Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799- 1917 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799- 1917 рр.)

 Анотації

Кравченко О.В. Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799- 1917 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003.

   У дисертації на підставі широкого кола джерел, більшість з яких уперше вводиться до наукового обігу, комплексно проаналізовано благодійну діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії наприкінці ХVІІІ-на поч. ХХ ст. В роботі з’ясовано основні напрями, форми та масштаби церковної й монастирської доброчинності, виявлено механізм створення, управління та фінансування органів станової, церковно-громадської опіки, парафіяльних та єпархіальних благодійних закладів і товариств Православної Церкви, встановлено рівні взаємодії духовного відомства та світських установ у здійсненні благодійних ініціатив. Розкрито особистий внесок православного духовенства в підтримку народної освіти, у здійсненні матеріальної допомоги населенню та організації зборів пожертвувань. Встановлено особливості доброчинної діяльності Церкви під час воєнних дій та стихійних лих.
   У дисертації доведено, що благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії проявлялась у тісному взаємозв’язку із загальними тенденціями розвитку держави і суспільства, але мала власні регіональні особливості.
   Ключові слова: благодійність, духовенство, монастирі, парафія, пожертвування, Православна Церква, церковна опіка, Харківська єпархія.

Кравченко Е. В. Благотворительная деятельность Православной Церкви в Харьковской епархии (1799-1917 гг.) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. – Харьков, 2003.

   Диссертация является первой комплексной работой в отечественной историографии, посвященной анализу благотворительной деятельности Православной Церкви в Харьковской епархии в конце ХVІІІ-начале ХХ ст. Исследование проведено на основе широкой базы источников – опубликованных документов, архивных материалов, периодической печати, мемуаров, большинство из которых впервые введены в научный оборот.
   В работе раскрываются основные направления, формы и масштабы церковной и монастырской благотворительности в Харьковской епархии. Изучаются механизмы создания, управления и финансирования органов сословного и церковно-общественного призрения, (попечительств, братств). Представлена динамика развития церковно-приходских попечительств в Харьковской епархии, выделены четыре основных периода количественного и качественного изменения их деятельности. Благотворительность церковно-приходских попечительств в Российской империи различалась и зависела от места их нахождения. В Санкт-Петербурге и Москве их деятельность была более эффективной, чем в провинции. В губернских городах – значительнее, чем в сельской местности.
   Дана характеристика разнообразным благотворительным заведениям Православной Церкви: больницам, богадельням, приютам, странноприимным домам как при церквях, так и при монастырях. Предпринята попытка выяснить различия между ними, особенности их финансирования. Доказано, что среди украинских епархий в составе Российской империи Харьковская епархия была представлена наибольшим количеством филантропических заведений для духовенства и мирян при церквях и монастырях. Особое место в процессе создания и финансирования благотворительных заведений и церковноприходских школ принадлежало Святогорской Успенской Пустыни и Ряснянскому Свято-Димитриевскому монастырю.
   В исследовании представлены категории населения, получавшего помощь от сословных и церковно-общественных учреждений. Рассмотрено участие духовенства в оказании личной и организационной помощи за пределами епархии при стихийных бедствиях – пожарах, неурожаях. Показано, что благодаря благотворительным пожертвованиям восстанавливались и строились храмы, памятники архитектуры, существовали духовные миссии, комитеты, общества на различных уровнях и масштабах. Представители белого духовенства принимали участие в деятельности светских благотворительных учреждений.
   Поддержка народного образования со стороны Православной Церкви проявлялась как помощь учебным заведениям и наиболее бедным учащимся. Значительный вклад в дело развития и финансирования народного образования был осуществлен харьковскими архиепископами Филаретом, Макарием, Нектарием, Амвросием и др., которые жертвовали личные средства на эти цели. Наиболее распространённой формой помощи были именные стипендии духовенства и монастырей, создание обществ взаимопомощи при учебных заведениях для малообеспеченных учащихся. Благотворительная поддержка церковноприходских школ осуществлялась церковноприходскими попечительствами, монастырями и духовенством.
   В исследовании показана благотворительная деятельность Православной Церкви в периоды военных действий ХІХ-нач. ХХ вв., определены её особенности, формы, методы. Сделан вывод, что благотворительная деятельность белого и черного духовенства находилась во взаимосвязи со светскими структурами и была направлена на оказание помощи солдатам, их семьям, беженцам.
   В работе доказано, что благотворительная деятельность Православной Церкви в Харьковской епархии проявлялась в тесной взаимосвязи с общими тенденциями развития государства и общества, однако имела собственные региональные особенности.
   Приложения к диссертации содержат информацию и сводные таблицы по Харьковскому попечительству о бедных духовного звания, по церковноприходским попечительствам, больницам, богадельням, приютам, церковноприходским школам при церквях и монастырях, по обществам взаимопомощи при духовных учебных заведениях Харьковской епархии.
   Ключевые слова: благотворительность, духовенство, монастыри, приход, пожертвования, Православная Церковь, церковное призрение, Харьковская епархия.

Kravchenko O.V. Charitable work of the Orthodox Church in Kharkiv’s eparchy (1799 - 1917). – Manuscript.

Thesis of Candidate of Historical science Degree by specialty – 07.00.01 - History of Ukraine – Kharkiv National V.N.Karazin University. – Kharkiv, 2003.

   The complex analysis of charitable work of the Orthodox Church in Kharkiv’s eparchy in the end XVIІІ – early XX centuries was made in the dissertation on the base of the great number of sources. Based directions, forms and scales of the church and cloister charity were determined. The mechanism of creation, leading and financing of the estate authorities, church and civil guardianship, parish and eparchy charitable organizations and associations of the Orthodox Church was defined. The equal co-operation of the ecclesiastical department and the secular organizations for the noble initiative execution was determined. The special contribution of the Orthodox priesthood to support people’s education by a pecuniary aid and domination collection was opened. The peculiarity of the Church charitable work during wars and natural calamities was defined.
   There was proved in the dissertation, that the Church charitable work in Kharkiv’s eparchy had been realized in co-operation with general tendencies of the country and society development, but it had its own region peculiarities.
   Key words: charity, priesthood, cloister, parish, domination, Orthodox Church, church charity, Kharkiv’s eparchy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799- 1917 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net