Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Митно-правовий режим транзиту в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Митно-правовий режим транзиту в Україні

Анотації 

Бережна К.В. Митно-правовий режим транзиту в Україні. – Рукопис (210 стор.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

   Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем митно-правового режиму транзиту в Україні. В роботі визначено поняття митно-правового режиму, розкрито зміст одного з його видів - транзиту, встановлено місце та роль розглянутого режиму в системі зовнішньоекономічній діяльності України, проведено класифікацію транзиту за різними критеріями. На основі аналізу норм чинного адміністративного законодавства та законодавства про митну справу надано пропозиції щодо вдосконалення системи джерел митно–правового режиму транзиту та практичної діяльності митних органів в цій сфері.
   Обґрунтовано необхідність спрощення порядку проходження митного контролю та митного оформлення щодо транзиту та запропоновано ряд нових засобів підвищення ефективності процедур. З’ясовано сутність та підстави адміністративної відповідальності за порушення митних правил, особливо в частині порушення порядку транзиту та напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в цій сфері.
   Ключові слова: митно-правовий режим, митний режим, транзит, митний кордон, переміщення товарів, митні процедури, митний контроль, вантажна митна декларація, митне оформлення, порушення митних правил, адміністративна відповідальність.

Бережная Е.В. Таможенно-правовой режим транзита в Украине. – Рукопись (210 стр.)

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

   Диссертация является комплексным научным исследованием проблем таможенно-правового режима транзита в Украине. В работе определено понятие таможенно-правового режима, раскрыто содержание транзита как одного из видов таможенно-правового режима, установлено его место и роль в системе внешнеэкономической деятельности Украины. Выявлен перечень условий, требований и ограничений рассмотренного режима; проведена классификация транзита по различным критериям. В диссертации проанализирована система источников права, регламентирующих осуществление транзитных перевозок, разработаны предложения относительно ее усовершенствования; обоснована необходимость систематизации путем кодификации с группировкой норм по предмету правового регулирования. В частности, с целью устранить дублирование норм в новом Таможенном кодексе Украины, предложено регламентировать транзит исключительно в Разделе 8, посвященном таможенным режимам, в главе 33 “Транзит”.
   Дана характеристика таможенных процедур, осуществление которых является необходимой предпосылкой размещения товаров под режим транзита. Установлено, что такими процедурами являются таможенное оформление, таможенный контроль и взыскание таможенных платежей; определены особенности их проведения во время транзита; аргументирована необходимость упрощения порядка прохождения таможенного контроля и таможенного оформления. В работе предложен ряд рекомендаций по усовершенствованию нормативно-правовой базы таможенного контроля и таможенного оформления транзита с целью повышения их эффективности, таких, как: заполнение грузовой таможенной декларации типа “транзит” исключительно в электронном виде; размежевание функций таможни отправления и таможни назначения относительно таможенного оформления транзита; определение конкретного перечня функций должностного лица таможни назначения.
   Раскрыты сущность и основания административной ответственности за нарушение таможенных правил, в особенности в части нарушения порядка перемещения товаров в режиме транзита и разработаны предложения относительно усовершенствования нормативно-правовой базы в этой сфере. Автором установлено, что к перечню объектов такого вида административного правонарушения, как нарушение таможенных правил, относятся: порядок перемещения товаров и других предметов (далее товаров) через таможенную границу Украины; порядок пропуска товаров через таможенную границу Украины; порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины; порядок обложения таможенными платежами и их уплаты. Учитывая тот факт, что в статье 319 “Понятие нарушения таможенных правил” нового Таможенного кодекса Украины закреплен единственный объект правонарушения - порядок перемещения товаров через таможенную границу Украины, предложено соответствующим образом расширить перечень объектов нарушения таможенных правил.
   Ключевые слова: таможенно-правовой режим, таможенный режим, транзит, таможенная граница, перемещение товаров, таможенный контроль, грузовая таможенная декларация, таможенное оформление, нарушения таможенных правил, административная ответственность.

Berezhna K. V. The Customs-legal regime of Transit in Ukraine. – Manuscript (210 pgs.)

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law) on the specialty 12.00.07 – Theory of Management; Administrative Law and Process; Financial Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2003.

   This thesis is a scientific research of the problems of customs-legal regime of transit in Ukraine.
   In the present work the contents of regime of transit are exposed, its place and role in a system of foreign trade activities of Ukraine are determined, the classification of transit on various criterions is conducted.
   The propositions concerning improvement of legal regulation of the goods transition through customs territory of Ukraine in a regime of transit and practical activity of customs bodies in this sphere are given in view of analysis of Ukrainian administrative and customs legislation. The necessity of simplification of transit customs control and customs clearance procedures is justified.
   The essence and basis of the administrative responsibility for the violation of customs rules, in particular during the transit of goods, are resolved. Practical suggestions concerning the improvement of legal base in the given sphere are developed.
   Key words: customs–legal regime, customs regime, transit, customs border, transition of goods, customs control, customs declaration, customs clearance, violation of customs rules, administrative responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Митно-правовий режим транзиту в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net