Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління

Анотації 

Бакалінська О.О. Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади державного управління. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2003.

   Дисертацію присвячено аналізу організаційно-правових засад державного управління щодо захисту економічної конкуренції. Досліджені теоретичні передумови формування і розвитку конкурентного законодавства і права України. Визначено місце і роль конкурентного законодавства і права в системі законодавства і права України та перспективи його розвитку на майбутнє. Досліджені організаційні засади захисту економічної конкуренції в Україні; особливості державної політики та державного управління в сфері економічної конкуренції, особливості державного контролю в сфері конкуренції та розроблені пропозиції щодо його вдосконалення; шляхом аналізу компетенції органів державного управління в сфері конкуренції визначена їх система. Встановлені особливості заходів адміністративного примусу, що застосовуються до порушників конкурентного законодавства.
   Ключові слова: конкурентне право, конкурентне законодавство, конкурентна політика, афілійовані особи, державне управління в сфері захисту економічної конкуренції, державний контроль за дотриманням конкурентного законодавства, заходи адміністративної відповідальності щодо захисту економічної конкуренції.

Бакалинская О.О. Защита экономической конкуренции: организационно-правовые основы государственного управления. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2003.

   Диссертация “Защита экономической конкуренции: организационно-правовые основы государственного управления” посвящена анализу особенностей формирования конкурентного законодательства в Украине и за рубежом. Путем анализа моделей построения конкурентного законодательства в мире определяются перспективы развития конкурентного законодательства в будущем. Основными направлениями усовершенствования конкурентного законодательства Украины называются: унификация терминологического аппарата, систематизация норм конкурентного законодательства, а также гармонизация конкурентного законодательства Украины и ЕС.
   Значительное место в диссертации отведено исследованию проблем формирования и развития конкурентного права в Украине, определению предмета и метода правового регулирования конкурентного права, определению места конкурентного права в системе права Украины. Вводится авторское определение конкурентного права как совокупности правовых норм, направленных на формирование и развитие конкурентной среды путем предупреждения и ограничения проявлений монополизма и недобросовестной конкуренции в рыночной экономике.
   Существование конкурентной среды в экономике Украины неразрывно связано с проведением целенаправленной конкурентной политики. Конкурентная политика в диссертации рассматривается как комплекс организационно-правовых мер, направленных на развитие и защиту конкуренции, преодоление монопольных тенденций и недобросовестной конкуренции в экономике Украины, регулирование деятельности субъектов природных монополий, поддержка субъектов хозяйствования, обеспечивающая развитие экономической конкуренции и осуществляемая специально уполномоченными органами исполнительной власти. Реализация заданий конкурентной политики проводится путем осуществления функций государственного управления в сфере экономической конкуренции. Особенностью государственного управления в сфере экономической конкуренции является то, что государственное управление носит дополнительный характер, т.е. применяется тогда, когда рыночный механизм не может урегулировать рыночные отношения исключительно за счет действия экономических регуляторов. Еще одной особенностью государственного управления в сфере конкуренции является наличие множественности органов государственного управления в сфере экономической конкуренции. Так, специальной компетенцией в конкуренции наделены: Кабинет Министров Украины, Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Антимонопольный комитет Украины, Фонд государственного имущества Украины, Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политике и др. В диссертации определяется и анализируется компетенция каждого из этих органов. Определяется, что центральное место среди органов государственного управления конкуренцией принадлежит Антимонопольному комитету Украины как органу специальной компетенции в сфере конкуренции. Анализ компетенции Антимонопольного комитета Украины позволил провести классификацию его полномочий в зависимости от функций управления, которые реализуются антимонопольными органами в процессе управленческой деятельности.
   В диссертации определяется, что основной функцией государственного управления, которая реализуется Антимонопольным комитетом Украины, является функция контроля. В процессе реализации функции контроля антимонопольные органы реализуют цель своей деятельности - предупреждение, ограничение и пресечение проявлений монополизма и недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности. В диссертации анализируются виды контрольной деятельности антимонопольных органов.
   Следствием контрольной деятельности антимонопольных органов является применение последними мер административного принуждения к нарушителям конкурентного законодательства. Анализ особенностей практики применения мер административной ответственности в сфере конкуренции позволяет определить, что основной мерой ответственности в сфере экономической конкуренции является применение штрафных санкций к нарушителям конкурентного законодательства. Кроме применения штрафных санкций к нарушителям, антимонопольные органы применяют дополнительные меры административной ответственности, такие как: раздел монопольных субъектов, блокирование ценных бумаг, арест имущества и др. В диссертации дается их развернутая характеристика.
   Ключевые слова: конкурентное право, конкурентное законодательство, конкурентная политика, аффилированные лица, государственное управление в сфере защиты экономической конкуренции, государственный контроль за соблюдением конкурентного законодательства, меры административного взыскания в сфере защиты экономической конкуренции.

Bakalinska O.O. Protection of the business competition: legal basis of organization of the state governing. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of sciences (law) on the speciality 12.00.07 – Theory of management; administrative law and procedure; finanial law. – The Kyiv National University of Trade and Economic, Kyiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the analyses of the legal basis of organization of protection of business competition, including: theoretic precondition of forming and development of competition legislation and law in Ukraine; place and importance of competition law in the Ukrainian system of law is defined; after analyzing of competition legislation currently in force prospects of its development were determined; the basis of organization business competition’s protection were investigated; system and peculiarities of state policy and state protection of business competition are determined; peculiarities of state control over the business and measures of administrative compulsion to the offenders who have broken competition law.
   Key words: competition law, competition legislation, competition policy, state governing of the business competition protection, state control of the observance of the competition law, administrative penalties in area of business competition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист економічної конкуренції: організаційно-правові засади  державного управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net