Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні

Анотації 

Булгакова І.В. Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04. – Господарське право; господарсько-процесуальне право.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

   Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою, першим в Україні комплексним дослідженням теоретичних та практичних аспектів перевезень вантажів залізничним транспортом. На підставі теоретичних здобутків вчених юристів різних історичних періодів та аналізу чинного законодавства автором досліджуються питання кола учасників перевізного процесу, їх правий статус, планування процесу перевезення вантажів, визначення транспортного залізничного договору як правової форми господарських зв’язків, пов’язаних із перевезенням вантажів. Особливу увагу в роботі приділено дослідженню правової природи, значення, порядку укладання, змісту договору перевезення вантажів залізничним транспортом та договорів, пов’язаних із перевезенням вантажів залізничним транспортом.
   Значна увага в дисертації приділяється розробці пропозицій щодо удосконалення правового регулювання перевезень вантажів залізничним транспортом. Результатом дослідження стало внесення пропозицій щодо змін і доповнень до чинного законодавства України, проведення систематизації законодавства, яке регулює залізничні перевезення вантажів, виявлення прогалин і колізій в цьому законодавстві та способи їх усунення.
   Ключові слова: перевезення вантажів залізничним транспортом, транспортний залізничний договір, договір залізничного перевезення вантажів, договір про експлуатацію залізничної під’їзної колії, договір про подачу та забирання вагонів, договір на переробку вантажів.

Булгакова И.В. Правовое регулирование перевозки грузов железнодорожным транспортом в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04. – Хозяйственное право; хозяйственно-процесуальное право. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

   Диссертация является самостоятельной завершенной научной работой, первым в Украине комплексным исследованием теоретических и практических аспектов перевозки грузов железнодорожным транспортом. На основании теоретических достижений ученых – юристов разных исторических периодов и анализа действующего законодательства автором исследуются вопросы круга участников процесса перевозки, их правовое положение, планирования процесса перевозки грузов, определения понятия транспортного железнодорожного договора как правовой формы хозяйственных связей, связанных с перевозкой грузов. Особое внимание в работе уделено исследованию правовой природы, значения, порядку заключения, содержанию договора перевозки грузов железнодорожным транспортом и договоров, связанных с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.
   В результате исследования диссертанткой подчеркивается, что договор перевозки грузов железнодорожным транспортом не охватывает всех стадий процесса перевозки грузов. Для надлежащего осуществления процесса перевозки заключаются договоры организационного типа, среди которых широкого распространения получили договоры про эксплуатацию железнодорожных подъездных путей, договоры про подачу и уборку вагонов, договоры про перевалку грузов и другие. В связи с этим автором предлагается определение транспортного железнодорожного договора как хозяйственного договора, по которому одна сторона (транспортная организация) предоставляет другой стороне услуги по поводу перевозки грузов, эксплуатации транспортных средств и путей сообщения, направленные на осуществление процесса перевозки, а другая сторона должна уплатить за эти услуги установленную плату.
   Отдельное внимание в роботе уделено исследованию понятий железнодорожных подъездных путей, договоров про эксплуатацию железнодорожных подъездных путей, договоров про подачу и уборку вагонов, договоров на перевалку грузов, которые перевозятся в прямом смешанном сообщении. Анализируется порядок заключения этих договоров, их содержание и ответственность сторон.
   В работе указывается, что в данное время в Украине организуется перевозка грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. Отношения, связанные с перевозкой грузов в прямом смешанном сообщении регулируется двумя видами договоров: договором перевозки грузов в прямом смешанном сообщении и договорами, которые заключаются между транспортными организациями разных видов транспорта и регламентируют порядок их работы по организации таких перевозок грузов. В работе исследуется порядок заключения и содержание этих договоров, который в целом законодательством Украины не урегулированный. По этому поводу вносится предложение относительно установления в Уставе железных дорог Украины, а также в Правилах обслуживания железнодорожных подъездных путей порядка заключения и содержания договоров между железной дорогой и морским (речным) портом. Автором подчеркивается, что нет необходимости законодательно ограничивать отношения в данной сфере лишь железнодорожно-водным сообщением. По мнению автора, указанные отношения должны регулироваться с помощью узловых соглашений. В работе исследуется правовая природа этих соглашений, анализируется законодательство относительно них бывшего Союза ССР и Российской Федерации. На основании этого вносятся предложения относительно внесения изменения и дополнений в Устав железных дорог Украины.
   Значительное внимание в диссертации отводится разработке предложений относительно усовершенствования правового регулирования перевозки грузов железнодорожным транспортом. Результатом исследования стало внесение предложений относительно изменений и дополнений к действующему законодательству Украины, проведена систематизация законодательства, регулирующего железнодорожные перевозки грузов, выявлены пробелы и коллизии в этом законодательстве и предложены способы их устранения.
   Ключевые слова: перевозка грузов железнодорожным транспортом, транспортный железнодорожный договор, договор железнодорожной перевозки грузов, договором про эксплуатацию железнодорожного подъездного пути, договор про подачу и уборку вагонов, договор на перевалку грузов.

Bulgakova I.V. Legal Regulation of Cargo Transit by Rail Freightage in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for Candidate’s degree in Jurisprudence. Speciality: 12.00.04 – Business Law; Business and Procedure Law.- Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2003.

   This thesis is an independent and completed scientific work presenting the first research of theoretical and practical aspects of cargo transit by rail freightage in Ukraine. On the basis of theoretical achievements of academic lawyers of different historical periods and the analysis of the current legislation the author investigates the issues inseparably linked with the transportation processes, their legal status, cargo transit planning as well as the definition of transport agreement being a legal form connected with the cargo transportation. Special emphasis is made on the research of the legal nature, significance, agreement conclusion procedures and contents of the agreement for cargo transit by rail freightage and agreement connected with cargo transit by rail freightage.
   The thesis focuses on the elaboration of proposals to improve legal regulation of cargo transit by rail freightage. The research resulted of introducing proposals for amendments and addition to the current legislation of Ukraine. Besides, systematization of the legislation that regulates railway cargo transportation has been carried out revealing gaps and collisions in this legislation and the ways to eliminate them.
   Key words: cargo transit by rail freightage, transport railway agreement, railway cargo transportation agreement, railway approach lines operation agreement, car feed and cleaning agreement, cargo transfer agreement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net