as form of the participation in the business partnerships. – Manuscript.

Dissertation for the academic degree of the Candidate of Legal Sciences in the speciality 12.00.03. – civil law and civil procedure, family law, international private law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Wise, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the problem of the research of the industrial property rights as form of the participation in the business partnerships. It is shown that for the realization of the possibility of their transfer as payment to the statutory funds (authorized capitals) these objects are to meet criteria of the turnover ability as: exclusiveness, usefulness, alienability, possibility of their money estimation and investment attractiveness. The work gives analysis of the industrial property rights as to their conformity with the formulated criteria of the turnover ability it also determined the objects, the rights to which could not to be invested to the statutory funds (authorized capitals) of the business partnerships.
   It is given grounds as to the fact that the patent-licence agreements are not to be used as grounds for the participation in the statutory funds (authorized capitals) of the business partnerships by the industrial property rights. The mechanism of the latter transfer are to correspond to corporate legal relations, having the main significance, but legal constructions of the above-mentioned agreements are to be used as its essential terms. It is proved that insertion of the payments to the statutory funds (authorized capitals) of the business partnerships by the industrial property rights corresponds, to a considerable extent, to the legal construction of the agreement in connection with the ceding (transfer) of the exclusive rights and to the agreement of the exclusive, especially full licence.
   The prepositions in connection with the liquidation of the industrial property rights use as form of the participation in the business partnerships have been given.
   Key words: industrial property rights, payment to the statutory funds (authorized capitals), agreement in connection with the ceding (transfer) of the exclusive rights, licence agreement, statutory documents.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Права промислової власності як форма участі в господарських товариствах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net