Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону

Анотації 

Білик П.П. Організаційно-правове забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону.— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07.— теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2003.

   Дисертаційне дослідження присвячене аналізові проблем сучасного територіального устрою України. На основі аналізу правової природи категорії "регіон" зроблена спроба дати універсальне тлумачення сутності регіону з огляду на його правові та соціально-економічні характеристики.
   В роботі досліджується правова та соціально-економічна природа регіону, проблеми організації управління соціально-економічним регіональним розвитком, оптимізації регіональної політики та підходи до визначення регіону як специфічного об'єкта управління.
   В дисертації аналізується механізм організаційно-правового забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону, шляхи його оптимізації через вдосконалення системи владних органів, які беруть участь в такому управлінні, а також через вдосконалення правових засобів, які регулюють суспільні відносини, що виникають в соціально-економічній життєдіяльності регіону.
   Сформульовані висновки та рекомендації щодо вдосконалення механізму організаційно-правового забезпечення управління розвитком регіонів в Україні.
   Ключові слова: регіон, соціально-економічний розвиток, об'єкт управління, територіальний устрій, правова сутність, регіональна політика, механізм правового забезпечення, суспільні відносини, органи управління.

Билык П.П. Организационно-правовое обеспечение управления социально-экономическим развитием региона.— Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07.— теория управления; административное право и процесс; финансовое право. — Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2003.

   Диссертационное исследование посвящено анализу проблем регионального социально-экономического развития, роли права в обеспечении управления социально-экономическим развитием регионов Украины, поиску возможных путей преодоления проблем, возникающих в процессе функционирования указанной сферы, усовершенствования как механизма управления социально-экономическим развитием регионов, так и иерархии правовых средств нормативного обеспечения управления социально-экономическим развитием регионов.
   На основании метода сравнительного анализа и формально-логического метода проанализированы подходы к пониманию категории "регион", сделано предложение о комплексном определении категории "регион" с учетом ее социально-экономической и правовой сущности. В частности, правовую сущность региона предложено рассматривать посредством характеристики теории интереса в государственном управлении и возможности ее применения к вопросам территориального управления, а также посредством характеристики того субъекта, который является носителем территориального интереса, то есть местного коллектива — территориальной громады.
   В диссертации исследованы основные правовые и социально-экономические предпосылки выделения регионов как специфических субъектов управления внутри страны. В работе очерчены основные организационно-правовые и социально-экономические проблемы управления регионом, высказаны возможные пути преодоления препятствий, стоящих на пути усовершенствования и оптимизации системы управления социально-экономическим развитием регионов. Диссертант отстаивает точку зрения, согласно которой только посредством законодательного урегулирования положений о распределении функций и полномочий центральных и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, законодательного определения сфер интересов государства и регионов возможно налаживание отношений между "центром" и "регионами", достижение такого уровня функционирования системы управления региональным развитием, когда государство и регионы станут полноправными партнерами в деле обеспечения человеку достойных условий его жизни. Инструментом решения указанной проблемы названа законодательно обеспеченная и теоретически взвешенная региональная политика.
   Сделан вывод о том, что построение эффективного регионального уровня управления даст возможность преодолеть отношение к местному самоуправлению как к явлению, противостоящему государству; минимизировать вертикальные связи в процессе организации управления регионами; выделить в качестве самостоятельной публичной власти местные самоуправленческие органы, которые решают все вопросы, относящиеся к местным потребностям и интересам населения.
   Формирование нового уровня управления — регионального, основанное на общих принципах устройства Украины как унитарного конституционно-децентрализованного государства с территориальной автономией — Республикой Крым, должно способствовать объединению широкого местного демократизма со стабильной и сильной политикой государства относительно регионов.
   В работе исследован также механизм правового обеспечения управления социально-экономическим развитием региона. Изложены предложения об усовершенствовании отдельных его элементов. В этот механизм автором включены: комплексная цель регионального развития; правовые нормы различного иерархического уровня, которые регулируют положения относительно регионального развития от нормативного обеспечения целей до тех отношении, которые возникают между органами управления региональным развитием; система органов, которые по своему назначению являются органами управления региональным развитием; система отношений, возникающих между этими органами в процессе осуществления ими функций по управлению развитием социально-экономической сферы регионов Украины.
   Диссертантом отстаивается точка зрения, согласно которой управленческие решения, направленные на разрешение определенных проблем, должны разрабатываться и приниматься на уровне, наиболее близком к тому, на котором проблемы возникают, поскольку именно на этом уровне они могут быть реализованы наиболее эффективно, так как чем выше уровень управления, на котором находится тот или иной орган управления, тем важнее социальные функции, которые им исполняются, а также более сложными являются управленческие задачи, которые им реализуются, и наоборот, при упрощении управленческих задач большинство из них может быть разрешено подразделениями более низкого уровня управления. Таким уровнем управления в работе называется региональный уровень. Доказывается, что на этом уровне при условии надлежащего правового обеспечения наиболее эффективно может функционировать механизм управления социально-экономическим развитием региона.
   Сформулированы рекомендации диссертанта относительно возможности применения локального правового регулирования общественных отношений, возникающих в социально-экономической сфере региона.
   Предлагается в сфере правового обеспечения социально-экономического развития регионов при помощи централизованного правового регулирования очертить пространство, определить границы деятельности субъектов путем установления желаемого поведения, а также запрещенного (нежелательного) поведения. Пространство между этими двумя полюсами следует определять как такое, которое может быть предметом локального правового регулирования.
   Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, объект управления, территориальное устройство, правовая сущность, региональная политика, механизм правового обеспечения, общественные отношения, органы управления.

Bilyk P.P. Organization and Legal Provision of the administration of social-economical Development of the Region.—Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law by specialty 12.00.07—Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law. Odessa National juridical academy, Odessa, 2003.

   The dissertation is dedicated to the study of the problems of the modem territorial structure of Ukraine. On the base of the analysis of the term "region" in scientific researches there was made an attempt to give a universal explanation of the category "region" with the account of its legal and social-economical nature.
   The social, economical and legal characteristics of the region are pointed out in this work; the problems of modern organization of the regional development, optimization of the regional politics and approaches to the region as it is the special object of administration are being debated.
   In dissertation study the mechanism of the legal provision of administration of social-economical development of the region is being viewed; and the ways of its improvement by optimization of the system of the executive organs in such development and improvement of the characteristics of the legal recourses that regulate the social relations arasing in the social-economical life action of the region are suggested.
   Conclusions and recommendations as for to the perfection of the mechanism of the administration of regional development of Ukraine are formulated.
   Key words: region, social-economical development, object of administration, territorial structure, legal nature, regional politics, mechanism of legal provision, social relations, executive organs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net