Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади України

Анотації 

Цвєтков А.М. Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2003.

   У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних аспектів порядку фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади.
   Особливу увагу автор приділяє дослідженню теоретичних здобутків вчених різних історичних періодів, які стосуються співвідношення і тлумачення понять “державні видатки” та “видатки бюджету”. Автор вважає за доцільне удосконалити зміст поняття “видатки бюджету” та визначити принципи бюджетних видатків у Бюджетному кодексі України, а також, враховуючи структуру бюджетної системи України визначити поняття “фінансування видатків державного бюджету та місцевих бюджетів”.
   У роботі розкривається зміст поняття та порядку кошторисно-бюджетного фінансування, детально проаналізовано казначейську систему касового виконання державного бюджету та статистичні матеріали щодо фінансування видатків на утримання органів державного управління. Досліджено теоретичні і практичні проблеми, пов’язані з порядком здійснення фінансового контролю за використанням коштів державного бюджету в центральних органах виконавчої влади.
   Автор обґрунтовує висновок про те, що необхідно створити державну фінансову інформаційну систему при Державному казначействі України, що підтверджується досвідом багатьох зарубіжних країн (Австралії, Бразилії, Великої Британії, Іспанії, США, Франції та Японії).
   Сформульовано концептуальні положення щодо прийняття нових законодавчих актів, які визначають адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади в системі органів виконавчої влади; внесено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють порядок касового виконання державного бюджету за видатками на зазначені органи.
   Ключові слова: центральний орган виконавчої влади, видатки бюджету, кошторисно-бюджетне фінансування, казначейська система касового виконання державного бюджету, фінансовий контроль.

Цветков А.М. Порядок финансирования расходов на содержание центральных органов исполнительной власти Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления, административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2003.

   В диссертации осуществлено комплексное исследование теоретических и практических аспектов порядка финансирования расходов на содержание центральных органов исполнительной власти в Украине и за рубежом.
   Особое внимание автор уделяет исследованию теоретических достижений ученых различных исторических периодов, которые касаются соотношения и толкования понятий “государственные расходы” и “расходы бюджета”. Автор считает целесообразным усовершенствовать содержание понятия “расходы бюджета” и определить принципы бюджетных расходов в Бюджетном кодексе Украины. Кроме того, автором предлагается собственное определение понятия “финансирование расходов государственного бюджета и местных бюджетов”, учитывая структуру бюджетной системы Украины.
   В работе раскрывается содержание понятия и порядка сметно-бюджетного финансирования, детально проанализировано казначейскую систему кассового исполнения государственного бюджета и статистические материалы относительно финансирования расходов на содержание органов государственного управления.
   В процессе исследования доказано, что финансирование расходов на функционирование центральных органов исполнительной власти следует проводить исключительно из Государственного бюджета Украины. Ассигнования должны выделяться согласно составленным и утвержденным штатным расписаниям и сметам расходов на содержание соответствующих органов исполнительной власти.
   Исследованы теоретические и практические проблемы, которые связаны с порядком осуществления финансового контроля за использованием денежных средств государственного бюджета в центральных органах исполнительной власти.
   Автор обосновывает вывод о том, что необходимо создать государственную финансовую информационную систему при Государственном казначействе Украины, что подтверждается опытом многих зарубежных стран (Австралии, Бразилии, Великобритании, Испании, США, Франции и Японии).
   Сформулированы концептуальные положения относительно принятия новых законодательных актов, которые определят статус центральных органов исполнительной власти в системе органов исполнительной власти; обоснованы предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов, которые регулируют порядок кассового исполнения государственного бюджета расходов на указанные органы.
   Ключевые слова: центральный орган исполнительной власти, расходы бюджета, сметно-бюджетное финансирование, казначейская система кассового исполнения государственного бюджета, финансовый контроль.

Tsvetkov A.M. The order of living expenses financing for the central bodies of the executive power of Ukraine. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Sciences (Law) іn speciality 12.00.07 - the Theory of Administration; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mydriy, Kharkiv, 2003.

   This thesis is devoted to the comprehensive research of theoretical and practical aspects of the order of living expenses financing for the central bodies of the executive power.
   A special author’s attention is given to the research of the theoretical achievements of scientists from the different historical periods that deal with the relation and explanation of the “state expenses” and “budget expenses” terms. The author considers it to be worthwhile to improve the content of “budget expenses” term and to determine principles of budget expenses in the Budget Code of Ukraine and also, taking into account the structure of budget system in Ukraine to determine “financing of state budget and local budget expenses” term.
   The concept content and the budgetary financing order is considered in the thesis. The treasury system of state budget money transfer and statistics documentation of living expenses financing for the public management bodies is analized in detail. The theoretical and practical problems connected with the order of expenses financing for the central bodies of the executive power and financial control after these expenses in Ukraine and abroad are researched.
   The author grounds his conclusion on the necessity to found a state financial information system at the State Treasury of Ukraine what is confirmed by the experience of many foreign countries (Australia, Brazil, Great Britain, Spain, USA, France and Japan).
   The author formulates the conceptual approaches as to adoption of the new legal acts, which regulate administrative and legal status of the central bodies of the executive power in the system of the executive power bodies. The suggestions for the improvement of normative-legal acts, which regulate the order of money transfer for state budget expenses execution, for mentioned above bodies are grounded.
   Key words: central body of the executive power, budget expenses, budgetary financing, treasury system of state budget money transfer, financial control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Порядок фінансування видатків на утримання центральних органів виконавчої влади України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net