Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові основи фінансування видатків рекреаційних підприємств, які мають власну базу розміщення (на прикладі Автономної Республіки Крим)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові основи фінансування видатків рекреаційних підприємств, які мають власну базу розміщення (на прикладі Автономної Республіки Крим)

Анотації 

Скакун Ю.В. Правові основи фінансування видатків рекреаційних підприємств, які мають власну базу розміщення (на прикладі Автономної Республіки Крим). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право.

   Дисертація містить аналіз правового регулювання видатків рекреаційних підприємств як за рахунок бюджету різних рівнів, так і за рахунок альтернативних джерел. Розглядається вплив сформованої системи управління на фінансування рекреаційних підприємств, які мають власну базу розміщення.
   Аналізується правовий статус державних органів, які здійснюють управління рекреаційним комплексом і становище органів влади Автономної Республіки Крим.
   Вивчено загальнодержавне законодавство у сфері оподаткування рекреаційних підприємств, а також повноваження Автономної Республіки Крим у сфері введення додаткових податків і зборів. У дисертації аналізується стан наукової розробки проблеми фінансування рекреації як самостійної галузі господарства.
   Ключові слова: рекреація, рекреаційна діяльність, видатки на рекреаційні підприємства, бюджетно-кошторисне фінансування, фінансування витрат невиробничої сфери, курортний збір, державна система управління, статус Автономної Республіки Крим.

Скакун Ю.В. Правовые основы финансирования расходов рекреационных предприятий, имеющих собственную базу размещения (на примере Автономной Республики Крым). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право.

   Диссертация содержит анализ правового регулирования расходов рекреационных предприятий как за счет бюджета разных уровней, так и за счет альтернативных источников. Рассматривается влияние сформированной системы управления на финансирование рекреационных предприятий, имеющих собственную базу размешения.
   Анализируется правовой статус государственных органов, осуществляющих управление рекреационным комплексом и положение органов власти Автономной Республики Крым.
   Изучено общегосударственное законодательство в сфере налогообложения рекреационных предприятий, а также полномочия Автономной Республики Крым в сфере введения дополнительных налогов и сборов.
   В диссертации анализируется состояние научной разработки проблемы финансирования рекреации как самостоятельной отрасли хозяйства.
   Ключевые слова: рекреация, рекреационная деятельность, расходы на рекреационные предприятия, бюджетно-сметное финансирование, финансирование расходов непроизводственной сферы, курортный сбор, государственная система управления, статус Автономной Республики Крым.

Skakun Yu. V. Legal fundamentals of financing expenses of recreational enterprises with their own accommodation base (on an example of the Autonomous Republic of the Crimea). – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of master of laws on a speciality 12.00.07 — theory of control; administrative law and process; the financial right.

   The thesis contains the analysis of legal regulation of financing expenses of recreational enterprises both for the budget of different levels and for the alternate sources of financing. Considered is an influence of management system, formed in frame of the present theses, on financing of recreational enterprises with their own accommodation base.
   Analyzed are the legal status of state bodies, which control recreational complex as well as the position of governmental bodies of the Autonomous Republic of the Crimea.
   Studied are the national legislation for taxation of recreational enterprises as well as authority of the Autonomous Republic of the Crimea for the establishment of the surcharges and fees.
   In this thesis analyzed is the present state of scientific research of the problem of financing recreation as an independent field of economy.
   Keywords: recreation, recreational activities, expenses for recreational enterprises, budget and estimate financing, financing expenses for a non-production sphere, resort fee, system of state control, status of the Autonomous Republic of the Crimea.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові основи фінансування видатків рекреаційних підприємств, які мають власну базу розміщення (на прикладі Автономної Республіки Крим)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net