Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття

 Анотації

Крупа Л.Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 07.00.01. – Історія України. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2003.

   У дисертації вперше проведено комплексне дослідження всебічної діяльності митрополита Андрея Шептицького, показано вплив на суспільне і культурно-просвітнє життя Галичини наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. Проаналізовано та класифіковано джерела та історіографію проблеми, визначено здобутки та недоопрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників: відображено діяльність митрополита через політичну призму; тенденційність робіт; науково-популярний стиль більшості праць. За допомогою хронологічно-проблемного методу дослідження розглянуто багатогранність впливу Шептицького на суспільно-культурні процеси в Галичині. Особливу увагу присвячено співпраці митрополита з українськими партійними колами, висвітлено еволюцію його політичної платформи в контексті боротьби українського народу за соборність і незалежність України. Встановлено мотиви зв’язку з освітніми установами й товариствами, надання владикою окремим представникам інтелігенції матеріальної допомоги для наукових цілей. Проаналізовано взаємовідносини з легальними молодіжними організаціями, ініціювання та участь у створенні нових товариств християнського та світського спрямування. В цьому контексті значну увагу зосереджено на заснуванні і підтримці Шептицьким закладів для сиріт. У дисертації обґрунтовано, що митрополит Андрей Шептицький проводив свою діяльність керуючись християнськими переконаннями і християнським патріотизмом, тому у політичних питаннях він дотримувався легітимності, а в культурно-просвітніх намагався компенсувати українцям державні інстанції, виховати українців у любові до Бога і Батьківщини.
   Ключові слова: митрополит Андрей Шептицький, Українська греко-католицька церква, Галичина, християнство, українці, поляки.

Крупа Л.Л. Влияние митрополита Андрея Шептицкого на общественную и культурно-просветительскую жизнь в Галичине в конце ХIХ – в первой половине ХХ века. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01. – История Украины. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2003.

   В диссертации впервые поддано комплексному исследованию деятельность митрополита Андрея Шептицкого и его влияние на общественную и культурно-просветительскую жизнь Галичины в конце ХІХ – в первой половине ХХ века. При этом проведена работа над анализом и классификацией первоисточников, историографии проблемы, определено достижения и промахи отечественных и иностранных исследователей: изображение деятельности митрополита через политическую призму; тенденциозность работ; научно-популярный стиль большинства трудов. С помощью хронологическо-проблемного метода исследования рассмотрено многогранность влияний Шептицкого на общественно-культурные процессы в Галичине. Особенное внимание в этом контексте сосредоточено на его сотрудничестве с украинскими партийными кругами, отображено эволюцию политической платформы и под какими влияниями она происходила в контексте борьбы украинского народа за соборность и независимость Украины. Определены мотивы связи с образовательными учреждениями и организациями, сотрудничества с “Просвитой”, “Ридною школою”, НТШ, “Богословским научным обществом”, а также мотивы передачи митрополитом отдельным представителям интеллигенции материальной помощи для научных целей. Исследуются взаимоотношения с легальными молодежными организациями, инициирование и участие в создании новых обществ христианского и светского направления. В этом контексте значительное внимание сосредоточено на поддержании Шептицким заведений по удержанию сирот. В диссертации утверждено, что митрополит Андрей Шептицкий проводил свою деятельность в первую очередь руководствуясь христианскими убеждениями и христианским патриотизмом, поэтому в политических вопросах он придерживался легитимности, а в культурно-просветительских стремился компенсировать украинцам государственные инстанции, а также воспитать сограждан в любви к Богу и Отечеству, дать им возможность свободно получать образование.
   Ключевые слова: митрополит Андрей Шептицкий, Украинская греко-католическая церковь, Галичина, христианство, украинцы, поляки.

Krupa L.L. The influence of metropolitan Andrey Sheptytsky on the modern cultural life and enlightment of Halychyna at the late 19-th, early 20-th centuries. Manuscript.

Dissertation for the attainment of the scientific degree of Candidate of Historical Sciences: Speciality 07.00.01. – History of Ukraine. – Chernivtsi State University named after Yu. Fedkovych, Chernivtsi, 2003.

   The dissertation is devoted to the investigation of metropolitan Andrey Sheptytsky’s activity, his influence on social, cultural, and educational life of Halychyna at the late 19-th, early 20-th centuries. The author gives the thorough analysis and classification of the referential literature, records, annals and the historiography upon the problem. He also defines gains and shortcomings of native and foreign researchers, which proves the importance and novelty of the given thesis. The main sources of the information for the dissertation were the documentts of Lviv Central State Archive, State Archive of Lviv Oblast`, and manuscripts of Lviv State Scientific Library named after V. Stephanyk.
   The author illuminates political, cultural, and economic life of Ukraine in the late 19-th century within Austro-Hungarian Empire, which enables tocomprehend the importance of the metropolitan’s work for the social and cultural rebirth of the country. While being in charge of the Greek-Catholic Church of Ukraine metropolitan Sheptytsky was trying to make it a part of the nation’s life and the bedrock of the national spirit. The special attention in the complex research is given to the metropolitan’s activities in enlightening and political life of Ukraine. The dissertation illustrates that Sheptytsky held his metropolitan’s post during the most stressful period in the history of Halychyna and the whole Ukraine; at time, when all means and resources that could help the rebirth of the nation should have been brought into action. Being a priest by his nature and position he could not but participate in spiritual and social life of Halychyna and Ukraine. It is undoubtful that he strived for the freedom for Ukrainians, which he thought, could be achieved only by peaceful ways. He supported no methods of political violence, and thus his relations with such underground organisations like OUN and UPA were distant and reserved. The author describes the relationship of Andrey Sheptytsky with the Polish in between-wars period, during which he definitely held pro- Ukrainian position and strongly condemned Poland’s expansion on the east. He also criticised totalitarian regimes of Germany and Russia in the 20’s of the 20-th century. He dissertation gives the characteristics of the educational life in Halychyna when Andrey Sheptytsky held the office. It also reveals his assistance in striving of Halychyna’s nobility to open the Ukrainian University. It was due to Sheptytsky that this dream came true; due to his participation in political negotiations between the Polish and the Ukrainians. It is as well established that Sheptytsky was engaged with Ukrainian underground university and assisted in the creation of Theological Academy in Lviv in 1928. The metropolitan was interested in Ukrainian educational establishments on a large scale: he donated financial aid to Ukrainian Agricultural Academy in Podebrady (Czechoslovakia); supported Ukrainian students’ body in Warsaw. A special attention in the research is given to his collaboration with Shevchenko’s Scientific Society, in which he made membership in 1926.
   The paper highlights the reasons for interconnection of educational organisations and communities like “The Pedagogical society of Russ”, “Prosvita”, “ Ukrainian school”. It is as well stated that the metropolitan gave financing aid to some national intellectuals to promote their scientific work. He also urged the priests to help Ukrainian education and culture to evolve.
   The author claims the metropolitan’s initiative and assistance in creation of new Christian, cultural, and legal youth organisations like “Plast”.
   Much attention is given to Sheptytsky’s founding and boosting of various educational establishments and care for orphans, the number of which dramatically increased after World War II. Poland was trying to updring these orphans as Polish citizens and made them forget about their belonging to Ukrainian nation. The metropolitan managed to organise an active sponsorship to such orphanages with the help from local authority as well as from Diaspora abroad.
   Key words: metropolitan Andrey Sheptytsky, Ukrainian Greek-Catholic Church, Halychyna, Christianity, Ukrainian, Poland.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net