Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні

Анотації 

Бедний О.І. Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003.

   У дисертації досліджуються організаційні та правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні як одного з видів публічної служби.
   В роботі сформульовано авторське поняття служби в органах місцевого самоврядування як виду діяльності осіб та охарактеризовано її ознаки. Пропонується авторська система принципів служби.
   Розглядаються сутнісна характеристика та зміст організаційних основ служби в органах місцевого самоврядування. Досліджуються окремі організаційні основи служби, зокрема, встановлення посад і визначення посадових повноважень, визначення умов та правил проходження служби, правового статусу службовців.
   Аналізуються структура і зміст адміністративно-правового інституту служби в органах місцевого самоврядування. Сформульовані авторські пропозиції щодо вдосконалення організації служби та напрямків його адміністративно-правового забезпечення.
   Ключові слова: публічна служба; служба в органах місцевого самоврядування; службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування; організація служби в органах місцевого самоврядування.

Bednyi O.I. Organizational and legal grounds of service in local self-government bodies in Ukraine. – Manuscript.

Thesis to the scientific degree of Candidate of sciences in Law on specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and procedure; financial law. – Odessa National Law Academy, Odessa, 2003.

   The thesis is devoted to research of organizational and legal aspects of service in local self-government bodies in Ukraine.
   The work contains author’s characteristics of service in local self-government bodies as a type of activity of persons and features of this kind of service. The author proposes a system of principles of service.
   The author overviews essential characteristics and contents of organizational grounds of service in local self-government bodies, such as establishment of offices and providing for office powers and duties, providing for office appointments, career regulations, dismissal from service, legal status of officials and employees.
   Structure and contents of legal institute of service in local self-government bodies in administrative law are being analyzed. The author proposes certain measures for improvement of organization of service and means of appropriate provisions in administrative law.
   Key words: public service; service in local self-government bodies; public servants and officials in local self-government bodies; organization of service in local self-government bodies.

Бедный О.И. Организационно-правовые основы службы в органах местного самоуправления в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2003.

   В диссертации исследуются организационные и правовые основы службы в органах местного самоуправления в Украине как одного из видов публичной службы.
   В работе сформулировано авторское понятие службы в органах местного самоуправления как вида деятельности лиц на должностях в деконцентрированных публично-властных органах. Служба в органах местного самоуправления рассматривается как профессиональная, на постоянной основе деятельность лиц, которые занимают должности в органах местного самоуправления и их аппарате по обеспечению выполнения их задач и функций и получают заработную плату за счет средств местных бюджетов.
   Исследуются и характеризуются признаки этого вида публичной службы: а) служба является профессиональной, на постоянной основе деятельностью; б) служба осуществляется на должностях в органах местного самоуправления и их аппарате; в) содержанием службы является обеспечение задач и функций органов местного самоуправления; г) финансирование службы осуществляется за счет средств местных бюджетов.
   Предлагается авторская система принципов службы в органах местного самоуправления, призванная обеспечить эффективность ее организации и осуществления: верховенство права и законность; приоритет прав и свобод человека; самостоятельность кадровой политики в органах местного самоуправления; равный доступ граждан к службе с учетом деловых качеств и профессиональной подготовки; профессионализм и компетентность служащих; подконтрольность и подотчетность служащих и их ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей; правовая и социальная защищенность служащих; внепартийность (политическая нейтральность) служащих.
   Рассматривается сущностная характеристика и содержание организационных основ службы в органах местного самоуправления, дается их авторское определение. Организационные основы службы рассматриваются как совокупность взаимосвязанных нормативно закрепленных мер, направленных на создание, замещение и исполнение должностей на службе в органах местного самоуправления.
   Исследуются отдельные организационные основы службы, в частности, установление должностей и определение должностных полномочий, определение способов и порядка замещения должностей, правил прохождения службы, оснований и порядка увольнения со службы в органах местного самоуправления, правового статуса служащих органов местного самоуправления.
   Предлагается авторское понятие должности в органах местного самоуправления: это основанная в установленном порядке органом или должностным лицом местного самоуправления первичная структурная единица органа местного самоуправления, которая включает в себя содержание и объем задач, функций и полномочий лица, которое ее занимает, и содержится за счет средств местного бюджета.
   С учетом полноты нормативной регламентации установления должностей и определения должностных полномочий должности в органах местного самоуправления классифицируются на три группы: а) должности, существование и круг полномочий которых предусмотрены непосредственно законодательством; б) должности, существование и механизм установления которых предусмотрены законодательством, а круг полномочий и механизм их определения законодательно не определены; в) должности, относительно которых законодательством предусмотрен механизм их установления, однако не предусмотрен механизм определения круга полномочий.
   Характеризуются способы замещения должностей на службе в органах местного самоуправления: выборы; избрание; утверждение; назначение на неопределенное время по конкурсу; назначение на неопределенное время без конкурса; назначение на определенное время (по контракту). Рассматриваются составляющие прохождения службы: а) вступление на должность; б) испытание служащих; в) присвоение рангов; г) стажировка, переподготовка и повышение квалификации служащих; д) создание и функционирование кадрового резерва службы; е) аттестация служащих; ж) прекращение службы.
   Исследуются отдельные элементы правового статуса служащих органов местного самоуправления: права и гарантии; обязанности, ограничения и запреты; ответственность. Предлагается различать: а) элементы правового статуса служащего, закрепленные в статусе соответствующей должности; б) элементы правового статуса служащего, не закрепленные в статусе должности.
   Анализируются структура и содержание административно-правового института службы в органах местного самоуправления. На основе анализа современного состояния организации службы в органах местного самоуправления, сформулированы авторские предложения о ее усовершенствовании и направлениях его административно-правового обеспечения: постепенная кодификация базовых административно-правовых норм, которые касаются общих вопросов организации государственной службы и службы в органах местного самоуправления; пересмотр существующих и принятие новых подзаконных актов, которых требуют задачи реформирования службы, на общегосударственном уровне; постепенная активизация местной нормотворческой деятельности в сфере организации службы в органах местного самоуправления в пределах действующего законодательства.
   Ключевые слова: публичная служба; служба в органах местного самоуправления; служащие и должностные лица органов местного самоуправления; организация службы в органах местного самоуправления.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові основи служби в органах місцевого самоврядування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net