Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання соціального захисту громадян України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання соціального захисту громадян України

Анотації 

Чутчева О.Г. Правове регулювання соціального захисту громадян України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню соціального захисту населення з двох взаємопов’язаних позицій: по-перше, соціальний захист розглядається як правовий інститут у системі права соціального забезпечення, по-друге, як інститут розвиненого громадського суспільства. Визначаються нові підходи до теорії соціально-забезпечувальних правовідносин відповідно до сучасних процесів реформування національної системи соціального захисту. Особлива увага приділяється історико-правовому аналізу феномену соціального захисту населення. Проведено порівняльно-правовий аналіз регулювання суспільних відносин, пов’язаних з подоланням нужденності у державах з різними режимами добробуту. Обґрунтовані рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України щодо організаційно-правових механізмів взаємодії суб’єктів соціального захисту.
   Ключові слова: соціальний захист, суб’єкти соціального захисту, конституційне право на соціальний захист, соціальні ризики, соціальна держава, соціальне право, соціальне партнерство.

Чутчева О.Г. Правовое регулирование социальной защиты граждан Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право, право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2003.

   В условиях построения современного правового социального государства, перехода от административно-командных отношений к рыночным, правовое регулирование социальной защиты населения нуждается в новом концептуальном подходе.
   Диссертационное исследование является одним из первых в Украине научных исследований, которое посвящено комплексному анализу феномена социальной защиты населения в новых социально-экономических условиях.
   Работа посвящена исследованию социальной защиты населения с двух взаимосвязанных позиций: во-первых, социальная защита рассматривается как правовой институт в системе права социального обеспечения, во-вторых, как институт развитого гражданского общества.
   Проведено историко-правовое исследование возникновения и развития идеи отношения государственно-организованного общества к проблеме преодоления нуждаемости. На основании проведенного анализа выявлено три исторических типа, характеризующих отношение государственно-организованного общества к проблеме преодоления нуждаемости: личного милосердия, государственной репрессии, социальной защиты.
   В работе раскрываются и обосновываются понятия “право на социальное обеспечение” и “право на социальную защиту”, их соотношение. Отстаивается необходимость разработки и принятия Социального кодекса – основного нормативно-правового акта в праве социального обеспечения, который бы стал ядром всей системы специального законодательства по социальной защите.
   На основании анализа и уточнения существующих подходов к определению правосубъектности в праве социального обеспечения, определяются критерии правосубъектности граждан как субъектов социально-обеспечительных правоотношений.
   Для эффективного использования организационно-правовых механизмов преодоления нуждаемости, которые зарекомендовали себя в других государствах, предлагается на законодательном уровне определить социально-правовой эксперимент как один из механизмов правового регулирования социальной защиты граждан. Социально-правовые эксперименты осуществляются в процессе функционирования соответствующих форм преодоления нуждаемости, поэтому возникает возможность, с помощью эксперимента, одновременно управлять этими формами, таким образом, эксперимент позволяет объединять изучение социального явления и управление им.
   Исследованы особенности организационно-правовых механизмов взаимодействия субъектов социальной защиты населения. Предлагается разработать и принять закон “О социальном партнерстве”. Обосновываются предложения по использованию организационно-правовых механизмов взаимодействия социальных партнеров при решении социальных проблем.
   Ключевые слова: социальное государство, социальная защита, социальные иски, субъекты социальной защиты, конституционное право на социальную защиту, социальное право, социальное партнерство.

Chutcheva O.G. Legal regulation of social protection of Ukrainian people. – Manuscript.

The thesis for Candidate Degree on specialty 12.00.05. – labor law; social security law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2003.

   Legal regulation of population social protection is needed in a new concept approach in the conditions of creation of a new legal social state during, the transition from administrative-command relations to marketing ones.
   This thesis research is one of the first scientific investigations in Ukraine, which is devoted to complex analysis of the phenomenon social protection under new social-economic conditions.The work deals with the research of population from two interconnected positions: firstly, social protection is the system of social security law; secondly, as an institute of a developed civil society. Historical-legal research of origin and development of the problem of overcoming the need was carried out. On the base of fulfilled analysis three historical periods, characterising the state-organisational society relations to the problem of overcoming the needs are grounded. They are personal mercy, state repressions and social protection.
   Such notions as the “right on social security” and “social protection right”, their correlation are discussed in this paper. The necessity of the development and adoption of social code – which is the law of social security and which would become the core of the special legislature system on social protection is proved. On the base of the analysis and verification of existed approaches to the definition of legal - subjects in the law of social security such criteries as subjects of socio-security legal relations are determined.
   The pecularities of organisation - legal mechanisms of interactions of population social protection have been investigated. The suggestions on the fundamental normative – legal act in the law of social security and which usage of organisation-legal mechanisms of interactions of social partners while solving social problems are grounded. It is suggested to work out and adopt the law “On Social partnership”.
   Key words: social state, social protection, social risks, social protection subjects, Constitutional law on the social protection, social law, social partnership.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання соціального захисту громадян України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net